הקדמה:

התקנות מכילות הוראות שונות המתייחסות לזכאות לפיצויי פיטורים ולחישובם, ובין היתר: קביעת המשכורת לעניין חישוב פיצויי פיטורים, רכיבי השכר שיש לכלול בחישוב, התחשבות בחופשה ללא תשלום, משרה חלקית, שכר קבלני, ישובים שמעבר אליהם עשוי לזכות בפיצויים גם אם העובד התפטר וכויו"ב.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים