הקדמה:

מי שנולד בהליך פונדקאות רשאי לעיין בפנקס פרטי היילודים בהגיעו לגיל 18
העיון ייעשה לא לפני שעברו 45 יום מרגע שהגיש בקשה, אלא אם העובד הסוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים אישר שאין מניעה לאפשר את העיון מוקדם יותר
בנוסף רשאים לעיין בפנקס היועץ המשפטי לממשלה, רשם נישואין ופקיד הסעד


שימו לב
דף זה אינו מתייחס לפונדקאות שנעשתה בחו"ל

בגיר (מעל גיל 18) שנולד בהליך פונדקאות וכן היועץ המשפטי לממשלה, רשם נישואין ועובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים רשאים לעיין בפנקס המכיל את פרטי היילודים בהליך פונדקאות.

מי זכאי?

 • היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.
 • רושם נישואין או מי שהוא הסמיך לכך, כשהעיון דרוש למילוי תפקידו הרשמי.
 • עובד סוציאלי ראשי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים.
 • בגיר (מעל גיל 18) שנולד כתוצאה מהליך פונדקאות.

תהליך מימוש הזכות

 • מי שרוצה לעיין בפנקס יגיש על כך בקשה בכתב לרשם. בבקשה יציין המבקש את הפרטים הבאים:
  1. שמו ומענו של המבקש,
  2. האסמכתה לזכותו לעיין בפנקס,
  3. מי הוא האדם שהוא מבקש להשיג ידיעות על אודותיו.
 • אם ראה הרשם שהמבקש הוא אדם הזכאי לעיין בפנקס, יקבע מועד לעיון.
 • העיון בפנקס ייעשה בנוכחות הרשם.
 • העיון יתאפשר אך ורק בגיליון הנוגע לאדם שמבקשים ידיעות על אודותיו.

חשוב לדעת

 • כאשר מבקש העיון הוא בגיר שנולד כתוצאה מהליך פונדקאות, הרשם יעביר מיד העתק מהבקשה לאישורו של פקיד הסעד הראשי לפי החוק.
 • המועד שייקבע לעיון לא יהיה לפני תום 45 ימים מיום הגשת הבקשה, אולם רשאי הרשם להרשות את העיון לפני המועד שנקבע, אם אישר פקיד סעד ראשי בכתב שאין מניעה לכך.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים