הקדמה:

חשד לאי קיום טוהר הבחינות בבחינת בגרות עלול להביא לפסילת הבחינה
מחברת בחינה חשודה שלא הוגש בעניינה ערעור של בית הספר או של התלמיד בפרק הזמן שהוגדר לכך - הבחינה תיפסל והודעה על כך תישלח לבית הספר
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל תשעה/9(ד)


נבחן בבחינת בגרות שבחינתו סומנה ב"חשד" רשאי להגיש ערעור על החשד לועדת טוהר הבחינות.

 • תפקידה של ועדת טוהר הבחינות לבדוק את החשד לאי קיום טוהר הבחינות המועלה נגד נבחן ואת הערעור שהוגש, הכולל טיעונים של הנבחן או של בית הספר להסרת החשד.
 • לוועדה יש סמכות לאשר את החשד ולפסול את המחברת, לזכות את הנבחן מחמת הספק או לזכות אותו מכל חשד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נבחן בבחינת בגרות שקיבל הודעה כי לגבי מחברת הבחינה שלו קיים חשד.

למי ואיך פונים

 • נבחן שקיבל הודעה כי לגבי מחברת הבחינה שלו קיים חשד רשאי להביא את טיעוניו לערעור על החשד בכתב לפני מנהל אגף בחינות בכיר במשרד החינוך (או גורם אחר במשרד החינוך שהוסמך לטפל בבחינות חשודות). הגורם שדרכו יש להעביר את הערעור לאגף הבחינות, שונה לגבי נבחנים אינטרניים (או נבחני משנה) ולגבי נבחנים אקסטרניים:
  • נבחן אינטרני או נבחן משנה יעביר את הטיעונים לערעור באמצעות מנהל בית הספר בתוך פרק הזמן שצויין בהודעה שקיבל הנבחן. בית הספר יעביר את הערעור לכתובת שמצוינת בהודעה על החשד.
  • נבחן אקסטרני שקיבל הודעה על חשד לעברה על טוהר הבחינות רשאי לערער בעצמו על החשד בתוך הזמן שיצוין בהודעה שקיבל. את הערעור יש להפנות לממונה על הנבחנים האקסטרניים.
 • התאריך הקובע לצורך חישוב פרק הזמן המוקצב לערעור הוא התאריך המוטבע בחותמת הדואר על המעטפה.

שלבי ההליך

הליך ערעור של נבחן אינטרני (תלמיד בית ספר) או נבחן משנה (הנבחן באמצעות בית הספר)

 • על הנבחן להעביר את הטיעונים לערעור על החשד באמצעות מנהל בית הספר, בתוך פרק הזמן שצוין בהודעה.
 • בית הספר יכול גם הוא להגיש ערעור בגין חשד להפרת טוהר הבחינות על-ידי תלמיד. אם בית הספר מגיש ערעור עליו לצרף מכתב בחתימת המורה במקצוע הרלוונטי, הכולל פירוט ענייני הנוגע למהות ולאופי החשד בלבד.
 • תלמיד רשאי להגיש את טיעוניו בכתב, ואף לבקש להופיע בפני הוועדה. הוועדה רשאית לזמן אותו להופיע בפניה גם אם לא ביקש זאת (ראו בהמשך בפסקת "זכות הטיעון בפני הוועדה").
 • ועדת טוהר בחינות תשקול את הטיעונים ותחליט אם לקבל את הערעור.
 • עד לקבלת ההחלטה יושעה הציון בבחינה.
 • ההודעה על החלטת הוועדה תישלח לבית הספר.

הליך ערעור של נבחן אקסטרני

 • על הנבחן להגיש את ערעורו בכתב אל הממונה על הנבחנים האקסטרניים.
 • על הנבחן לפרט בערעור את נימוקיו מדוע אין להחשיד את הבחינה.
 • הערעור יועבר יחד עם מחברת הבחינה של הנבחן לוועדת טוהר הבחינות.
 • תלמיד רשאי להגיש את טיעוניו בכתב, ואף לבקש להופיע בפני הוועדה. הוועדה רשאית לזמן אותו להופיע בפניה גם אם לא ביקש זאת. (ראו בהמשך בפסקת "זכות הטיעון בפני הוועדה").
 • עד לקבלת ההחלטה יושעה הציון בבחינה.
 • הנבחן יקבל הודעה בכתב על החלטתה של ועדת טוהר הבחינות לכתובתו, כפי שמופיעה בטופסי ההרשמה לבחינה.

ערעור על החלטת ועדת טוהר הבחינות

 • ניתן לערער על החלטת ועדת טוהר הבחינות רק במקרה שבו נפסלה הבחינה בשל חשד שהתעורר במהלך בדיקת הבחינה ("חשד מעריך"). בכל חשד אחר - החלטת ועדת טוהר הבחינות היא סופית ולא ניתן לערער עליה.
 • ערעור על החלטת ועדת טוהר הבחינות במקרה של "חשד מעריך" יידון בפני ועדת הערעורים העליונה.
 • בית הספר או הנבחן (באמצעות בית הספר) רשאים לערער על פסילת הבחינה בתוך 30 ימים מתאריך ההודעה על הפסילה. התאריך הקובע לצורך חישוב פרק הזמן המוקצב לערעור הוא התאריך המוטבע על הודעת הפסילה שנשלחה לבית הספר בחותמת המינהל הפדגוגי. ערעור שיגיע לאחר פרק הזמן שהוקצב לערעור לא יובא לפני הוועדה ויוחזר לשולח.
 • הערעור יישלח אך ורק באמצעות בית הספר. ערעור שיגיע שלא באמצעות בית הספר לא יובא לפני הוועדה ויוחזר לשולחו.
 • בית הספר רשאי להוסיף למכתב הערעור את הערותיו ואת עמדתו.
 • תלמיד רשאי להגיש את טיעוניו בכתב, ואף לבקש להופיע בפני הוועדה. הוועדה רשאית לזמן אותו להופיע בפניה גם אם לא ביקש זאת. (ראו בהמשך בפסקת "זכות הטיעון בפני הוועדה").
 • הועדה רשאית לדחות על הסף ערעורים שלא יעלו טיעונים ונימוקים נוספים על אלו שכבר נדונו בפני ועדת טוהר הבחינות.
 • החלטות ועדת הערעורים העליונה הינן סופיות, הודעה עליהן תשלח לבתי הספר ובאמצעותם לנבחנים. הנבחנים האקסטרנים יקבלו את ההודעה לכתובתם, כפי שהיא מופיעה בטופסי ההרשמה.

זכות הטיעון בפני הוועדה

 • זכות הטיעון של נבחן בפני ועדות המשרד שדנות בטוהר הבחינות (ועדת טוהר הבחינות וועדת הערעורים העליונה) מתמצית בדרך כלל בכתב והנבחן יכול להסתייע באדם אחר בניסוח טענותיו.
 • אם הנבחן מעוניין להופיע באופן אישי לפני הוועדה, עליו לבקש זאת בכתב, ולציין בבקשה מדוע אינו יכול להעלות את הטיעונים על הכתב.
 • אם הנבחן מופיע בפני הוועדה, הוא אינו זכאי לעשות זאת בנוכחותו של אדם נוסף מטעמו (הורים, בני משפחה אחרים, חברים, מורים, עורכי דין, וכו').
 • הועדה רשאית להזמין את הנבחן להופיע בפניה, גם אם הנבחן לא ביקש זאת.

ציון במקרה של חשד לאי קיום טוהר הבחינות במקצועות אנגלית ומתמטיקה במועד קיץ ובמועד ב'

 • נבחן שנחשד באי קיום טוהר הבחינה במקצוע אנגלית או מתמטיקה במועד הקיץ (מועד א') - החשד ייגרר גם לבחינתו במועד ב', והוא לא יוכל לקבל את ציוניו בשתי הבחינות.
 • אם הנבחן הגיש ערעור על החשד, וועדת טוהר הבחינות החליטה על זיכוי או על זיכוי מחמת הספק, יוכל הנבחן לקבל את הציון הגבוה מבין שתי בחינותיו במועד הקיץ.
 • נבחן שזוכה מהחשד ונבחן בשלושת המועדים: קיץ, מועד ב' ומחצית שלישית, יוכל לקבל את הציון הגבוה מבין שלושת המועדים. זאת בתנאי שהוא נבחן באותו שאלון ובאותה רמת בחינה.

חשוב לדעת

 • ערעור שיגיע לכתובת המצוינת בהודעת החשד לאחר התאריך שנקבע כמועד להגשת ערעור יידחה על הסף, לא יידון בפני ועדת טוהר הבחינות ויוחזר לשולחו.
 • במקרה שבו קיים חשד לאי קיום טוהר הבחינות ולא הוגש ערעור של בית הספר או של התלמיד בפרק הזמן שהוגדר - הבחינה תיפסל והודעה על כך תשלח לבית הספר.
 • יש לכתוב את הבחינה בעט. הכתיבה בעיפרון במחברת הבחינה (פרט לשרטוטים) אסורה, ותגרום לפסילת הבחינה, ולשלילת זכותו של הנבחן לערער על הפסילה.
 • בנוסף לסימון בחינות ב"חשד", יש אפשרות לסנקציות נוספות במקרה של חשד להפרת טוהר הבחינות שהתעורר במהלך הבחינה או אחריה.
 • נבחן שבחינתו סומנה ב"חשד" או שנקבע בעבורו "פסל" במועד בחינה מסוים, לא יפורסם ציון בחינתו באתר האינטרנט או במערכת "קישורים" עד תום הליך הבדיקה. הנבחן אינו זכאי לקבל את ציון הבחינה החשודה או הפסולה כל עוד מתקיים תהליך הבירור.

פסקי דין


חקיקה ונהלים