בית המשפט רשאי להוציא צו שירחיק עברייני מין מסביבת המגורים, העבודה והלימודים של מי שנפגעו מהם כדי למנוע מנפגע/ת העבירה נזק נפשי
הנפגעים זכאים לקבל סיוע משפטי חינם בהליכי הוצאת הצו


בית המשפט רשאי להטיל מגבלות על עבריין מין בסמוך לשחרורו מהמאסר (או אחרי גזר הדין אם לא קיבל עונש מאסר בפועל) כדי להגן על נפגע/ת העבירה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שנפגעו מעבירת מין ובית המשפט שוכנע שייגרם להם נזק נפשי אם עבריין המין יתגורר, יעבוד או ילמד בסביבת מגוריהם, עבודתם או לימודיהם.

הגשת הבקשה לצו מגבלות

 • הבקשה לצו מגבלות תוגש לבית המשפט שבו הורשע ונגזר דינו של עבריין המין.
 • יכולים להגיש את הבקשה:

מועד הדיון בבית המשפט

 • הדיון על הוצאת הצו יתקיים מייד לאחר מתן גזר הדין.
 • אם עבריין המין נידון לעונש מאסר בפועל או שבית משפט ציווה על אשפוזו הדיון יתקיים לפני שחרורו מהמאסר/מהאשפוז או סמוך לאחר השחרור.
 • במקרים מיוחדים בית המשפט יקיים דיון בבקשה עד 3 חודשים מיום השחרור.
 • אם הוטל על עבריין המין צו פיקוח שכולל מגבלות על מגורים או עבודה בקרבת נפגע/ת העבירה, בית המשפט רשאי לדון בבקשה לצו מגבלות לקראת סיום תקופת צו הפיקוח, ובמקרים מיוחדים בתוך 3 חודשים מסיום תקופת צו הפיקוח.

הוצאת הצו

 • אחרי שבית המשפט שוכנע כי לנפגע/ת העבירה עלול להיגרם נזק ממשי, הוא יוציא צו שיגדיר את האזור שבו ייאסר על עבריין המין להתגורר, לעבוד או ללמוד.
 • בית המשפט רשאי להטיל את המגבלות לתקופה של עד 3 שנים, ובסמכותו להאריך את הצו לתקופות נוספות של עד 3 שנים.
 • בהוצאת הצו, בית המשפט ייקח בחשבון גם את הנזק שעלול להיגרם לעבריין המין.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה