חייל מילואים שנולדו לו באותה עת 3 ילדים (שלישייה) ומעלה, זכאי לפטור ממילואים למשך שנה
הזכות אינה תקפה לגבי שירות מילואים בצו חירום (צו 8)
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


חייל מילואים שנולדו לו באותה עת 3 ילדים ומעלה (שלישייה, רביעייה וכו'), פטור משירות מילואים לתקופה של שנה ממועד הלידה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש באזור האישי בקשה על גבי טופס 58 (טופס בקשה לשחרור/לקיצור/לדחייה/להקדמה של שירות מילואים פעיל לבקשת החייל ברגיעה ובחירום).
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • תעודות הלידה של הילדים.
  • אישור ממשרד הפנים.
 • מועד קבלת ההחלטה לגבי הבקשה:
  • בבקשה שתוגש עד 10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה בתוך 10 ימים.
  • בבקשה שתוגש פחות מ-10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה לכל המאוחר עד יום לפני מועד תחילת השירות.
  • בבקשה שתוגש במהלך שירות המילואים, תינתן החלטה תוך 72 שעות ממועד הגשתה.
 • במקרה שהוחלט על שחרור, השחרור יהיה מוחלט.
 • צו קריאה חדש יישלח תוך 96 שעות ממועד אישור הבקשה.
 • משך הצו החדש לא יעלה על משך הזימון שבגינו הוגשה הבקשה לשחרור.

חשוב לדעת

 • חייל מילואים שהוחלט לשחררו, יהיה משוחרר מכל קריאה לשירות מילואים, כולל אימונים, לפרק הזמן שנקבע.
 • הזכות אינה תקפה לגבי שירות מילואים בצו חירום (צו 8).
 • חייל המילואים יכול לוותר על שחרורו ממילואים על-ידי מילוי טופס 445 (כתב הסכמה לחריגי קריאה ושירות) באזור האישי ואישור התנדבותו על-ידי קצין משא"ן בדרגת רס"ן ומעלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים