הקדמה:

תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959 נועדו להסדיר את תהליך הרישום למוסדות החינוך. במסגרת התקנות מוסדרים הנושאים הבאים:

  • סדרי הרישום למוסדות החינוך.
  • כללי האחריות לביצוע הרישום.
  • הכללים שלפיהם ייקבע מוסד החינוך הקרוב למקום מגוריו של תלמיד.
  • התנאים בהם יהיה מותר לרשום תלמיד שלא בהתאם לאמור בסעיף 20 לחוק חינוך ממלכתי (הקובע את דרך הרישום של תלמידים למוסדות החינוך).

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959
שר אחראי:
שר החינוך והתרבות

עדכונים לחוק

  • 5.7.2007 - רישום באתר האינטרנט.
  • 13.12.2007 - תחולת התקנות על רישום לחטיבות הביניים.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים