הקדמה:

חייל מילואים שביצע שירות מילואים פעיל (שמ"פ) ורכושו האישי אבד או ניזוק עקב השירות יכול להגיש בקשה לקבלת פיצויים
את הבקשה יש להגיש בתוך 3 חודשים מיום האירוע (ניתן להגיש מאוחר יותר באישור אל"מ)


חייל מילואים שביצע שמ"פ, ובמהלך השירות רכושו אבד או שנגרם לו נזק יכול להגיש בקשה לקבלת פיצויים לוועדה לפיצוי במשרד הביטחון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייל מילואים שביצע שירות מילואים פעיל (שמ"פ) ורכושו אבד או ניזוק עקב השירות.
 • כדי להיות זכאי לקבלת פיצויים צריכים להתקיים כל התנאים הבאים:
  • האובדן או הנזק לרכוש אירעו בפעילות מבצעית או במקרה של אסון (שריפה, תאונה, פיגוע חבלני).
  • הרכוש היה בשימושו האישי של החייל.
  • החייל לא התרשל בשמירה על הרכוש.
 • ראש הוועדה לפיצוי רשאי לאשר פיצויים גם במקרים בהם לא מתקיימים כל התנאים שפורטו במקרה שהוא מוצא כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש "טופס בקשה לפיצוי בגין אובדן/נזק ציוד אישי" לאמ"ש 344 - מחלקת מופ"ת - המרכז לשירות הפרט - רמ"ד קבע.
 • ניתן להשיג את הטופס במשרד הקישור ביחידה.
 • את טופס הבקשה לפיצוי ניתן להגיש בשני אופנים:
  1. באמצעות קצין/ת הקישור ביחידה.
  2. באופן ישיר למרכז לשירות הפרט.
 • המרכז לשירות הפרט יעביר את הבקשה לדיון בוועדת הפיצוי.

המרכז לשירות הפרט

 • כתובת: המרכז לשירות הפרט, מדור קבע, תל השומר, מחנה דורי, דואר צבאי 02211.
 • טלפון: 03-7375212.
 • משרד פניות הציבור במרכז השירות לפרט-
 • טלפון: 03-7375211/3.
 • פקס: 03-7375401.

שלבי ההליך

מילוי טופס הבקשה לפיצוי

 • את טופס הבקשה לפיצוי יש להגיש בשני העתקים, העתק אחד יוגש לוועדה והעתק שני יתויק בתיקו האישי של חייל המילואים.
 • לטופס הבקשה לפיצוי יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • הצהרה של שני עדים שנכחו באירוע.
  • התייחסות של מפקד שנכח באירוע או תחקיר של האירוע (מומלץ), בציון פרטים כגון: מקום האירוע, תאריך ונסיבות.
  • דו"ח מ"צ/משטרה לגבי האירוע ומסקנותיו (במקרה שישנו).
  • קבלות מקוריות המעידות על רכישת הציוד (במקרה שישנן), במקרה שאין קבלות יש לצרף הצעת מחיר עבור מוצר הזהה לזה שאבד או ניזוק.
 • את הבקשה לפיצוי יש להגיש בתוך שלושה חודשים מיום האירוע.
 • לבקשה שתוגש לאחר למעלה משלושה חודשים מיום האירוע יש לצרף הצהרה חתומה על ידי מפקד בדרגת אל"ם ומעלה, המנמקת את הסיבות לאיחור בהגשת הבקשה.

דיון בבקשה לפיצוי

 • מרכז השירות לפרט יעביר את הבקשה לוועדה לפיצוי חיילי צה"ל בגין נזק או אובדן לרכושם האישי.
 • הוועדה רשאית לאשר את הפיצוי כולו, חלקו או לשלול את הבקשה.
 • מכתב תשובה רשמי אודות ההחלטה שהתקבלה בוועדה, יישלח לקצין הקישור על ידי רמ"ד קבע באמ"ש.
 • במקרים שבהם אושרה בקשת החייל לפיצוי, יישלח לכתובתו האזרחית טופס "קבלה והצהרת פיטורים", ואליו יצורף מכתב הכולל הסבר מפורט כיצד עליו לפעול.
 • יש למלא את פרטי חשבון הבנק (כולל דוגמת המחאה, תדפיס עו"ש, או כל מסמך אחר המאמת את פרטי החשבון), לחתום על הטופס ולשלוח את הטופס לידי רמ"ד קבע באמ"ש.
 • רמ"ד קבע יעביר את הטופס המלא והחתום, אל מנהל מחלקת תביעות רכוש במשרד הביטחון, שיזכה ישירות את חשבון הבנק של החייל.

חשוב לדעת

 • גובה הפיצוי שיאושר יהיה על סמך הצגת קבלה מקורית ובהיעדרה- על פי מחירון של משרד הביטחון.
 • במקרה של חקירת מצ"ח פתוחה בעקבות האירוע, תוקפא הבקשה עד לקבלת ממצאים סופיים של החקירה.
 • במקרים מסוימים, יש באפשרות רמ"ד קבע באמ"ש ליזום דרישה מהיחידה לפתוח בחקירת מצ"ח בעקבות המקרה, ובמקרה כזה תוקפא הבקשה עד לקבלת ממצאים סופיים של החקירה.

חקיקה ונהלים