הקדמה:

אסור לעצור קטין, אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת שתפגע פחות בחירותו של הקטין
אסור לעצור קטין מתחת לגיל 14 עד תום ההליכים
קטין יוחזק בתא מעצר נפרד מעצירים בגירים
משך זמן המעצר המקסימלי של קטין עד תום ההליכים הוא 6 חודשים, אך בית המשפט העליון רשאי להאריך מעת לעת את המעצר ב- 45 יום נוספים בכל פעם


חקירה במשטרה
ומעצר
העברת תיק החקירה
לתביעה
סגירת תיק או
הגשת כתב אישום ומעצר עד תום ההליכים
ניהול המשפט
בבית המשפט לנוער
ערעור


מעצר עד תום ההליכים הוא הליך הנעשה לאחר הגשת כתב אישום, ומאפשר להשאיר את הנאשם (אדם שהוגש נגדו כתב אישום בבית משפט בגין ביצוע עבירה), במעצר עד לסיום כל ההליכים המשפטיים, כלומר עד להכרעת הדין או גזר הדין במשפט.

 • בית המשפט רשאי להורות על מעצר עד תום ההליכים אם הוא סבור, על סמך חומר שהוגש לו, כי מתקיימת אחת מהעילות הבאות:
  • קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, או לפגיעה בראיות.
  • קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם אחר או את בטחון המדינה.
  • אם הנאשם הואשם באחת מהעבירות הבאות, והנאשם עצמו לא הוכיח כי הוא אינו מסכן את ביטחונו של אדם אחר או את ביטחון המדינה:
   • עבירה שדינה מיתה או מאסר עולם.
   • עבירת ביטחון.
   • עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש, תשל"ג–1973], למעט עבירה הנוגעת לשימוש בסם או להחזקת סם לשימוש עצמי.
   • עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק קר או חם.
   • עבירת אלימות בבן משפחה כמשמעותה בחוק למניעת אלימות במשפחה.
   • בכל מקרה שבו בית משפט ציווה על מתן ערובה והערובה לא ניתנה להנחת דעתו של בית המשפט או שהופר תנאי מתנאי הערובה, או שנתקיימה עילה לביטול השחרור בערובה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים בני 18-14 שהוגש נגדם כתב אישום והמשטרה מבקשת לעצרם עד קבלת הכרעת הדין או גזר הדין.

בקשה למעצר עד תום ההליכים של קטין

 • מעצר עד תום ההליכים יינתן רק לאחר שנערך דיון בבקשה בפני שופט ששמע את טענות הצדדים.
 • משהוגשה בקשה למעצר קטין עד תום ההליכים, מופנה הקטין על-ידי המשטרה או בית המשפט לחקירה פסיכו-סוציאלית בשירות המבחן לנוער לפני מעצר עד תום ההליכים, לשם עריכת תסקיר מעצר והמלצה על חלופות מעצר.
 • לא יינתן צו מעצר עד תום ההליכים אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה, שפגיעתה בחירותו של הנאשם פחותה.
 • תנאי למתן צו מעצר עד תום ההליכים הוא שלנאשם יש סניגור או שהנאשם הודיע שברצונו שלא להיות מיוצג על ידי סניגור.
 • בית המשפט ייתן צו מעצר עד תום ההליכים רק אם השתכנע שיש ראיות לכאורה להוכחת האשמה של הנאשם.

משך מעצר קטין עד תום ההליכים

 • ככלל, משך זמן המעצר המקסימלי של קטין עד תום ההליכים הוא 6 חודשים.
 • שופט בית המשפט העליון רשאי לצוות מעת לעת על הארכת המעצר לתקופה נוספת של 45 יום.
 • אם ניתנה הכרעת דין ובה נקבע כי הקטין הנאשם ביצע את העבירה, בית המשפט שהכריע את הדין רשאי להאריך את מעצר הקטין עד מתן גזר הדין לתקופה נוספת של 45 יום. כמו כן, הוא רשאי להאריך את המעצר לתקופה נוספת של 30 ימים, אך עליו לציין את הטעמים לכך.
  • אם לא ניתן גזר דין לאחר 75 יום, יש לשחרר את הקטין הנאשם ממעצר.
  • שופט בית המשפט העליון רשאי לצוות מעת לעת על הארכת המעצר לתקופה נוספת של 45 יום.

תנאי המעצר

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים