בתסקיר מעצר קצין המבחן מחווה את דעתו לגבי מידת המסוכנות של העצור, סיכויו להשתקם וחלופות מעצר אפשריות
לתסקיר המעצר ניתן משקל רב בדיוני הארכת מעצר של חשוד, או בדיון להחלטה בבקשה למעצר עד תום ההליכים, אך הוא אינו מחייב את בית המשפט ולא מחליף את שיקול דעתו
כאשר מוגשת בקשה למעצר קטין עד לתום ההליכים, חייב בית המשפט להורות על תסקיר מעצר לקטין

תסקיר מעצר הנו חוות דעת מטעם שירות המבחן הנערכת לצורך בחינה האם יש להמשיך ולעצור חשוד או לשחררו.

מי מבצע את תסקיר המעצר

עריכת תסקיר מעצר

  • תסקיר המעצר נערך על-ידי עובדים סוציאליים שעברו הכשרה מתאימה לצורך ביצוע התסקיר ונקראים "קציני מבחן".
  • בתסקיר נעשית בדיקה כוללת של מצב החשוד, אופיו, נסיבותיו האישיות, תנאי מעצרו ומשמעות המעצר לגביו.
  • במסגרת התסקיר מוסר קצין המבחן את חוות דעתו לגבי מידת המסוכנות של העצור, סיכויו להשתקם וחלופות מעצר אפשריות.

חשוב לדעת

  • העתק מתסקיר המעצר יימסר לתובע ולסנגור של הנאשם, ובית המשפט יכול להורות למסור עותק גם לנאשם עצמו.
  • בית המשפט רשאי לקבוע שאין לגלות את תוכן תסקיר המעצר לבעלי הדין, כולו או מקצתו, מטעמים מיוחדים ועל פי הצעה מנומקת של קצין המבחן או על פי יזמתו.
  • לתסקיר יש משקל רב בבית המשפט, אך הוא איננו מחייב את בית המשפט או את אחד הצדדים (המדינה או העצור), והוא לא מחליף את שיקול הדעת של בית המשפט.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות