הקדמה:

בית המשפט יכול להטיל צו פיקוח המטיל מעקב על עבריין מין שמסוכנותו אינה נמוכה
הפרה של תנאי מצו הפיקוח על-ידי עבריין המין הינה עבירה פלילית שהעונש בגינה הינו עד שנתיים מאסר
הצו נועד להגנה על כלל הציבור ואינו בא כתחליף לצו מגבלות על חזרתו של עבריין מין שנועד להגן על נפגע העבירה המסוים


צו הפיקוח על עברייני מין, נועד להגן על הציבור מפני עבירות מין חוזרות המבוצעות על-ידי עברייני מין.

 • עבירות מין נמנות על החמורות שבעבירות המנויות בחוק העונשין, והן הקשות והפוגעניות ביותר מבחינת תוצאותיהן לנפגעי העבירה.
 • במקרים רבים, עברייני מין חוזרים לבצע את העבירות בהן הורשעו לאחר שחרורם ממאסר. מטרת הצו היא להפחית את הסיכון לכך על-ידי פיקוח ושיקום מתאים לעברייני מין שנמצא כי קיים סיכון כי ישובו לבצע עבירות מין.
 • הצו ניתן מכח חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין.

מי רשאי לבקש את הצו?

 • בית המשפט יקיים דיון בהטלת צו פיקוח ביוזמתו או לבקשת נציג היועץ המשפטי לממשלה.
 • כמו כן, על-פי סעיף 12(ב)(2) לחוק, על בית המשפט לקיים דיון בהטלת צו פיקוח אם עבריין המין הורשע בעבירת מין שנפגע העבירה בה היה קטין.
 • עם זאת, שלא כמו בהליך של צו מגבלות על חזרתו של עבריין מין, נפגע העבירה אינו יכול לבקש מבית המשפט להטיל צו פיקוח על מי שפגע בו.

שלבי ההליך

 • בית המשפט יקיים דיון בהטלת צו הפיקוח רק לאחר שבוצעה הערכת מסוכות הבוחנת, בין היתר, את רמת הסיכון הנשקפת מאדם להישנות ביצוע עבירות מין על ידו, ולפי העניין, גם המלצות לצורך פיקוח ומעקב.
  • את הערכת המסוכנות עורך פסיכולוג/ פסיכיאטר/ עובד סוציאלי/ קרימינולוג קליני שהוסמך לכך ועבר הכשרה ייחודית בתחום עבריינות המין.
 • לאחר שהתקבלה הערכת המסוכנות ונקבע כי רמת הסיכון שעבריין המין יבצע עבירת מין נוספת אינה נמוכה (כלומר: נמוכה-בינונית, בינונית, גבוהה וכיו"ב), יכול בית המשפט להטיל צו פיקוח על העבריין.
 • הדיון בהטלת צו פיקוח יתקיים בסמוך למועד גזר הדין.
 • ככלל, במקרה שנגזר מאסר בפועל על העבריין (או אם ציווה בית משפט על אשפוזו של עבריין המין), תערך הערכת מסוכנות לעבריין ויתקיים דיון בהטלת הצו לפני מועד שחרורו ממאסר.

רשימת המגבלות המנויות בחוק

 • החוק קובע רשימת מגבלות שבית המשפט יכול להטיל על עבריין מין שהוצא בעניינו צו פיקוח, במקרה שסבר שקיים קשר בין המגבלה לבין הסיכון הנשקף מעבריין המין לביצוע עבירת מין נוספת.
 • בהתאם לחוק, בית המשפט יכול להטיל על עבריין המין את המגבלות הבאות:
  1. צריכת משקאות משכרים, או שימוש בסמים מסוכנים
  2. החזקת חומר או כל דבר שנועד לעורר מינית
  3. נהיגה בכלי רכב או על נהיגה בכלי רכב בלא נוכחות אחר
  4. הימצאות מחוץ למקום המגורים בשעות מסוימות
  5. הימצאות בסביבת מקומות מסוימים
  6. קיום קשר עם עברייני מין
  7. התחברות עם קטינים
  8. רכישה, החזקה או נשיאה של חפצים מסוימים, בין במישרין ובין בעקיפין
  9. פגישה עם נפגע העבירה או הימצאות בקרבת מקום מגוריו
  10. עבודה במקומות מסוימים, בין בתמורה ובין בהתנדבות
  11. מקום מגורים או עבודה
  12. שימוש בשירותי אינטרנט

הפיקוח על עברייני מין

 • יחידת צור בשב"ס ממונה על הפיקוח והמעקב אחר עברייני המין שהוטל עליהם צו פיקוח לפי החוק.
 • לפי החוק, כשניתן צו פיקוח לגבי עבריין המין, בית המשפט יקבע בצו הפיקוח גם את הסמכויות שיהיו נתונות לקצין הפיקוח, לגבי אותו עבריין מין.
 • בין היתר, בית המשפט רשאי לקבוע כי לקצין הפיקוח יהיו נתונות הסמכויות הבאות:
  1. לדרוש מעבריין המין להתייצב לפניו;
  2. לדרוש מעבריין המין ומבני משפחתו הבגירים מידע, וכן למסור מידע לבני משפחה אלה.
  3. לבקש מכל אדם, למסור לו מידע, ובלבד שאין באופן בקשת המידע כדי לגלות את זהותו של עבריין המין כמי שמצוי בפיקוח ובמעקב לפי חוק זה.
  4. להיכנס למקום מגוריו של עבריין המין בנוכחותו.
  5. לחפש על גופו של עבריין המין אם היה לו יסוד סביר להניח כי על גופו מצויים חפצים או ראיות, המצביעים על הפרת תנאי הפיקוח והמעקב.
  6. לחפש במקום מגוריו של עבריין המין וברכבו, והכל בנוכחותו.
  7. לחדור לחומר מחשב הנמצא בהחזקתו או בשליטתו של עבריין המין ולהפיק פלט תוך חדירה כאמור או להעתיקו, בתנאים מסוימים.

שיקום מונע לעברייני מין

 • בשנת 2011 התקבל תיקון מס' 3 לחוק הגנה על הציבור, אשר קובע הוראות שונות בעניין מתן שיקום מונע לעברייני מין בבית סוהר ובקהילה.
 • על-פי סעיף 20ד לחוק, בית המשפט רשאי לקבוע במסגרת צו הפיקוח "תכנית לשיקום מונע" לעבריין המין, בהתאם להמלצת "גורם מקצועי מתאם", אם התכנית ניתנת ליישום, ועבריין המין הסכים להשתתף בה.
 • התכנית לשיקום מונע תכלול, בין היתר, את תקופת השיקום ומועד תחילתה של התכנית, פרטיו של מרכז השיקום המונע האחראי לביצוע התכנית, סוגי הטיפולים שיינתנו לעבריין המין, ועוד.
 • התכנית לשיקום מונע יכולה לכלול מתן טיפול תרופתי לעבריין המין, בתנאים מסוימים, ולאחר שניתנה הסכמה מפורשת וברורה של עבריין המין לכך.

חזרה מהסכמה להשתתף בתכנית שיקום מונע

 • מרגע שנקבעה בצו הפיקוח תכנית לשיקום מונע, על עבריין המין להשתתף בתכנית כפי שעליו לקיים את שאר המגבלות הקבועות בצו הפיקוח.
 • על-פי סעיף 20ה לחוק, עבריין המין יכול לחזור בו מהסכמתו להשתתף בתכנית השיקום או מהסכמתו לחלק מתנאי התכנית.
 • עבריין מין שחזר בו מהסכמתו ייחשב כמפר את צו הפיקוח, אלא אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. הודעה בכתב -
   • עבריין המין התייצב בפני מפקד יחידת הפיקוח והודיע בכתב על חזרתו מהסכמתו לתכנית.
   • במקרה שעבריין המין מעוניין לחזור בו מהסכמתו לקבל טיפול תרופתי עליו להתייצב בפני יחידת הפיקוח ולהודיע בכתב שחדל למלא את התנאי לפני שחלפו 48 שעות מהרגע שהפסיק בפועל את הטיפול.
  2. המשך קיום תנאי התכנית -
   • על עבריין המין להמשיך לקיים את תנאי התכנית במשך 30 ימים מיום שהודיע בכתב על רצונו להפסיק את התכנית או עד שתתקבל החלטת בית המשפט לשנות את תנאי התכנית (לפי המוקדם מביניהם).
   • במקרה שמדובר בהפסקת טיפול תרופתי אין חובה להמשיך את הטיפול במשך 30 ימים או להמתין להחלטת בית המשפט.
 • בהתאם לחוק, תכנית השיקום המונע נכנסה לתוקף במהלך הדרגתי:
  • הפרק בעניין שיקום מונע לעברייני מין שרמת הסיכון לביצוע עבירת מין נוספת על ידם אינה גבוהה - נכנס לתוקף ביום 17.8.2013.
  • הפרק בעניין שיקום מונע לעברייני מין שרמת הסיכון לביצוע עבירת מין נוספת על ידם היא גבוהה - נכנס לתוקף ביום 17.8.2014.

תוקף צו הפיקוח

 • צו הפיקוח יוטל לתקופה של עד חמש שנים
 • במקרה שבית המשפט מצא כי מסוכנותו של עבריין המין הינה גבוהה, בהתאם להערכת מסוכנות שניתנה בעניינו, יוכל להאריך מעת לעת את משך צו הפיקוח עד לתקופה של עשרים שנה.

חשוב לדעת

 • הצו נועד להגנה על כלל הציבור ואינו בא כתחליף לצו מגבלות על חזרתו של עבריין מין שנועד לסייע ולהגן על נפגע העבירה המסוים.
 • עם זאת, במקרה שעולה מסוכנות לנפגע העבירה הספציפי, חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין מאפשר הטלת מגבלות על עבריין המין גם לשם הגנה על הנפגע.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה