לכל הורה יש אפשרות לחנך את ילדו במסגרת חינוך ביתי
כל עוד לא נתקבל אישור לחינוך ביתי, ההורים מחויבים לשלוח את ילדם למוסד חינוכי מוכר
בקשה לפטור לשנת הלימודים תשפ"ה ניתן להגיש מ-01.12.2023 ועד 30.04.2024

חינוך ביתי הינו חינוך שניתן בבית התלמיד, בדרך כלל על-ידי משפחתו של התלמיד, ולא במוסדות חינוך פורמליים. הורים שמעוניינים להעניק לילדם חינוך ביתי נדרשים לעמוד במספר תנאים, כדי שילדם יקבל פטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי.

מי זכאי?

 • הורים שסבורים שגישתם החינוכית מחייבת את חינוך ילדם במסגרת חינוך ביתי.
 • הבקשה יכולה להיות מוגשת רק עבור ילדשמתגורר בתחומי מדינת ישראל.

מי לא זכאי?

 • בקשה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי לא תטופל במקרים הבאים:
  • בקשה שהוגשה עבור ילד במועד שהוא והוריו אינם מתגוררים בתחומי מדינת ישראל.
  • בקשה שהוגשה עבור ילד שהוא והוריו נמצאים בחו"ל לתקופה שעולה על 60 יום ברצף במועד הגשת הבקשה ובמהלך בדיקת הבקשה על ידי המשרד.

תהליך מימוש הזכות

 • הורים לילד בגיל לימוד חובה שמעוניינים להקנות לילדם חינוך ביתי, צריכים להגיש בקשה בכתב למשרד החינוך, עם העתק למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבה התלמיד מתגורר.
 • את הבקשה יש להגיש באמצעות המערכת המקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך. על ההורים לשלוח העתק של הבקשה למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבה הם מתגוררים.
  • לצורך הגשת הבקשה יש להיות רשומים לפורטל הורים של משרד החינוך. הרישום נעשה באמצעות תעודת הזהות של ההורה (רישום לפורטל הורים).
  • לאחר הרישום יש להזדהות באמצעות מספר זהות וקוד אימות שנשלח במסרון (SMS) לטלפון הנייד, ולבחור ב"פתיחת פנייה חדשה".
 • את הבקשה לפטור יש להגיש גם עבור ילד שקיבל פטור והוריו מעוניינים לבקש פטור לשנה נוספת, לקראת מועד פקיעת הפטור.
 • כמו כן, במעבר בין שלבי חינוך (לדוגמה, במעבר בין בית ספר יסודי לחטיבת ביניים), נדרש להגיש בקשה חדשה לפטור.

מועד הגשת הבקשה

 • את הבקשה לפטור לשנת הלימודים העוקבת ניתן להגיש מ- 01.12 ועד 30.04. לדוגמה, הגשת פטור לשנת הלימודים תשפ"ה ניתן להגיש בין התאריכים 01.12.2023 ל-30.04.2024.
 • במקרים חריגים ניתן להגיש את הבקשה שלא במועד:
  • במקרה שלא ניתן היה להגיש את הבקשה במועד בשל שהות ממושכת ורצופה בחו"ל, שעולה על 3 חודשים.
  • עולים חדשים שעלו לארץ לאחר ה- 30.04.
  • תושבים חוזרים שחזרו לארץ לאחר ה-30.04.

רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה

 • טופס בקשה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי. יש להדפיס את הטופס, לחתום עליו, לסרוק ולצרף לבקשה.
  • אם המבקשים הם שני ההורים - בהסכמתם ובחתימתם של שני ההורים. אם יש החלטה של בית משפט מוסמך שקובעת אחרת - יש לצרף אותה לבקשה.
  • אם המבקש הוא הורה יחידני - בחתימת הורה אחד. יש לצרף אסמכתה שהוא האפוטרופוס היחיד.
  • אם המבקש הוא הורה אומנה - בחתימת הורה אומנה. יש לצרף אישור בכתב של מפקח האומנה ואישור אפוטרופוס.
 • תצלום תעודות הזהות של ההורים בצירוף הספחים שבהם הילד רשום.
 • אישור רישום למוסד חינוך. כאשר הבקשה מוגשת לקראת מועד פקיעת פטור קיים, אין צורך להגיש אישור זה.
 • תעודה אחרונה - אם הילד למד במוסד חינוך לפני הגשת הבקשה.
 • טופס ויתור סודיות, שבו מאשרים ההורים למנהל המסגרת החינוכית שבה לומד או למד הילד למסור מידע בנוגע לילד ליו"ר הוועדה לחינוך ביתי, לצורך דיון בבקשה. אי מילוי טופס ויתור סודיות יהיה שיקול בבחינת הבקשה.
 • פרטי המבוגר האחראי לחינוכו של הילד שיימצא עם הילד בכל אחד מימות השבוע.
 • מסמך המפרט את תפיסת העולם החינוכית של ההורים המחייבת, לדעתם, שחינוך ילדם ייעשה במסגרת חינוך ביתי.
 • תוכנית מפורטת שתעמוד בתנאים הבאים:
  1. על התוכנית לכלול את כל הדרכים והכלים שבאמצעותם יספקו ההורים את כל צורכי החינוך של הילד, באופן שיבטיח רכישת מיומנויות לימודיות, רגשיות וחברתיות, כולל העשרה לימודית ומענה לצרכיו הייחודיים או לפי מאפייני הילד.
  2. התוכנית תאפשר לילד להשתלב כתלמיד במוסד חינוך ברמת לימוד התואמת את גילו או את רמת תפקודו, במקרה שהילד יחזור ללמוד במוסד חינוך.
  3. פירוט של תחומי הידע השונים שאליהם נחשף הילד, בהיקף של 55% לפחות מתחומי הידע שבתוכנית היסוד במערכת החינוך, ובהתאם לשכבת הגיל או רמת התפקוד של הילד. פירוט על תוכנית היסוד אפשר למצוא בתיק תוכניות לימודים באתרי משרד החינוך.
  4. פירוט של תחומי ידע נוספים - חינוך גופני וכל תחום ידע או העשרה נוספים שההורים והילד בוחרים.
  5. פרטים על האופן שבו יספקו מענים לצרכים ייחודיים לפי מאפייני הילד (למשל, מחוננות, מצוינות, לקויות למידה, ואחרים).
  6. במקרה של ילד שאובחן עם צרכים מיוחדים על-ידי גורם מקצועי - יש להמציא את האבחון.
   • אם הילד עבר ועדת זכאות ואפיון: על ההורים לפרט כיצד יספקו את המענים לצרכיו המיוחדים, במקום השירותים שנקבעו על-ידי הוועדה.
   • אם הילד לא עבר ועדת זכאות ואפיון: על ההורים לפרט כיצד יספקו את המענים לצרכיו המיוחדים שהומלצו עבורו באבחון.
  7. התוכנית תפרט את הדרכים להערכת העמידה בתוכנית והתקדמות הילד.
  8. אם הוועדה לחינוך ביתי ביקשה לקבל חוות דעת נוספות עבור הילד - על ההורים להוסיף לתוכנית פירוט כיצד יספקו את המענים שייקבעו עבורו במסגרת חוות הדעת.
 • סדר יום שבועי ויומי של הילד, בהתאם לתוכנית.
 • על ההורים לחתום על הצהרה שידוע להם שבמסגרת הפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי חלה עליהם האחריות הבלעדית לכל ההיבטים המפורטים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא חינוך ביתי.

בחינת הבקשה

 • במחוז שבו הוגשה בקשה לפטור ימנה מנהל המחוז ועדה לבחינת הבקשה. הוועדה תורכב מעובד משרד החינוך שהוא הרפרנט המחוזי לחינוך ביתי, או סגן מנהל המחוז או מפקח המחוז (יו"ר הועדה), מפקח כולל על בתי הספר או על גני ילדים (בהתאם לשלב החינוך הרלוונטי לגיל הילד), הפסיכולוג המחוזי או המפקח הממונה על הייעוץ (או נציגם), ממונה על אגף ילדים ונוער בסיכון במחוז או ממונה על הביקור הסדיר במחוז (או נציגם).
  • בדיון שעוסק בילד עם צרכים מיוחדים יהיה חבר בוועדה מפקח כולל על החינוך המיוחד או מנהל מתי"א.
  • יו"ר הוועדה רשאי לזמן לדיון גורמים נוספים, כמו מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית שבה התלמיד מתגורר, קצין ביקור סדיר, עובד סוציאלי ומנהל מוסד החינוך שבו הילד לומד או למד, וכן עובדים נוספים ממשרד החינוך.
 • ביקור בית: לפני שיתקיים דיון בוועדה, הרפרנט לנושא החינוך הביתי או מפקח כולל בשלב הגיל התואם את גיל הילד, יבקר בביתו של הילד. מטרת הביקור היא לפגוש את הילד ואת הוריו, ללמוד על הסביבה החינוכית ועל התנאים שמעמידים המבקשים לצורך קיום התוכנית המוצעת על ידם.
  • כאשר מדובר בילד עם צרכים מיוחדים, המבקר יהיה נציג הפיקוח על החינוך המיוחד או מנהל מתי"א.
  • כאשר מדובר בילד מעל גיל 15 שעבורו מבוקש הפטור, יבקשו המבקרים לשמוע גם את התייחסותו של הילד לחינוך הביתי.
  • ביקור הבית יתואם מראש.
 • הוועדה תבחן את בקשת ההורים, את המסמכים שהוגשו, כולל התוכנית המוצעת, את דו"ח ביקור הבית וכל מסמך אחר.
 • במקרה שבו הבקשה מוגשת עבור ילד שכבר קיבל פטור, הוועדה תבחן אם עמדו בכל הדרישות של חוזר המנכ"ל בנושא חינוך ביתי.
 • יו"ר הוועדה רשאי לזמן את המבקשים ואת הילד לישיבת הוועדה.
 • הוועדה יכולה להעביר למבקשים הערות, בקשות לתיקונים, להשלמות, לחוות דעת מומחים.

ההחלטה בבקשה

 • מנהל המחוז ייתן את החלטתו לאשר או לדחות את הבקשה לפטור בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת חוות הדעת של הוועדה, אלא אם החליט להחזיר את הבקשה לדיון נוסף בוועדה.
 • מנהל המחוז רשאי להתנות את אישור הבקשה בתנאים.
 • מנהל המחוז יקבע בפטור את הדרכים שבהן יתבצע מעקב אחר קיום התוכנית.
 • בדרך כלל הפטור יינתן לשנת לימודים אחת. במקרים מיוחדים מנהל המחוז רשאי לקבוע משך פטור אחר (קצר או ארוך יותר). בכל מקרה, משך הפטור לא יעלה על 2 שנות לימוד רצופות. ניתן לבקש להאריך את תוקף האישור.
 • אם מנהל המחוז החליט לדחות את הבקשה, עליו לנמק את סירובו. ניתן להגיש השגה על ההחלטה למנכ"ל משרד החינוך, באמצעות הממונה הארצי על החינוך הביתי.

פיקוח על יישום התוכנית לחינוך ביתי

 • על הורי התלמיד לדווח על התקדמות הילד ועל עמידה בתוכנית שנקבעה.
 • הרפרנט המחוזי רשאי ליזום ביקור בית במהלך תקופת הפטור, לפי שיקול דעתו הבלעדית. אם ההורים לא יאפשרו ביקור בית, הדבר יהווה שיקול לאי־חידוש הפטור או לביטולו.
 • למידע על התנאים החלים עם מתן הפטור ועל חובות המבקשים עם מתן הפטור, ראו סעיפים 8 ו-10 בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

ערעור על החלטת מנהל המחוז

 • במקרה שמנהל המחוז דחה את הבקשה לפטור או שהפטור בוטל על-ידי מנהל המחוז, המבקשים יכולים להגיש השגה בכתב בתוך 14 ימים מהיום שבו נשלחה אליהם ההחלטה על דחיית הבקשה או על ביטול הפטור.
 • את ההשגה יש להגיש באמצעות פתיחת פנייה מקוונת בפורטל הורים, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים, המסמכים שהוגשו במסגרת הבקשה המקורית והחלטת מנהל המחוז.
 • הבקשה תופנה למנהל הכללי באמצעות ממונה חינוך ביתי ארצי.

חשוב לדעת

 • כל עוד לא התקבל הפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי - ההורים חייבים לקיים את הוראותיו של חוק לימוד חובה, ולהבטיח שהילד מבקר במוסד חינוך מוכר.
 • משרד החינוך והרשות המקומית אינם מחוייבים לבטח בביטוח תאונות אישיות ילד שאושר לו חינוך ביתי.
 • ילד שקיבל פטור אינו רשאי להשתתף בתוכניות שמיועדות לתלמידי מוסדות החינוך או בתוכניות במימון משרד החינוך. כמו כן, ילד שקיבל פטור אינו רשאי להשתתף במבחן לאיתור תלמידים מחוננים או במבחן איתור אחר המיועד לתלמידי מערכת החינוך.
 • הפטור ניתן עבור חינוך של ילד בודד או של ילדי משפחה אחת. הוא אינו ניתן עבור התכנסות לצורך לימודים של ילדי כמה משפחות יחד.
 • מנהל המחוז רשאי לבטל את האישור שניתן לחינוך ביתי, אם התנאים שנקבעו באישור לא התקיימו. לפני ביטול האישור על מנהל המחוז לערוך שימוע לבעל האישור. על החלטת מנהל המחוז לבטל אישור ניתן להגיש ערעור.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
 • הורים לילדים בגילאי 5-3 המעוניינים שילדיהם ימשיכו בלימודים בגנים פרטיים שאינם מוכרים על ידי משרד החינוך או ימשיכו לשהות בבית, צריכים להגיש בקשה לאישור חריג לפטור מחוק לימוד חובה. למידע נוסף ראו בערך השארת ילדים בגילאי 5-3 בבית או בגנים פרטיים שאינם מוכרים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים