משרד הבינוי והשיכון מסייע במימון התאמת הדירות ותנאי הדיור של אנשים המוגבלים בניידותם
הסיוע ניתן כשילוב של מענק והלוואה או כהלוואה בלבד, בהתאם למקרה (לדיירי הדיור הציבורי ניתן מענק מלא)
סיוע עד 65,000 ₪ ניתן עבור שינויים פנימיים או חיצוניים בדירה
סיוע עד 130,000 ₪ ניתן לצורך התקנת מעלון
למידע נוסף ראו מדריך התאמת דיור לאנשים עם מוגבלות וכן דף שאלות ותשובות באתר משרד הבינוי והשיכון
טפסים

משרד הבינוי והשיכון מסייע לאנשים המוגבלים בניידות במימון שינויים או שיפוצים החיוניים לתפקוד ולניידות בתוך דירתם ובדרכי הגישה אליה.

פירוט הסיוע

 • הסיוע כולל, בין היתר, הרחבת פתחים והתאמתם למעבר כיסא גלגלים, שינויים בחדרי רחצה ושירותים, התאמות במטבח, בניית שבילי גישה ומשטחי גישה (רמפות) והתקנת מעקות, תמיכות ומעלונים.
 • ניתן למצוא את רשימת הפריטים וההתאמות בנספח מס' 8 בנוהל הסיוע.
 • הסיוע ניתן בנוסף לכל סיוע אחר שהאדם המוגבל בניידות עשוי להיות זכאי לו על-פי תוכניות סיוע אחרות של משרד הבינוי והשיכון.
 • הסיוע מורכב ממענקים והלוואות.
 • ההלוואה תהיה צמודה למדד ותינתן לתקופה של עד 30 שנה, בריבית מסובסדת בשיעור של 0.5% פחות מהריבית הממוצעת שמפרסם בנק ישראל, בהתאם לתקופת ההחזר שבחרו המבקשים, ולא יותר מ-3.0%.
 • דיירי הדיור הציבורי זכאים למענק מלא עבור התאמת הדירה. בשאר המקרים, הסיוע מחולק ל-4 דרגות המורכבות ממענק משולב בהלוואה או מהלוואה בלבד:
שיעור המענק שיעור ההלוואה
90% 10%
60% 40%
30% 70%
0% 100%

מי זכאי?

 • זכאים לסיוע מי שנקבע לגביהם על-ידי מוסד רפואי מוכר (בתי חולים, קופות חולים ומסגרות שיקומיות ממשלתיות) אחד או יותר מאלה:
  • תנועתם או תפקודם מוגבלים עקב מחלה או פגיעה במערכת המוטורית.
  • הם חולים במחלה מתקדמת ומרותקים לכיסא גלגלים או מתהלכים בעזרת פרותזות, קביים, הליכון וכדומה.
 • מי שהחליפו, או שבני משפחה המטפלים בהם החליפו, את עבודתם למקום עבודה בעיר אחרת, ומתקיימים לגביהם שני התנאים הבאים:
  • יש הכרח גם בשינוי מקום המגורים, לדעת הוועדה הבין משרדית.
  • מקום המגורים החדש אינו עונה על צרכיהם, עד כדי פגיעה ביכולת תפקודם היומיומי.
 • מי שקיבלו בעבר סיוע במסגרת זו וחלה הרעה במצב בריאותם וניידותם, ועקב מגבלותיהם יש להתאים את הדירה שבה הם מתגוררים או עתידים להתגורר, יהיו זכאים לסיוע נוסף על-פי דו"ח עובדי שיקום.
 • מי שהוכרו על-ידי הגופים הבאים יהיו זכאים לסיוע מטעם משרד הבינוי והשיכון, בתנאי שנקבע כי הם אינם זכאים לסיוע לשיפור תנאי הדיור על-ידי הגופים שהכירו בנכותם:
 • סיוע להתקנת מעלון יינתן בתנאי שהזכאים התגוררו בבית עוד לפני שהחלו להתנהל בעזרת כיסא גלגלים, והמעלון מעניק פתרון בלעדי לבעיית הניידות שלהם בבית זה.

מי לא זכאי?

 • מי שבבעלותם דירה, אך הם מבקשים להתאים את דירת קרוביהם.
 • מי שמבקשים סיוע להרחבת דירה ולבנייה עצמית.
 • מי שדירתם הותאמה לפני הגשת הבקשה, אלא אם חלה החמרה במצבם.
 • מי שבבעלותם יותר מדירה אחת.
 • מי שמתגוררים בשכירות חודשית פרטית.
 • נכי צה"ל וכוחות הביטחון שהוכרו על-ידי משרד הביטחון ונמצאו זכאים לסיוע לשיפור תנאי הדיור על-ידי משרד הביטחון.
 • נפגעי פעולות איבה שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי, ונקבע שהם זכאים לסיוע לשיפור תנאי הדיור על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • נפגעי תאונות עבודה שנמצאו זכאים לסיוע לשיפור תנאי הדיור מטעם המוסד לביטוח לאומי (למידע נוסף על הזכאות ראו מענק להתאמת תנאי המגורים לנפגעי עבודה).
 • נפגעי תאונות דרכים המקבלים סיוע בשיפור תנאי הדיור מחברת הביטוח.

הדירות שבהן ניתן לבצע את ההתאמה ולזכות בסיוע

 • מי שעונים על אחד מהקריטריונים שצוינו לפני כן, יהיו זכאים לסיוע בתנאי שהם גרים באחת מהדירות הבאות, שבה מתוכננת ההתאמה:
  • דירה בבעלותם.
  • דירה בדמי מפתח.
  • דירה בשכירות בדיור ציבורי.
  • דירה בקיבוץ או במושב.
  • דירה של קרובי משפחתם מהדרגות הבאות: בן/בת, אב, אם, אח/ות, סבא, סבתא, נכד/ה (בתנאי שלמבקשי הסיוע אין דירה אחרת בבעלותם).

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
מגישים את הבקשה לקבלת סיוע להתאמת הדירה לפני שמבצעים את השינויים, השיפוצים או ההתאמות.

ביקור בית וקבלת המלצה להתאמה

 • יש לפנות לרופא/ת המשפחה או לאחיות בקופת החולים ולבקש הפניה לריפוי בעיסוק להתאמת דיור.
 • לפונים יתואם ביקור של מרפא/ה בעיסוק בדירה שמעוניינים לבצע בה את ההתאמות.
 • לאחר הביקור תגובש לפונים תוכנית אישית מותאמת, והמלצת המרפא/ה בעיסוק על ההתאמה תישלח אליהם (בדואר רגיל/בדוא"ל, או באמצעות איסוף ידני, בהתאם לבחירתם).
 • במקרים המצריכים ביצוע מהיר של התאמת הדירה למי שמאושפזים בבית חולים, יש לפנות למרפא/ה בעיסוק בבית החולים.

קבלת הצעת מחיר מקבלן

 • יש לפנות לקבלן ולבקש ממנו הצעת מחיר מפורטת, בהתאם להתאמות שצוינו בהמלצת המרפא/ה בעיסוק.
 • אם סכום השיפוץ עולה על 45,000 ₪, חייבים להעסיק קבלן רשום בתחום השיפוצים (ראו בפנקס הקבלנים).
 • אם יש צורך בהתקנת מעלון/מעלית חובה לקבל שתי הצעות מחיר מחברה בעלת תו תקן ישראלי.

הגשת הבקשה

 • הגשת בקשה באופן מקוון:
 • מי שאין באפשרותם למלא טופס מקוון, יכולים לפנות בדוא"ל לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות ולצרף את התוכנית וההמלצה של המרפא/ה בעיסוק.
 • מי שאין להם כל גישה לאינטרנט, יכולים לפנות באמצעות מוקד *5400, או לברר עם המרפא/ה בעיסוק כיצד להעביר את הבקשה.
 • דיירי הדיור הציבורי יגישו את הבקשה באמצעות החברה המאכלסת.
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

מסמכים נדרשים

המסמך הנדרש פירוט הערות
טופס רפואי תפקודי הטופס יהיה חתום על-ידי רופא ואחות בקופת חולים או במוסד הרפואי שבו מטופלים הפונים.
המלצה על ההתאמה המלצת המרפא/ה בעיסוק, כולל תוכנית מצב הנגישות לפני השינוי ואחריו.
אישורי הכנסה של בני המשפחה המתגוררים בדירה ב-3 החודשים שקדמו להגשת הבקשה
 • תדפיסי עו"ש בבנק
 • אישורי שכר ופנסיה
 • אישורים על קצבאות וכל הכנסה נוספת
 • אם מגישי הבקשה מתגוררים בדיור ציבורי או בקיבוץ שלא הופרט, אין צורך להמציא אישורי הכנסה.
 • אם מגישי הבקשה הם בוגרים המתגוררים בדירה של קרובי משפחה מדרגה ראשונה (בן/בת, אב/אם, אח/ות, סבא, סבתא, נכד/ה), יובאו בחשבון הכנסות המבקשים בלבד, ללא הכנסת בני המשפחה.
הצעת מחיר מקבלן
 • בהצעה יצוינו פרטי הקבלן ומגישי הבקשה ויפורטו מידות, כמויות ומחיר של כל פריט, בהתאם לתוכנית שהומלצה על-ידי המרפא/ה בעיסוק.
 • ההצעה צריכה להיות מאושרת וחתומה על-ידי המרפא/ה בעיסוק.
 • טרם עברו 90 ימים מהמועד שההצעה ניתנה.
 • בהתקנת מעלון/מעלית יש לקבל שתי הצעות מחיר מחברות בעלות תו תקן ישראלי.
 • במקרה של שינויים בדרכי הגישה יצוינו אורך השביל, רוחב השביל והפרשי הגובה.
 • מסמכים נוספים שיש לצרף במקרים שונים:
נסיבות המקרה המסמך הנדרש
בקשה להתקנת מעלון/מעלית.
 • אם מגישי הבקשה הגיעו לגיל 67: אישור משרד הבריאות להשתתפות ברכישת כיסא גלגלים.
 • אם מגישי הבקשה טרם הגיעו לגיל 67: פרוטוקול של ועדת הניידות האחרונה שנקבעו בו רתיקות לכיסא גלגלים ומוגבלות קבועה בניידות בשיעור 80% לפחות.
 • שתי הצעות מחיר משני ספקים שונים (בעלי תו תקן).
הדירה שמגישי הבקשה מתגוררים בה שייכת להם. אישור על זכויות בדירה, כולל מספר גוש וחלקה (כגון: אישור מהטאבו, חוזה, אישור מהרשות המקומית או חשבון ארנונה).
הדירה שמגישי הבקשה מתגוררים בה (שההתאמה נדרשת בה) שייכת לקרובי משפחתם. צילום תעודת הזהות של בעל/ת הדירה.
בקשה לשביל גישה, רמפה, גשר, התקנת מעלון/מעלית.
 • אישור מהרשות המקומית לביצוע השינויים.
 • אם הרשות המקומית קבעה שנדרש היתר בנייה, יש לקבל את ההיתר ולצרף אותו.
מגישי הבקשה הם נכי צה"ל וכוחות הביטחון או נכי משרד הביטחון. אישור מאגף השיקום ולפיו הם אינם זכאים ולא היו זכאים לסיוע להתאמת הדירה מטעם אגף השיקום.
מגישי הבקשה הם נכי עבודה עם דרגת נכות שעשויה לזכות במענק להתאמת תנאי המגורים מטעם המוסד לביטוח לאומי, אך תביעתם למענק נדחתה. החלטת המוסד לביטוח לאומי על דחיית הבקשה למענק.
מגישי הבקשה הם נפגעי פעולות איבה החלטת המוסד לביטוח לאומי על דחיית בקשתם לסיוע להתאמת הדירה מטעם המוסד לביטוח לאומי.
מגישי הבקשה הם נפגעי תאונות דרכים אישור של חברת הביטוח ולפיו הם אינם זכאים ולא היו זכאים לסיוע להתאמת הדירה מטעם חברת הביטוח.

החלטת הוועדה הבין משרדית

 • הבקשה והמסמכים יועברו לוועדה המשותפת למשרד הבריאות ולמשרד השיכון ("הוועדה הבין משרדית").
 • הוועדה תדון בבקשת הסיוע ותחליט לגבי גובה הסיוע ומרכיביו (מענק והלוואה או הלוואה בלבד).
 • מגישי הבקשה יקבלו מכתב עם החלטת הוועדה אם לאשר או לדחות את זכאותם (ייתכן גם שיוחלט לאשר רק חלק מהסכום שצוין בהצעת המחיר).
 • במקרה של דחיית הבקשה, תימסר לפונים ההחלטה המנומקת על-ידי העו"ס.
 • ערעור על החלטת הוועדה:

אישור זכאות וקבלת החלק הראשון של הסיוע

 • למי שיימצאו זכאים לסיוע תישלח תעודת זכאות לסיוע בדיור, הכוללת את סכום ההלוואה/המענק שאושר.
 • תעודת הזכאות תהיה בתוקף למשך חצי שנה מיום הוצאתה, ולכן יש להשלים את התאמת הדירה בתוך 6 חודשים מקבלת האישור.
 • קבלת מענק:
  • מי שאושרה להם זכאות למענק יקבלו מחצית מהסכום לחשבון הבנק שלהם בתוך 15 ימי עבודה.
  • היתרה תועבר להם לאחר שיציגו אישור של המרפא/ה בעיסוק על כך שהשיפוץ בוצע לפי המפרט שהוגדר.
 • קבלת הלוואה:
  • מי שאושרה להם זכאות להלוואה צריכים לפנות לבנק למשכנתאות ולפתוח תיק הלוואה (פתיחת התיק כרוכה בתשלום, בהתאם לנוהלי הבנק).
  • מחצית מההלוואה תשוחרר לאחר הסדרת הבטוחות שדורש הבנק.

ביקור בית חוזר (לאחר ביצוע ההתאמה) וקבלת החלק השני של הסיוע

 • יש להשלים את התאמת הדירה בתוך 6 חודשים מקבלת אישור הזכאות.
 • לאחר שהעבודות להתאמת הדירה יסתיימו, יש לתאם ביקור בית חוזר של המרפא/ה בעיסוק, כדי לקבל אישור על כך שהעבודות בוצעו לפי המפרט שהוגדר.
 • עם קבלת האישור על ביצוע העבודות, המחצית השנייה של המענק תשולם למי שזכאים למענק, ולמי שזכאים להלוואה תשוחרר המחצית השנייה של ההלוואה.

הסכמת דיירים בבניין משותף להתאמות חיצוניות

 • כאשר יש צורך בביצוע התאמות מחוץ לדירה, והדירה נמצאת בבניין משותף, חשוב לשים לב לכך שיש התאמות שנדרשת לגביהן הסכמה של רוב הדיירים (לפעמים רוב רגיל ולפעמים רוב מיוחד). יש התאמות שאינן דורשות הסכמה.
דוגמה
 • לצורך התקנת מעלון נדרשת הסכמת רוב בעלי הדירות בבניין.
 • לצורך התקנת מעלית יש צורך בהסכמה של 2/3 מבעלי הדירות בבניין.
 • לצורך ייחוד מקום חניה או הכשרת שטח כמקום חניה יש צורך בהסכמה של בעלי 60% מהדירות.
 • לצורך התאמת מקום החניה שיוחד לבעל הדירה אין צורך בהסכמה של הדיירים.
 • לרשימה המלאה של ההתאמות הטעונות הסכמת הדיירים ראו התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף הטעונות הסכמת הדיירים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים