הקדמה:

חייל מילואים שנולדו לו באותה עת 3 ילדים (שלישייה) ומעלה, זכאי לפטור ממילואים למשך שנה
הזכות אינה תקפה לגבי שירות מילואים בצו חירום (צו 8)


חייל מילואים שנולדו לו באותה עת 3 ילדים ומעלה (שלישייה, רביעייה וכו'), פטור משירות מילואים לתקופה של שנה ממועד הלידה.

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש באזור האישי בקשה על גבי טופס 58 (טופס בקשה לשחרור/לקיצור/לדחייה/להקדמה של שירות מילואים פעיל לבקשת החייל ברגיעה ובחירום) ולצרף את תעודות הלידה של הילדים.
  • מועד קבלת ההחלטה לגבי הבקשה:
  • בבקשה שתוגש עד 10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה בתוך 10 ימים.
  • בבקשה שתוגש פחות מ-10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה לכל המאוחר עד יום לפני מועד תחילת השירות.
  • בבקשה שתוגש במהלך שירות המילואים, תינתן החלטה תוך 72 שעות ממועד הגשתה.
  • במקרה שהוחלט על שחרור, השחרור יהיה מוחלט.
  • צו קריאה חדש יישלח תוך 96 שעות ממועד אישור הבקשה.
  • משך הצו החדש לא יעלה על משך הזימון שבגינו הוגשה הבקשה לשחרור.

חשוב לדעת

  • חייל מילואים שהוחלט לשחררו, יהיה משוחרר מכל קריאה לשירות מילואים, כולל אימונים, לפרק הזמן שנקבע.
  • הזכות אינה תקפה לגבי שירות מילואים בצו חירום (צו 8).

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים