התקנות הותקנו בהמשך לחוק למניעת הטרדה מינית. התקנות מפרטות, בין היתר:

  • כיצד על מעסיק לטפל בתלונות על הטרדה מינית
  • כיצד על המעסיק לפעול למניעת הטרדה מינית
  • כיצד צריך להיות בנוי תקנון למניעת הטרדה מינית בעבודה

פרטים

שם החוק:תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), התשנ"ח-1998
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הכלכלה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים