הקדמה:

מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי זכאים לפטורים והנחות מתשלום ארנונה בהתאם לאופי והיקף השירות
ההטבה ניתנת עבור 70 מ"ר משטח הדירה
למידע בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים


מתנדבי השירות הלאומי והשירות הלאומי-אזרחי זכאים לפטורים והנחות בתשלום ארנונה עבור דירה שהם בעליה או שוכריה.

  • ההטבות ניתנות למשרתים שהם בעלי פטור משירות צבאי ולמשרתים חרדים, בהתאם לאופי והיקף שירותם (ראו את שיעורי ההטבות בסעיף מי זכאי?).
  • ההטבה ניתנת עבור 70 מ"ר משטח הדירה, ובחלק מהרשויות גם עבור שטח גדול יותר - בדירות עם 5 נפשות ומעלה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
  • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
  • אל הטופס יש לצרף אישורים כגון הסכם שכירות או רכישה ואישור לגבי השירות (יש לברר בכל רשות מקומית אילו מסמכים נדרשים).
  • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

  • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, יש לפנות לגזבר, למנהל הארנונה או לממונה על פניות הציבור ברשות המקומית.
  • במקרים חריגים ולאחר שהתקבלה תשובת הרשות, ניתן לפנות בכתב אל הממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים