הקדמה:

חולי אפילפסיה זכאים לקבל רשיון נהיגה בתנאי שהם עומדים בדרישות הרפואיות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד)
חולי אפילפסיה שלא קיבלו רשיון זכאים לערער על החלטת המכון בפני ועדת ערר רפואית
על פי חוק, יש לעדכן את משרד הרישוי בכל שינוי במצב הרפואי
חולי אפילפסיה אינם רשאים להוציא רשיון נהיגה על אוטובוס


חולי אפילפסיה המעוניינים להוציא רשיון נהיגה, או חולי אפילפסיה שרשיונם נשלל ומעוניינים לחדשו, זכאים לקבל רשיון נהיגה בתנאי שעמדו בדרישות הרפואית של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

מי זכאי?

 • חולי אפילפסיה המעוניינים להוציא רשיון נהיגה.
 • חולי אפילפסיה שרשיונם נשלל מסיבות רפואיות ומעוניינים לחדשו.

רשיון נהיגה ברכב פרטי

 • אם חלפה שנה ללא התקפים מסוג כלשהו והאדם נמצא תחת השגחה רפואית ותרשים E.E.G תקין, ההמלצה של המכון לבטיחות בדרכים בדרך כלל תהייה חיובית.
 • במקרה שהיה התקף חד פעמי ולא חוזר אשר לא אובחן כאפילפסיה, תקופת ההמתנה תהיה שישה חודשים בלבד בתנאי שהברור הרפואי תקין.
 • אנשים שחווים התקפים מתוך שינה או בזמן התעוררות, לאחר 36 חודשים בהם אלו ההתקפים היחידים שהיו, יוכלו לקבל המלצה לקבלת רשיון (אך לא לרכב ציבורי).
 • במקרים אלה, בהתאם למסמכים הרפואיים, המכון מזמן לעתים את המועמד לנהיגה (אם מדובר באדם שעדיין לא קיבל רשיון נהיגה) או את בעל רשיון הנהיגה לבדיקות ומגיע להחלטה לאחר עיון במסמכים.
 • ההמלצה מותנית במעקב שוטף אשר מתרחש בתחילה פעם בשנה, ואחר כך פעם בשנתיים. המעקב יכלול מכתב מעודכן מהרופא המטפל והצהרה בפני עורך דין או רשם בית משפט על תדירות ההתקפים, הטיפול התרופתי ועוד.
 • לאחר תקופה זו ניתן להגיש מסמכים המצביעים על מצב בריאותי תקין והוועדה בד"כ תמליץ על השבת הרשיון.
 • אם התרחש התקף לאחר שהונפק הרישיון יש לדווח על כך למשרד הרישוי (כשם שכל מי שמחזיק רישיון נהיגה חייב לדווח על שינוי בולט במצב בריאותו).
 • דיווח עשוי להביא לשלילת הרשיון באופן זמני.
 • אחרי שנה ללא התקפים תיערך ועדה רפואית חוזרת שתקבע אם הנהג רשאי לקבל את רישיונו חזרה.

רשיון נהיגה ברכב ציבורי

 • לרשיון נהיגה ברכב ציבורי (מונית) זכאים אנשים עם אפילפסיה העומדים באחד הקריטריונים הבאים:
  • מאוזנים (עם טיפול תרופתי וללא התקפים) למעלה מעשר שנים.
  • מאוזנים ללא טיפול, לפחות חמש שנים מתוך העשר ובהתניה של הערכה נוירולוגית מקיפה.
  • במקרה שהיה התקף בודד ולא אובחנה אפילפסיה, תקופת ההמתנה תהיה לפחות שנה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) לפני תחילת הלימודים לרשיון נהיגה, לצורך קבלת טפסים שמטרתם להעיד על מצבו הרפואי של החולה ולוודא שהוא מאוזן ולא היו לו התקפים בשנה האחרונה.
 • נציגי המרב"ד ישלחו לפונה טפסים אותם יש למלא ולשלוח חזרה בדואר רשום.
 • רשימת הטפסים כוללת:
  • דיווח מנוירולוג
  • תוצאות בדיקת EEG בערנות, שינה ותוך גירוי אורי (במקרה שנעשה)
  • תוצאות בדיקת הדמיה ב- MRI או CT
  • מה הטיפול התרופתי שהפונה מקבל ורמתו בדם
  • במקרה שהחולה מאוזן ללא תרופות- יש לציין מתי הופסקה נטילת התרופות ולהדגיש כי ההפסקה נעשתה בהוראת הנוירולוג.
 • לאחר מסירת הטפסים יש להמתין לקבלת החלטת הוועדה. רק לאחר החלטת הוועדה ניתן להתחיל ללמוד ולהבחן במבחן התיאוריה.
 • אותם תנאים חלים לגבי חולי אפילפסיה שרשיונם נשלל מסיבות רפואיות ומעוניינים לחדשו, אולם זמן ההמתנה לתשובות ארוך יותר בדרך כלל למחדשי רשיון נהיגה.
 • אם לאחר הנפקת הרישיון אירע התקף, חובה לדווח על כך למשרד הרישוי.

ערעור

חשוב לדעת

 • בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות, רופא חייב ליידע את המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אם הוא מעריך שהמחלה עשויה להשפיע על יכולת נהיגה של החולה.
 • על פי חוק, חלה חובה ליידע את משרד הרישוי בכל שינוי במצב הרפואי של בעל רשיון נהיגה.
 • אדם הנוהג ללא רשיון בתוקף או לאחר שלא דיווח על התקף אינו מבוטח, רשיונו עלול להישלל לצמיתות והוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המקור לערך זה נכתב ע"י אי"ל - אגודה ישראלית לאפילפסיה. בהתבסס על תכתובת מול המרב"ד