רכוש משותף בבית משותף כולל את כל חלקי הבניין חוץ מהחלקים הרשומים כדירות
לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף של הבניין

רכוש משותף בבית משותף כולל את כל חלקי הבניין המיועדים לשמש את כלל בעלי הדירות, מלבד החלקים הרשומים כדירות.

 • ברכוש המשותף נכללים החלקים הבאים:
  • הקרקע
  • הגגות
  • הקירות החיצוניים
  • המסד
  • חדרי המדרגות
  • המעליות
  • המקלטים
  • מתקני ההסקה או המים

חלקם של בעלי הדירות ברכוש המשותף

 • לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף של אותו בניין.
 • המשמעות היא כי לכל אחד מבעלי הדירות בבניין יש חלק ברכוש המשותף, אך לאף אחד מהם אין שטח ספציפי ברכוש המשותף שהוא שלו.
 • חלקו של כל דייר ברכוש המשותף נקבע בהתאם לשטח דירתו של הדייר ביחס לשטח כל שאר הדירות בבניין, אלא אם נקבע אחרת בתקנון המוסכם של הבית המשותף.
 • בחישוב שטח הדירה לא יובאו בחשבון מרפסות וקירות חיצוניים, אלא אם נקבע אחרת בתקנון.
שימו לב
החובות והזכויות של דיירים בבית משותף חלות גם על בעלי דירות שמשמשות לעסק או לכל צורך אחר וגם על חנויות ובתי עסק שנמצאים בחזית הבית המשותף.

הצמדת חלק מהרכוש המשותף לאחת מהדירות

 • בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שחלק מסוים של הרכוש המשותף (למשל, הגג) יוצמד לאחת מהדירות, אלא אם מדובר באזורים הבאים שאותם לא ניתן להצמיד:
  • חדרי מדרגות
  • מעליות
  • מקלטים
  • מתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות.
 • אם חלק מסוים מהרכוש המשותף הוצמד לאחת מהדירות, הוא חדל להיות חלק מהרכוש המשותף.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים