הקדמה:

צו הגנה משמעותו הגבלה או איסור מטעם בית המשפט על תנועתו או פעולותיו של הפוגע או מקורביו
ניתן לבקש צו הגנה גם ללא הגשת תלונה למשטרה
הפרה של צו הגנה הינה עבירה פלילית ועשויה להביא להגשת כתב אישום ואף מעצר


נפגע עבירה זכאי בכל שלב ואף ללא הגשת תלונה במשטרה לגשת לבית המשפט ולבקש צו הגנה כנגד הפוגע או מקורביו.

צו למניעת הטרדה מאיימת

 • צו למניעת הטרדה יכול לבקש הנפגע או אדם מטעמו, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו או תובע משטרתי.
 • המקרים בהם ניתן להגיש את הבקשה לצו:
 1. בוצעה הטרדה מאיימת כהגדרתה בחוק.
 2. התנהגות המטריד או המאיים נותנת בסיס סביר להניח, כי הוא מהווה סכנה גופנית או ממשית לאדם אחר, או כי הוא עלול לבצע בו עבירת מין.
 3. סמוך לפני הגשת הבקשה, מי שהצו מתבקש כנגדו פגע בגופו של אדם אחר, ביצע עבירת מין באדם אחר או כלא אדם אחר שלא כדין.

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

 • צו הגנה רשאי לבקש כל בן משפחה החושש מאלימות או שקיימת אלימות במשפחתו או אדם מטעמו, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, תובע משטרתי או פקיד סעד.
 • בית המשפט רשאי להוציא את הצו באחד משני המקרים הבאים:
 1. אדם נהג באלימות בבן משפחתו או ביצע בו עבירות מין בסמוך (שעות עד ימים) לפני הגשת הבקשה. הליך הוצאת הצו אמור להיות זריז, מתוך הנחה שמדובר במצוקה קשה. לא ניתן לבקש את הצו חודש לאחר האירוע (במקרה זה ניתן לפנות לבית המשפט במסגרת ההליכים הרגילים).
 2. קיים בסיס סביר להניח שאותו אדם מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו.
 • בית המשפט רשאי לתת צו כשרק אחד מהצדדים נמצא לפניו. אם עשה כן, עליו לקבוע דיון בו ייקחו חלק שני הצדדים, תוך 7 הימים הבאים. האחריות להודיע לבן המשפחה שאינו נוכח על הדיון היא של בית המשפט ולא של בן המשפחה המתלונן.
 • אם בית המשפט התבקש להוציא את הצו כדי להגן על קטין, בית המשפט יודיע לעובד סוציאלי על מתן הצו.
 • להרחבה אודות הליך קבלת הצו.

תודות

 • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה