חיילי מילואים שרכושם האישי אבד או ניזוק עקב שירות המילואים עשויים לקבל פיצוי כספי
יש למלא ולהגיש טופס הצהרה בתוך 30 יום ממועד האירוע


חיילי מילואים שביצעו שמ"פ ובמהלך השירות רכושם אבד או שנגרם לו נזק עשויים לקבל פיצוי כספי.

מי זכאי?

 • חיילי מילואים שרכושם אבד או ניזוק באחת מהנסיבות הבאות:
  • במהלך פעילות מבצעית, אימון, משימת אבטחה או שיטור, בתנאי שהציוד האישי היה בשימושם של החיילים בפעילות עצמה.
  • בעקבות פיגוע חבלני שאירע בשטח צבאי, או בשטח שאינו שטח צבאי אם החיילים פעלו במסגרת תפקיד צבאי.
  • בזמן שהציוד הופקד במשמורת צבאית.
  • בזמן שהציוד נשמר שלא בידי החיילים בהוראת סגל המפקדים.

מי לא זכאי

 • לא ניתן לקבל פיצוי במקרים הבאים (אלא אם ראש המרכז לשירות הפרט אישר זאת בנסיבות מיוחדות):
  • החיילים לא נקטו באמצעים סבירים לשמירת הציוד (למשל נעילת הציוד ואבטחתו).
  • החיילים גרמו את הנזק בכוונה.
  • האובדן או הנזק נגרמו לציוד פרטי שאסור להביא לשטח צבאי, או לציוד שהיה מבוטח (עד לגובה הביטוח) או לציוד שתינתן לו חלופה ראויה שצה"ל מנפיק.

תהליך מימוש הזכות

 • החיילים ימלאו טופס הצהרה בתוך 30 יום ממועד האירוע שגרם לנזק או לאובדן הרכוש.
 • מפקד היחידה שהיה ממונה על החייל בעת האירוע (או קצין שהוא הסמיך בדרגת רס"ן לפחות) יחתום על טופס ההצהרה.
 • הטופס יועבר לאמ"ש-המרכז לשירות הפרט בתוך חודשיים מהאירוע.
 • הוועדה המייעצת שתדון בבקשה תכלול את נציג אמ"ש-מחלקת הפרט, משפטן מענף נזיקין וחקירות במשרד הביטחון ונציג חטיבת תביעות וביטוח במשרד הביטחון.
 • הוועדה תבדוק את הצהרת החיילים ותמליץ אם יש לתת להם פיצוי.
 • ראש חטיבת תביעות וביטוח במשרד הביטחון (או מי שהוסמך מטעמו) יחליט אם לאשר את הפיצוי ובאיזה סכום, או אם לדחות את הבקשה.
 • ההחלטה תועבר לחיילים באמצעות מפקדם.
 • מי שבקשתם אושרה יקבלו בדואר מכתב הסבר כיצד עליהם לפעול. התשלום יועבר בהמשך לחשבון הבנק שלהם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים