בית הדין האזורי לעבודה קבע כי פיטורי עובד בגלל שלא הסכים לחתום על הסכם אי ניגוד עניינים מהווים פיטורים שלא כדין
פיטורים מסיבה זו לוקים בחוסר תום לב ופוגעים בחופש העיסוק של העובד
מעסיק שפיטר עובד בשל סירוב לחתום על הסכם אי ניגוד עניינים עשוי להיות מחויב בתשלום פיצויים לעובד

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
שם התיק:סע"ש 57995-09-20
תאריך:14.08.2022
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

עובדות המקרה

 • העובד הועסק כמוקדן בעמותה שעוסקת בשירות הצלה וחירום רפואיים, עד למועד פיטוריו.
 • בין הצדדים נחתם חוזה עבודה בו התחייב העובד שבמהלך תקופת עבודתו אצל המעסיקה ובתקופה של עד 6 חודשים לאחר מכן, לא יעסוק בכל עסק מתחרה ללא אישור מראש של המעסיקה.
 • במשך כל תקופת עבודתו התנדב העובד בזמנו הפרטי במגן דוד אדום.
 • העובד הוזמן לשימוע בו נטען נגדו שהוא העביר מידע מהמעסיקה למכן גוד אדום, אך לא ננקטו נגדו צעדים נוספים.
 • כשנתיים לאחר מכן הודיעה המעסיקה לעובד שעליו לחתום על הצהרת עובד בדבר "מניעת ניגוד עניינים" לפיה הוא מצהיר שבכל תקופת עבודתו אצל המעסיקה ועד שנה לאחר מכן לא יעסוק בכל עניין שיכול להעמיד אותו בניגוד עניינים ללא אישור מראש ע"י המעסיקה.
 • העובד סירב לחתום על מסמך ניגוד העניינים ובשימוע שהתקיים לא ניתנו לעובד תשובות שמניחות את הדעת לגבי מהות ההגבלה.
 • העובד פוטר והגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בטענה לפיטורים שלא כדין.

החלטת בית הדין האזורי לעבודה

 • בית הדין קבע שהעובד פוטר בשל סירובו לחתום על מסמך "מניעת ניגוד עניינים" וכי פיטוריו בעילה זו מהווים פיטורים שלא כדין.
 • הצגת תנאי להמשך העסקתו של העובד בהסכמתו לחתום על מסמך מניעת ניגוד העניינים, ופיטוריו של העובד בשל סירובו לחתום על מסמך זה נגועים בחוסר תום לב בקיום חוזה העבודה והיוו פגיעה בלתי מוצדקת בחופש העיסוק של התובע:
  • ראשית, חוזה עבודתו של התובע קבע הוראות בדבר הגבלת עיסוק שנתחמה ל- 6 חודשים מסיום העבודה. הדרישה לחתימת על מסמך ניגוד העניינים, שבו התובע אמור לקבל על עצמו הגבלת עיסוק לתקופה של שנה מסיום העבודה, מהווה שינוי חד צדדי בהסכם העבודה.
  • שנית, המעסיקה לא הסכימה לבקשתו של העובד לערוך תיקון במסמך ניגוד העניינים על מנת לעגן בכתב דברים שנמסרו לו בע"פ במהלך השימוע ולפיהם אין בחתימתו על המסמך כדי למנוע ממנו לעבוד במד"א לפני חלוף שנה לסיום עבודתו.
  • העובדה שעובדים אחרים הסכימו לחתום על מסמך זה, אינה מרפאה את הפגם שבהצבת תנאי בלתי סביר שיש בו משום הגבלה בלתי מידתית על חופש עיסוקו של התובע, כתנאי להמשך העסקתו.
 • פיטורי עובד על רקע דרישה של המעסיק להגביל את חופש העיסוק של העובד במידה בלתי לגיטימית, הם פיטורים שלא כדין.
 • לאור כל האמור לעיל פסק בית הדין לעובד פיצויים בסך 60,000 ש"ח בגין פיטורים שלא כדין.

משמעות

 • פטורי עובד בשל סירובו לחתום על הסכם אי ניגוד עניינים, עשויים להיחשב כפיטורים שלא כדין.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.