תביעה אזרחית נגררת היא תביעה לפיצוי כספי של נפגע עבירה בעקבות הרשעה בהליך הפלילי
סכום הפיצוי בתביעה אינו מוגבל וייקבע לפי גובה הנזק
את התביעה הנגררת יש להגיש תוך 90 יום מרגע שפסק הדין בהליך הפלילי הפך חלוט (בלתי ניתן לערעור)
במקרה שתביעה נגררת אינה אפשרית, למשל אם חלף הזמן להגשתה, ניתן להגיש תביעה אזרחית רגילה

תביעה אזרחית נגררת היא תביעה המוגשת בעקבות הרשעה בהליך הפלילי שהתקיים בעניינו של הנאשם.

 • התביעה היא תביעה אזרחית השייכת לענף דיני הנזיקין.
 • תפקידו של המשפט האזרחי במסגרת דיני הנזיקין הוא, לנסות להשיב את המצב לקדמותו באמצעות פיצוי כספי לנפגע, בעבור הנזקים שנגרמו ע"י הפוגע.
 • היתרון העיקרי בהגשת תביעה במסלול זה הוא שלא יהיה צורך בהוכחת עצם ביצוע מעשה העבירה ואחריות הפוגע לביצועה, כיוון שהדבר נקבע כבר בהליך הפלילי.
 • התביעה הנגררת נדונה בפני אותו בית משפט שדן בתיק בהליך הפלילי ומכיר את העובדות. על התובע נותר להוכיח רק את הנזק שנגרם ואת אחריות הפוגע לנזק זה. בהתאם לכך, יפסוק בית המשפט את גובה הפיצוי.
 • בתביעה אזרחית נגררת, בשונה מההליך הפלילי, סכום הפיצוי אינו מוגבל וייקבע לפי גובה הנזק.
 • במקרים שבהם תביעה נגררת אינה אפשרית, ניתן להגיש תביעה אזרחית רגילה (ראו דוגמאות בהמשך).

זמנים ומועדים

 • את התביעה הנגררת יש להגיש תוך 90 יום מרגע שפסק הדין בהליך הפלילי הפך חלוט.
 • פסק דין חלוט משמעו פסק דין שלא ניתן עוד לערער עליו - אם משום שלא הוגש ערעור בטווח הזמן הקבוע בחוק או אם ניתן פסק דין בערכאת ערעור נוספת.
 • אם הוגש ערעור על פסק הדין, יהפוך פסק הדין לחלוט במועד מתן פסק דין בערעור.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נפגע עבירה שפסק הדין בהליך הפלילי בעניינו הפך חלוט, זכאי להגיש תביעה אזרחית נגררת לפלילים.
 • את התביעה האזרחית הנגררת ניתן להגיש רק נגד האדם שהורשע בהליך הפלילי, בשונה מתביעה אזרחית רגילה, בה ניתן להגיש את התביעה גם נגד גורמים (מעוולים) נוספים שלא היו בהכרח צד להליך הפלילי.
 • את התביעה ניתן להגיש רק אם הנאשם הורשע בהליך הפלילי.

למי ואיך פונים

 • ברגע שפסק הדין בהליך הפלילי הפך חלוט, יש להגיש את התביעה האזרחית הנגררת לאותו בית משפט ולאותו שופט או הרכב שופטים שדן בהליך הפלילי.
 • בעת הגשת התביעה יש לצרף לה העתק של פסק הדין שהרשיע את הפוגע וגם העתק מכתב האישום.
 • חשוב לציין בגוף התביעה, כי הנפגע מעוניין שאותו שופט או הרכב ששמע את התיק הפלילי ידון בתביעה.

שלבי ההליך

 • בית המשפט אליו הוגשה התביעה צריך לאשר שהתביעה תידון כתביעה אזרחית נגררת לפלילים.
 • לאחר שאישר בית המשפט את התביעה, יתחיל לדון בתהליך הוכחת הנזק (כיוון שאחריות הפוגע לביצוע העבירה כבר נקבעה).
 • סדרי הדין בתביעה אזרחית נגררת, זהים לסדרי הדין בתביעה אזרחית רגילה מבחינת הדרך בה מוכיחים את הנזק.
 • אם נפסק פיצוי בהליך האזרחי והנתבע לא עמד בהוראות פסק הדין, ניתן לפנות להוצאה לפועל לשם גביית החוב. לפירוט הליך גביית פיצוי שנפסק בהליך אזרחי לחצו כאן.

ערעור

 • על פסק דין שניתן בתביעה אזרחית נגררת ניתן לערער בזכות (מבלי לבקש רשות) לערכאה הגבוהה מזו שנתנה את פסק הדין.
 • את הערעור ניתן להגיש תוך 45 ימים מיום מתן פסק הדין.
דוגמה
על פסק דין שניתן בבית משפט השלום אפשר לערער בזכות לבית המשפט המחוזי וזאת בתוך 45 ימים.

הגשת תביעה נזיקית רגילה

 • במקרים שבהם לא ניתן להגיש את התביעה כתביעה אזרחית נגררת, ניתן יהיה להגיש את התביעה במסלול של תביעה נזיקית רגילה (תביעה אזרחית לפיצוי כספי), למשל בנסיבות הבאות:
  • אם הפוגע יצא זכאי בהליך הפלילי.
  • אם חלפו למעלה מ-90 יום ממועד הפיכת פסק הדין הפלילי לחלוט (שלא ניתן יותר לערער עליו).
  • אם היו מספר פוגעים וההליכים הפליליים כנגדם התנהלו בנפרד, או שכתבי אישום הוגשו רק כנגד חלקם. במקרים אלה נפגע העבירה יכול לתבוע את כל הפוגעים בתביעה נזיקית (כספית) רגילה.
  • אם היו מספר נפגעים, אך חלקם הוסרו מכתב האישום (למשל במסגרת הסדר טיעון), והנפגעים רוצים להגיש במשותף תביעה כנגד התוקף.
 • למידע נוסף, ראו תביעה אזרחית לפיצוי כספי של נפגעי עבירה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה