הקדמה:

ועדי בתים ובעלי דירות רשאים להגיש תביעות לגבי סכסוכים בבית המשותף אל הלשכה האזורית של המפקח על רישום המקרקעין
ניתן לערער על החלטת המפקח לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא הבית המשותף
הגשת התביעה כרוכה בתשלום אגרה


במקרה של סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף, ועד הבית ובעלי הדירות רשאים להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין כדי שיכריע בנושא.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • רשאים לפנות אל המפקח על רישום המקרקעין:
  • בעל דירה או מי שמחזיק בדירה מטעמו, וכן חוכר או חוכר משנה לתקופה העולה על 25 שנה.
  • ועד הבית (נציגות הבית המשותף).
שימו לב
החובות והזכויות של דיירים בבית משותף חלות גם על בעלי דירות שמשמשות לעסק או לכל צורך אחר וגם על חנויות ובתי עסק שנמצאים בחזית הבית המשותף.

למי ואיך פונים

אופן הגשת התביעה

 • יש להגיש את התביעה כשהיא מודפסת על גבי צד אחד בכל הדפים.
 • התביעה תישא את הכותרת "כתב תביעה" ויצוינו בה הפרטים הבאים:
  • שם לשכת המפקח אליה מוגשת התביעה.
  • פרטי התובע - שם, מספר תעודת זהות, כתובת מלאה ומספר טלפון. יש לציין את המען שניתן לשלוח אליו מסמכים לתובע.
  • פרטי הנתבע - שם, מספר תעודת זהות וכתובת מלאה.
  • תיאור תמציתי של הבית המשותף שבו אירע הסכסוך.
  • כתובת הבית, מספר גוש וחלקה, מספר המבנים בבית, מספר הדירות בכל מבנה, מספר הכניסות.
  • תיאור העובדות שעליהן מסתמך התובע.
  • בתביעות כספיות יש לצרף פירוט של הסכום שתובעים לתקופת התביעה לפי סוגי הוצאות וחודשים, וכן פירוט חלקו היחסי של הנתבע בכל הוצאה והוצאה, והבסיס לחישוב חלקו של הנתבע.
  • נימוקי התובע לרבות נימוקים משפטיים.
  • הסעד שמבקש התובע.
 • כאשר התביעה מבוססת על תקנון מוסכם בין בעלי הדירות, יש לצרף את התקנון.
 • כתב התביעה יהיה חתום על ידי התובע, ואם התובע הוא ועד הבית - על ידי חברי הוועד.
 • יש להגיש את כתב התביעה בשני העתקים, ועותק נוסף עבור כל נתבע.
 • ראו דוגמאות לכתבי תביעה:
 • על התובע לברר במזכירות אם כתב התביעה הומצא כדין לנתבע לאחר 45 יום ממועד הגשת התביעה.

תשלום אגרה

 • על התובע לשלם אגרה הזהה לאגרה המשולמת עבור תובענה אזרחית בבית משפט השלום, על-פי תקנות בית המשפט (אגרות).
 • התביעה תטופל רק בתנאי ששולמה עבורה האגרה.
 • עובד הלשכה יעיין בתביעה ויקבע את גובה האגרה והאופן שבו תשולם.
 • שיעורי האגרות מתעדכנים בהתאם לעדכונן בתקנות בית המשפט (אגרות). יש לברר את שיעור האגרה המעודכן בעת הגשת ההליך.
 • האגרה תשולם באחת מהדרכים הבאות:

הגשת כתב הגנה על-ידי הנתבע

 • נתבע שנדרש בהזמנה לדין להגיש כתב הגנה, יגיש את כתב ההגנה עד המועד המצויין בהזמנה. אם הנתבע לא קיבל הזמנה לדין, עליו להגיש את כתב ההגנה בתוך 60 ימים מהיום שנמסר לו כתב התביעה.
 • כתב ההגנה יוגש בשני עותקים, ובנוסף בעותק אחד לכל תובע.
 • כתב ההגנה יישא את הכותרת "כתב הגנה" ויודפס על גבי צד אחד בכל הדפים.
 • בכתב ההגנה יציין הנתבע את מספר הטלפון ליצירת קשר עמו, ואת כתובתו לשליחת מסמכים והזמנות נוספות.
 • כל טענה בכתב התביעה שלא הוכחשה במפורש בכתב ההגנה, תיחשב כטענה שהנתבע מודה בה.

ערעור

 • כל צד רשאי לערער על החלטת המפקח לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא הבית המשותף.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע


מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים