חשד לאי קיום טוהר הבחינות בבחינת בגרות עלול להביא לפסילת הבחינה
מחברת בחינה חשודה שלא הוגש בעניינה ערעור של בית הספר או של התלמיד בפרק הזמן שהוגדר לכך - הבחינה תיפסל והודעה על כך תישלח לבית הספר


נבחן בבחינת בגרות שבחינתו סומנה ב"חשד" רשאי להגיש ערעור על החשד לועדת טוהר הבחינות.

 • תפקידה של ועדת טוהר הבחינות לבדוק את החשד לאי קיום טוהר הבחינות המועלה נגד נבחן ואת הערעור שהוגש, הכולל טיעונים של הנבחן או של בית הספר להסרת החשד.
 • לוועדה יש סמכות לאשר את החשד ולפסול את המחברת, לזכות את הנבחן מחמת הספק או לזכות אותו מכל חשד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נבחן בבחינת בגרות שקיבל הודעה כי לגבי מחברת הבחינה שלו קיים חשד.

למי ואיך פונים

 • נבחן שקיבל הודעה כי לגבי מחברת הבחינה שלו קיים חשד רשאי להביא את טיעוניו לערעור על החשד בכתב לפני מנהל אגף בחינות בכיר במשרד החינוך (או גורם אחר במשרד החינוך שהוסמך לטפל בבחינות חשודות). הגורם שדרכו יש להעביר את הערעור לאגף הבחינות, שונה לגבי נבחנים אינטרניים (או נבחני משנה) ולגבי נבחנים אקסטרניים:
  • נבחן אינטרני או נבחן משנה יעביר את הטיעונים לערעור באמצעות מנהל בית הספר בתוך פרק הזמן שצויין בהודעה שקיבל הנבחן. בית הספר יעביר את הערעור לכתובת שמצוינת בהודעה על החשד.
  • נבחן אקסטרני שקיבל הודעה על חשד לעברה על טוהר הבחינות רשאי לערער בעצמו על החשד בתוך הזמן שיצוין בהודעה שקיבל. את הערעור יש להפנות לממונה על הנבחנים האקסטרניים.
 • מכתב הערעור צריך להתייחס באופן ענייני ומהותי לנימוק החשד.
  • אין להוסיף למכתב הערות על אופיו של התלמיד, אישיותו או משפחתו, על ציוניו ועל הענישה עצמה.
  • אין לצרף למכתב הערעור מבדקי פוליגרף שנעשו לנבחן. הם אינם מובאים בחשבון בשיקולי הוועדות.
  • אין לצרף מכתב כלשהו מהמשגיחים, שכן אסור לפנות אליהם.
 • התאריך הקובע לצורך חישוב פרק הזמן המוקצב לערעור הוא התאריך המוטבע בחותמת הדואר על המעטפה.

שלבי ההליך

הליך ערעור של נבחן אינטרני (תלמיד בית ספר) או נבחן משנה (הנבחן באמצעות בית הספר)

 • על הנבחן להעביר את הטיעונים לערעור על החשד באמצעות מנהל בית הספר, בתוך 14 ימי עבודה מהתאריך שבו נמסרה ההודעה. פרק הזמן צריך להופיע גם בהודעה.
 • בית הספר יכול גם הוא להגיש ערעור בגין חשד להפרת טוהר הבחינות על-ידי תלמיד. אם בית הספר מגיש ערעור עליו לצרף מכתב בחתימת המורה במקצוע הרלוונטי, הכולל פירוט ענייני הנוגע למהות ולאופי החשד בלבד.
 • תלמיד רשאי להגיש את טיעוניו בכתב, ואף לבקש להופיע בפני הוועדה. הוועדה רשאית לזמן אותו להופיע בפניה גם אם לא ביקש זאת (ראו בהמשך בפסקת "זכות הטיעון בפני הוועדה").
 • ועדת טוהר הבחינות תתכנס בתוך 15 ימים מהמועד האחרון שבו ניתן היה להגיש את הערעור. הוועדה תשקול את הטיעונים ותחליט אם לקבל את הערעור ולזכות את התלמיד, או לדחות אותו ולפסול את הבחינה. במקרים חמורים וחריגים, הוועדה יכולה להעביר את המקרה לדיון בוועדת משמעת, שרשאית לנקוט ענישה נוספת כלפי הנבחן בהתאם לחומרת המקרה.
 • עד לקבלת ההחלטה יושעה הציון בבחינה.
 • ההודעה על החלטת הוועדה תישלח לבית הספר.

הליך ערעור של נבחן אקסטרני

 • על הנבחן להגיש את ערעורו בכתב אל מינהלת הנבחנים האקסטרניים, בהתאם להוראות בהודעה שקיבל. יש להגיש את הערעור בתוך פרק הזמן שמופיע בהודעה, ובכל מקרה לא יותר מ-30 יום.
 • על הנבחן לפרט בערעור את נימוקיו מדוע אין להחשיד את הבחינה.
 • הערעור יועבר יחד עם מחברת הבחינה של הנבחן לוועדת טוהר הבחינות.
 • הנבחן רשאי להגיש את טיעוניו בכתב, ואף לבקש להופיע בפני הוועדה. הוועדה רשאית לזמן אותו להופיע בפניה גם אם לא ביקש זאת. (ראו בהמשך בפסקת "זכות הטיעון בפני הוועדה").
 • הוועדה תשקול את הטיעונים ותחליט אם לקבל את הערעור ולזכות את התלמיד, או לדחות אותו ולפסול את הבחינה. במקרים חמורים וחריגים, הוועדה יכולה להעביר את המקרה לדיון בוועדת משמעת, שרשאית לנקוט ענישה נוספת כלפי הנבחן בהתאם לחומרת המקרה.
 • עד לקבלת ההחלטה יושעה הציון בבחינה.
 • הנבחן יקבל הודעה בכתב על החלטתה של ועדת טוהר הבחינות לכתובת הדוא"ל של הנבחן או לכתובת ביתו, כפי שמופיעה בטופסי ההרשמה לבחינה.

ערעור על החלטת ועדת טוהר הבחינות

 • ניתן לערער על החלטת ועדת טוהר הבחינות רק במקרה שבו נפסלה הבחינה בשל חשד שהתעורר במהלך בדיקת הבחינה ("חשד מעריך"). בכל חשד אחר - החלטת ועדת טוהר הבחינות היא סופית ולא ניתן לערער עליה.
 • ערעור על החלטת ועדת טוהר הבחינות במקרה של "חשד מעריך" יידון בפני ועדת הערעורים העליונה.
 • בית הספר והנבחן רשאים לערער על פסילת הבחינה בתוך פרק הזמן שמצויין בהודעת הדחייה של הערעור ובכל מקרה לא יותר מ-30 יום ממועד החלטת ועדת טוהר הבחינות. התאריך הקובע לצורך חישוב פרק הזמן המוקצב לערעור הוא התאריך המוטבע על הודעת הפסילה שנשלחה לבית הספר בחותמת המינהל הפדגוגי. ערעור שיגיע לאחר פרק הזמן שהוקצב יידחה .
 • נבחן אקסטרני יערער באמצעות מינהלת הנבחנים האקסטרניים, בהתאם ללוח הזמנים.
 • ערעור של נבחן אינטרני יישלח אך ורק באמצעות בית הספר. ערעור שיגיע שלא באמצעות בית הספר לא יובא לפני הוועדה ויוחזר לשולחו.
 • בית הספר רשאי להוסיף למכתב הערעור את הערותיו ואת עמדתו.
 • תלמיד רשאי להגיש את טיעוניו בכתב, ואף לבקש להופיע בפני הוועדה. הוועדה רשאית לזמן אותו להופיע בפניה גם אם לא ביקש זאת. (ראו בהמשך בפסקת "זכות הטיעון בפני הוועדה").
 • הועדה רשאית לדחות על הסף ערעורים שלא יעלו טיעונים ונימוקים נוספים על אלו שכבר נדונו בפני ועדת טוהר הבחינות.
 • החלטת ועדת הערעורים העליונה היא סופית והודעה עליה תשלח לבית הספר ובאמצעותו לנבחן. לנבחן האקסטרני תישלח ההודעה לכתובת הדוא"ל או לכתובת ביתו, כפי שהיא מופיעה בטופסי ההרשמה.

זכות הטיעון בפני הוועדה

 • זכות הטיעון של נבחן בפני ועדות המשרד שדנות בטוהר הבחינות (ועדת טוהר הבחינות וועדת הערעורים העליונה) מתמצית בדרך כלל בכתב והנבחן יכול להסתייע באדם אחר בניסוח טענותיו.
 • אם הנבחן מעוניין להופיע באופן אישי לפני הוועדה, עליו לבקש זאת בכתב, ולציין בבקשה מדוע אינו יכול להעלות את הטיעונים על הכתב.
 • אם הנבחן מופיע בפני הוועדה, הוא אינו זכאי לעשות זאת בנוכחותו של אדם נוסף מטעמו (הורים, בני משפחה אחרים, חברים, מורים, עורכי דין, וכו').
 • הועדה רשאית להזמין את הנבחן להופיע בפניה, גם אם הנבחן לא ביקש זאת.

ציון במקרה של חשד לאי קיום טוהר הבחינות

 • במקרה של חשד או פסילה של הבחינה - לא יפורסם הציון של הנבחן במועד הבחינה עד תום הליך הבדיקה.
 • במקרים שבהם אומת החשד, הבחינה תיפסל והציון לא יפורסם. על הנבחן יהיה להיבחן שוב בשאלון שבו נפסל לצורך הסרת הפסילה (גם אם בעבר כבר נבחן וקיבל ציון באותו שאלון).
 • נבחן שניגש לשתי בחינות באותו מקצוע במועד קיץ (א' וב') ואחת מהן נפסלה בגין אי־קיום טוהר בחינות:
  • החשד והפסילה יחולו על אותו שאלון משני המועדים, והנבחן לא יוכל לקבל את ציוניו בשתי הבחינות, גם אם התפרסם כבר ציון של אחת הבחינות (הפסילה תקפה הן למועד א' והן למועד ב').
  • אם הנבחן הגיש ערעור והוחלט לזכות אותו, הוא יוכל לקבל את הציון הגבוה מבין בחינותיו במועד הקיץ, בתנאי שנבחן באותו שאלון ובאותה רמת בחינה.

חשוב לדעת

 • ערעור שיגיע לכתובת המצוינת בהודעת החשד לאחר התאריך שנקבע כמועד להגשת ערעור יידחה על הסף, לא יידון בפני ועדת טוהר הבחינות ויוחזר לשולחו.
 • במקרה שבו קיים חשד לאי קיום טוהר הבחינות ולא הוגש ערעור של בית הספר או של התלמיד בפרק הזמן שהוגדר - הבחינה תיפסל והודעה על כך תשלח לבית הספר.
 • בנוסף לסימון בחינות ב"חשד", יש אפשרות לסנקציות נוספות במקרה של חשד להפרת טוהר הבחינות שהתעורר במהלך הבחינה או אחריה.
 • נבחן שבחינתו סומנה ב"חשד" או שנקבע בעבורו "פסל" במועד בחינה מסוים, לא יפורסם ציון בחינתו באתר האינטרנט או במערכת "קישורים" עד תום הליך הבדיקה. הנבחן אינו זכאי לקבל את ציון הבחינה החשודה או הפסולה כל עוד מתקיים תהליך הבירור.
 • אם הוחלט לפסול את הבחינה - ניתן להסיר את הפסילה באמצעות חזרה על הבחינה בשאלון שבו נעשתה הפסילה. במקרים מסויימים ייתכן שעל הנבחן יהיה להמתין שנה ואף יותר עד שיוכל להיבחן שוב כדי להסיר את הפסילה.
 • במקרה של פסילה של בחינה במקצוע בחירה עודף (מקצוע שאינו נדרש לצורך זכאות לתעודת בגרות) - לא ניתן לבטל את המקצוע מהרכב הבחינות לפני שתוסר הפסילה. עם זאת, הנבחן יכול להמתין שיחלוף מועד היבחנות נוסף באותו שאלון, מבלי שנבחן בו, ואז לפנות לבית הספר ולבקש להסיר את המקצוע מהרכב תעודת הבגרות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים