הקדמה:

הקמת ועד הורים היא זכות להורים ולא חובה, ובית הספר חייב לאפשר להורים להקים ועד
הקמת ועד ההורים תתבצע על פי ההוראות שקבועות בחוזר המנכ"ל שעוסק בנציגות הורים בבית הספר

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה
מס' תיק:
עת"מ 1086/05
תאריך:
16.11.2005

עתירה מנהלית שהגישו הורי תלמידי בית הספר היסודי הממלכתי "ניצני זבולון". במסגרת העתירה טוענים העותרים כי נמנע מהם קיום ועד הורים כחוק בבית הספר, ובכך נשללת מההורים זכותם לפיקוח על תשלומי ההורים ולהשתתפות בהתווית אופן השימוש בהם. העותרים טוענים כי תחת זאת בית הספר פועל בחסות גוף ממונה, לא מייצג, חסר מעמד סטטוטורי, המכונה "הנהלה ציבורית", שלא נבחר על ידי הורי התלמידים בבית הספר והוא נגוע בכל האיסורים החלים על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

בית המשפט קבע:

 • ההנהלה הציבורית של בית הספר אינה ועד הורים שנבחר כדין.
 • חוזר מנכ"ל "אורחות חיים במוסדות חינוך" קובע כי נציגות ההורים בבית הספר תיבחר באמצעות בחירה של נציגות הורים של כל כיתה על ידי אסיפה כללית של כל הורי התלמידים בכיתה, כאשר מקרב כלל נציגויות הכיתות, נבחרת נציגות ההורים המוסדית.
 • נציגות הורים בית ספרית (ועד הורים) היא זכות להורים ולא חובה, אך זו זכות שיש להורים ועל בית הספר לאפשר להורים להקים ועד הורים.

משמעות

 • הקמת ועד הורים היא זכות להורים ולא חובה, על בית הספר לאפשר להורים להקים ועד הורים.
 • הקמת ועד ההורים תתבצע על פי ההוראות שקבועות בחוזר המנכ"ל שעוסק בנציגות הורים בבית הספר:
  • נציגות ההורים בכיתות תיבחר מדי שנה באספה כללית של כל הורי הכיתה לא יאוחר מתום חודשיים מפתיחת שנת הלימודים.
  • בנציגות הכיתה יכהנו 3 חברים מקרב הורי הכיתה.
  • כלל נציגויות הכיתות בבית הספר תשמשנה מועצת הורי בית הספר, שהיא הגוף הבוחר את הוועד המוסדי.
  • נציגות ההורים של בית הספר תיבחר מדי שנה לא יאוחר מחנוכה.
  • בנציגות יכהנו לא פחות מ-7 חברים ולא יותר מ-15 חברים.
  • בהתאם להחלטת מועצת ההורים המוסדית אפשר יהיה להגדיל את מספר חברי הנציגות.
  • הנציגות תבחר מבין חבריה יושב ראש, סגן יושב ראש וגזבר, והיא רשאית לבחור ועדות, נציגים ובעלי תפקידים נוספים כפי שתמצא לנכון.
  • הנציגות תייצג את כל השכבות בבית הספר.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.