היחסים בין בעלי הדירות בבית משותף וזכויותיהם וחובותיהם לגבי הבית המשותף מוסדרים בתקנון הבית המשותף
על בעלי הדירות בבית משותף יחולו הוראות "התקנון המצוי" המפורטות בתוספת לחוק המקרקעין, אלא אם כן ניסחו הוראות ספציפיות ב"תקנון מוסכם"
למידע נוסף, ראו סעיף 61 לחוק המקרקעין

סעיף 61 לחוק המקרקעין קובע כי בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם לגבי הבית המשותף.

 • תקנון הבית המשותף נקבע במקביל לרישום הבית בטאבו‮. על בעלי הדירות בבית משותף יחולו הוראות "התקנון המצוי" המפורטות בתוספת לחוק המקרקעין, אלא אם כן הדיירים ניסחו הוראות ספציפיות ב"תקנון מוסכם".
 • תקנון שנרשם בבית משותף מחייב גם את מי שנעשה בעל דירה באותו בניין לאחר רישום התקנון.
טיפ
לפני רכישת דירה בבית משותף רצוי לבדוק אם נרשם לגביו תקנון מיוחד (ניתן לבדוק זאת בלשכת רישום המקרקעין שבה רשום הבית המשותף).

תקנון מצוי

 • במקרה שלא נרשם לבית משותף "תקנון מוסכם" על-ידי בעלי הדירות, חוק המקרקעין קובע "תקנון מצוי", שייחשב כתקנון שנרשם על-ידי בעלי הדירות והוראותיו יחולו עליהם.
 • התקנון המצוי כולל הוראות בנושאים:
  • מינוי ועד בית.
  • ניהול אסיפות דיירים.
  • אחזקת הרכוש המשותף.
  • שיעור השתתפות של כל דייר בהוצאות הדרושות להחזקתו של הרכוש המשותף.
  • ביצוע תיקונים בבית המשותף.
  • ניהול חשבון הבנק.
 • לנוסח התקנון המצוי, ראו בתוספת לחוק המקרקעין ("תקנון מצוי של בעלי הדירות בבית משותף").

תקנון מוסכם

 • בעלי הדירות רשאים לנסח את תקנון הבית המשותף או לשנות את הוראותיו על-פי רוב של בעלי הדירות‮ ששני שלישים (3/2) מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם.
 • ניסוח/שינוי תקנון זה ("התקנון המוסכם") יהיה תקף רק בתנאים הבאים:
  • הוא אינו פוגע בזכויותיהם של בעלי דירות בבניין.
  • הוא אינו קובע לבעלי דירות חובות או תשלומים שאינם בהסכמתם ואינם קבועים בחוק.
  • הוא אינו קובע הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה מסוימת, אלא אם כן כל בעלי הדירות בבניין הסכימו לכך.
דוגמה
לא ניתן לקבוע כי בעל דירה מסויימת רשאי לבנות על הגג המשותף לכלל הדיירים, אלא אם כן ניתנה הסכמתם של כל בעלי הדירות בבניין.
 • אם התקנון המוסכם אינו כולל התייחסות לנושאים שונים המפורטים בתקנון המצוי, יחולו על דיירי הבית המשותף הוראות התקנון המצוי בנושאים אלה.
 • ראו דוגמה לתקנון בית משותף באתר משרד המשפטים.

פנייה למפקח על רישום המקרקעין במקרה של סכסוך

 • במקרה של סכסוך בין בעלי הדירות בנושא התקנון, בעלי הדירות או ועד הבית רשאים להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין כדי שיכריע בעניין.
 • לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין.

חשוב לדעת

 • ניתן לרשום תקנון לבית משותף גם אם כל הדירות באותו בניין נמצאות בבעלותו של אדם אחד.
שימו לב
החובות והזכויות של דיירים בבית משותף חלות גם על בעלי דירות שמשמשות לעסק או לכל צורך אחר וגם על חנויות ובתי עסק שנמצאים בחזית הבית המשותף.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים