עובד רשאי לעבוד אצל מעסיק אחר במקביל לעבודתו הנוכחית, בתנאי שקיים איזון ראוי בין זכות העובד לחופש העיסוק לבין האינטרסים הלגיטימיים של המעסיק, והעובד לא הפר את חובת האמון ותום הלב כלפי מעסיקו
מעסיק רשאי לקבוע בהסכם העבודה הוראה לפיה העובד נדרש לקבל היתר לעיסוק נוסף ובמקרה זה על העובד לבקש את ההיתר, טרם תחילת עבודתו במקום הנוסף
החלטה או הוראה של המעסיק האוסרת על עובד לעבוד אצל מעסיק נוסף תהיה תקפה רק אם התקבלה בתום לב, תוך עריכת איזון ראוי בין חופש העיסוק של העובד והאינטרסים של המעסיק, אחרת בית הדין עשוי לבטלה
למידע נוסף ראו פסקי הדין בהמשך


מעסיק רשאי לקבוע בהסכם העבודה הוראה לפיה העובד נדרש לקבל היתר לעיסוק נוסף במקביל לעבודתו הנוכחית.

  • עם זאת, החלטה או הוראה של המעסיק האוסרת על עובד לעבוד אצל מעסיק נוסף תהיה תקפה רק אם התקבלה בתום לב, תוך עריכת איזון ראוי בין זכות העובד לחופש העיסוק לבין האינטרסים הלגיטימיים של המעסיק.
  • על המעסיק לשקול, בין היתר, אם יש ניגוד אינטרסים בין העבודה העיקרית לעבודה הנוספת, האם העבודה הנוספת הולמת את תפקידו של העובד בעבודה העיקרית, ובאיזו מידה העבודה הנוספת תגרע מיכולתו של העובד למלא את תפקידו בעבודה העיקרית.
  • בית הדין עשוי לפסול החלטה או הוראה האוסרת על עובד לעבוד בעבודה נוספת, אם החלטה כזו לא התקבלה בהתאם לאיזונים הנ"ל.
דוגמה
בית הדין לעבודה פסק, שמעסיק אשר העסיק עובד בהיקף משרה מצומצם ולמרות זאת סרב לאפשר לעובד לעבוד אצל מעסיק נוסף, נהג בחוסר תום לב. במקרה כזה רשאי העובד לעבוד עבודה נוספת אצל מעסיק אחר וזאת למרות הסעיף בחוזה שבו התחייב להימנע מכך.
  • מאידך, בית הדין יטה לאשר סעיף בחוזה העבודה אשר מגביל את זכותו של העובד לעבוד במקומות נוספים, אם הסעיף עורך את האיזונים הראוים שפורטו לעיל.
דוגמה
כשקיים ניגוד עניינים בין עבודתו העיקרית של העובד אצל המעסיק הנוכחי לבין העבודה הנוספת בה הוא מעוניין לעסוק, למשל: עבודה בעסק מתחרה או במקום עבודה שיש לו אינטרסים מנוגדים לאלו של המעסיק הראשון.
דוגמה
כששעות העבודה של העבודה הנוספת באות על חשבון שעות העבודה של העובד בעבודה העיקרית
דוגמה
כשהעבודה הנוספת בה העובד מבקש לעבוד, אינה הולמת את תפקידו של העובד במקום העבודה העיקרי
דוגמה
כשהעובד קיבל תמורה מיוחדת מהמעסיק (למשל: תוספת שכר, שיפור תנאי העבודה וכיו"ב) עבור התחייבות מצדו שלא לעבוד במקביל אצל מעסיק אחר

מי זכאי?

  • כלל העובדים.

תהליך מימוש הזכות

  • אם על פי הסכם העבודה, העובד נדרש לקבל היתר מראש כדי לעבוד בעבודה נוספת, עליו לבקש את ההיתר טרם תחילת עבודתו אצל המעסיק הנוסף.
  • סעיף בחוזה עבודה אשר מגביל את זכותו של העובד לעבוד במקביל אצל מעסיק אחר, שלא בהתאם לאיזונים שפורטו לעיל, אינו ניתן לאכיפה, וזכותו של העובד שלא לקיים את אותו סעיף.
  • אם המעסיק פונה לבית הדין לעבודה כדי לאכוף את הסעיף ולמנוע מהעובד לעבוד אצל מעסיק אחר או לתבוע מהעובד פיצויים בשל הפרת התחייבותו, אזי העובד יצטרך לשכנע את בית הדין שהסעיף אינו חוקי, ומהווה פגיעה באיזון הראוי בין זכות העובד לחופש העיסוק לבין האינטרסים הלגיטימיים של המעסיק.
טיפ
מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים