הקדמה:

פרטים הנוגעים למי שנולד בהליך פונדקאות נרשמים בפנקס מיוחד
הפנקס אינו פתוח לציבור
בגיר שנולד בהליך פונדקאות וכן היועמ"ש, פקיד הסעד ורשם נישואים רשאים לעיין בפנקס
 • לפי סעיף 16 לחוק הסכמים לנשיאת עוברים, יש לנהל רישום של כל צו הורות או כל צו האחר המסדיר את מעמדם של ההורים המיועדים או האם הנושאת כהורים או כאפוטרופוסים על ילד שנולד כתוצאה מהליך פונדקאות.
 • הרישום מתבצע על גבי פנקס מיוחד, שמנוהל על ידי רשם שמונה לצורך כך ע"י שר המשפטים.
 • הפנקס אינו פתוח לציבור, אולם רשאים לעיין בו היועץ המשפטי לממשלה, רשם נישואין, פקיד הסעד וכן בגיר שנולד כתוצאה מהליך פונדקאות.

הפרטים שיצויינו בפנקס

 1. בית המשפט שנתן את צו ההורות או את הצו;
 2. מספר תיק בית המשפט;
 3. תאריך מתן צו ההורות או צו אחר ניתן במסגרת ההליך;
 4. שם הילד לפי צו ההורות או צו אחר שניתן במסגרת ההליך;
 5. שם הילד לפני מתן צו ההורות או הצו האחר (אם ניתן);
 6. התאריך ומקום הלידה של הילד;
 7. מספר הזהות של הילד במרשם האוכלוסין;
 8. מין הילד;
 9. שם האם הנושאת, שם נעורים, דתה, אזרחותה ומספר זהותה;
 10. שמות ההורים המיועדים, שמות נעורים ושמות קודמים, דתם, אזרחותם ומספרי זהותם;
 11. הוראות שנקבעו בצו בדבר מעמד הילד ויחסיו עם האם הנושאת, ההורים המיועדים, או אחד מהם;
 12. הערות.

פנקסי עזר

 • לפי התקנות, על הרשם לנהל שלושה פנקסי עזר בצורת אלפונים לפי שמות המשפחה, שבהם יירשמו:
 1. בפנקס האחד - שם המשפחה והשם הפרטי של הילד כפי שנקבע בצו ההורות או בצו אחר לפי החוק, וכן שמו הקודם, אם ניתן;
 2. בפנקס השני - שם המשפחה והשם הפרטי של כל אחד מההורים המיועדים, וכן שמות קודמים שלהם;
 3. בפנקס השלישי - שם המשפחה והשם הפרטי של האם הנושאת, וכן שם קודם שלה.

הליך הרישום בפנקס

 • בית משפט שנתן צו הורות או צו אחר לפי החוק, יעביר לרשם, בתוך 15 ימים מיום מתן צו ההורות או הצו האחר, תעודה מאת השופט שנתן את צו ההורות או הצו האחר, שבה יפורטו כל הפרטים הנ"ל, שרישומם נדרש בפנקס.
 • תוך 7 ימים מקבלת התעודה ירשום הרשם את הפרטים שרישומם נדרש לפי התעודה, ויאשר את הרישום בחתימת ידו, וכן ירשום את הפרטים בפנקסי העזר.

שמירת הפנקס

 • הפנקס, פנקסי העזר, בקשות שהוגשו והתעודות השונות יישמרו במקום סגור שקבע מנהל בתי המשפט שמפתחותיו יימצאו בידי הרשם, בידי מנהל בתי המשפט ובידי מי שהמנהל הרשהו לכך.

עיון בפנקס

זכות העיון בפנקס

 • הפנקס אינו פתוח לעיון, ואולם האנשים הבאים רשאים לעיין בו:
 1. היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו;
 2. רושם נישואין או מי שהוא הסמיך לכך, כשהעיון דרוש למילוי תפקידו הרשמי;
 3. עובד סוציאלי ראשי
 4. בגיר (מעל גיל 18) שנולד כתוצאה מהליך פונדקאות.

בקשה לעיון בפנקס

 • מי שרוצה לעיין בפנקס יגיש על כך בקשה בכתב לרשם. בבקשה יציין המבקש את הפרטים הבאים:
  1. שמו ומענו של המבקש,
  2. האסמכתה לזכותו לעיין בפנקס,
  3. מי הוא האדם שהוא מבקש להשיג ידיעות על אודותיו.
 • אם ראה הרשם שהמבקש הוא אדם הזכאי לעיין בפנקס, יקבע מועד לעיון.
 • העיון בפנקס ייעשה בנוכחות הרשם.
 • העיון יתאפשר אך ורק בגיליון הנוגע לאדם שמבקשים ידיעות על אודותיו.

זכות עיון בפנקס של בגיר שנולד בהליך פונדקאות

 • כאשר מבקש העיון הוא בגיר שנולד כתוצאה מהליך פונדקאות, הרשם יעביר מיד העתק מהבקשה לאישורו של פקיד הסעד הראשי לפי החוק.
 • המועד שייקבע לעיון לא יהיה לפני תום 45 ימים מיום הגשת הבקשה, אולם רשאי הרשם להרשות את העיון לפני המועד שנקבע, אם אישר פקיד סעד ראשי בכתב שאין מניעה לכך.

חקיקה ונהלים