בדרך כלל, עובדים שהתפטרו אינם זכאים לפיצויי פיטורים
יחד עם זאת, יש מקרים שבהם גם עובד שהתפטר זכאי למלוא פיצויי הפיטורים, בתנאי שהשלים שנת עבודה אחת אצל המעסיק או באותו מקום עבודה
עובדים זכאים לכספי הפיצויים שנצברו בביטוח הפנסיוני או בקופת הגמל ללא קשר לנסיבות ההתפטרות גם אם עבדו פחות משנה באותו מקום או אצל אותו מעסיק. התנאים המלאים יפורטו בהמשך

תקציר

בדרך כלל עובדים שהתפטרו אינם זכאים לפיצויי הפיטורים מהמעסיק, מלבד במקרים מסוימים שנקבעו בחוק. התנאי הבסיסי לקבלת פיצויי פיטורים הוא עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום במשך שנה.

 • במקרים אלו, אם הופרשו מלוא הפיצויים לקופת גמל או לביטוח הפנסיוני, ישוחררו הכספים לטובת העובד. בכל מקרה אחר, ישלים המעסיק את תשלום הפיצויים באופן יחסי לחלק שלא הופרש.
 • אם העובד הועסק פחות שנה או התפטר בנסיבות שלא מזכות בפיצויי פיטורים, המעסיק פטור מהשלמת פיצויים רטרואקטיביים בגין תוספות שכר שהיו במהלך תקופת העבודה, ומהשלמת החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרש לביטוח הפנסיוני.
 • כמו כן, לרוב זכאים עובדים לכספי הפיצויים שנצברו לזכותם בקופת התגמולים או בקרן הפנסיה בלי קשר לנסיבות ההתפטרות וגם אם עבדו פחות משנה אצל אותו מעסיק. העובדים יכולים למשוך כספים אלו רק בתנאים מסוימים (כמו היעדר התנגדות של המעסיק או אירוע מזכה כמו מוות או נכות) או להשאירם בחיסכון הפנסיוני עד שיגיע לגיל פרישה. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם). כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

מי זכאי לפיצויי פיטורים?

עובד הזכאי בעת התפטרותו למלוא פיצויי פיטורים

 • בנסיבות הבאות, כל עובד שהתפטר לאחר שהשלים שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי למלוא פיצויי הפיטורים:
הנסיבות המזכות להרחבה הערות
הגעה לגיל פרישה פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר לאחר הגעה לגיל פרישה
מצב בריאותי לקוי של העובד או של בן משפחתו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב בריאות לקויה שלו או של בן משפחתו
אחרי לידה (לצורך הטיפול בילד) התפטרות לצורך טיפול בילד הזכאות היא בפרק זמן של 9 חודשים מהלידה
אחרי קבלת ילד לאימוץ (לצורך הטיפול בילד) התפטרות לצורך טיפול בילד לאחר אימוץ הזכאות היא בפרק זמן של 9 חודשים מקבלת הילד
אחרי קבלת ילד מאם פונדקאית (לצורך הטיפול בילד) התפטרות הורה מיועד מעבודתו לצורך טיפול בילד הזכאות היא בפרק זמן של 9 חודשים מקבלת הילד
אחרי קבלת ילד למשפחת אומנה (לצורך הטיפול בילד) התפטרות הורה במשפחת אומנה לצורך טיפול בילד הזכאות היא בפרק זמן של 9 חודשים מקבלת הילד
הרעה בתנאי העבודה פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה
 • על העובד להתריע בפני המעסיק ולאפשר לו לתקן את המצב.
 • אם המצב תוקן, העובד לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים במקרה שיתפטר.
 • במקרים שבהם אין באפשרות המעסיק לתקן את הפגיעה, אין צורך להתריע והעובד יוכל להתפטר (תוך מתן הודעה מוקדמת).
הרעה בתנאי העבודה עקב העברת מקום העבודה הרעה מוחשית בתנאי העבודה עקב שינוי מקום העבודה למקום אחר העברת מקום העבודה למקום אחר או ניוד העובד לסניף במקום אחר, גם במרחק קצר יחסית, יכולה להיחשב כהרעה מוחשית בתנאי העבודה.
מעבר למקום מגורים מרוחק פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב מעבר דירה הזכאות היא רק בנסיבות מסוימות שנקבעו בחוק ובתקנות
עובד עונתי שעבד לפחות 3 עונות רצופות ולא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה
שהייה במקלט לנשים נפגעות אלימות פיצויי פיטורים בהתפטרות עקב שהיה במקלט לנשים נפגעות אלימות
גיוס לצה"ל פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב גיוס לצה"ל
גיוס למשטרה או לשב"ס פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב גיוס למשטרה או לשב"ס
התנדבות לשירות לאומי-אזרחי פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב התנדבות לשירות לאומי-אזרחי
התנדבות למטרה ציבורית או לאומית פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב התנדבות למטרה ציבורית או לאומית למי שבשל ההתנדבות נדחה שירותו הסדיר בצה"ל
העובד נבחר למשרת ראש רשות מקומית או סגן לראש רשות מקומית
חילופי מעסיקים באותו מקום עבודה פיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים
 • העובד זכאי לפיצויים אם השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, גם אם המעסיק התחלף.
דוגמה
 • עובד הועסק במשך שנה במקום עבודה מסוים.
 • ב-3 החודשים הראשונים הועסק באמצעות חברת כוח אדם, וב-9 החודשים הנותרים הועסק באופן ישיר.
 • העובד התפטר כעבור שנה בשל אחת מהנסיבות המוזכרות לעיל, ואשר מזכה בפיצויי פיטורים.
 • העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק האחרון, למרות שבפועל הועסק על-ידו רק 9 חודשים, וזאת מהסיבה שהוא השלים שנת עבודה באותו מקום עבודה גם אם לא אצל אותו מעסיק.

גובה הפיצויים

 • שיעור פיצויי הפיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. השכר שישמש בסיס לפיצויים הוא השכר האחרון של העובד (למידע אודות רכיבי השכר הבאים בחשבון בחישוב פיצויי הפיטורים ראו כאן.
 • במקרה שעובד משתכר על בסיס שעתי ושעות עבודתו משתנות מחודש לחודש, יש לחשב את שכרו האחרון לצורך פיצויי פיטורים לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת עבודתו, במכפלת שכר השעה האחרון.
 • אם חל שינוי מהותי במתכונת העסקתו של העובד, למשל מעבר מעובד שעתי לעובד במשכורת קבועה או שינוי בתפקיד, פיצויי הפיטורים יחושבו באופן יחסי לפי השכר החודשי האחרון בכל תקופה. למידע נוסף על אופן החישוב במקרה זה ראו השכר המשמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורים כשחל שינוי מהותי במהלך תקופת ההעסקה של העובד.
 • אם המעסיק הפריש עבור העובד את מלוא הפיצויים לקופת גמל או לביטוח הפנסיוני, ישוחררו הכספים לטובת העובד. בכל מקרה אחר, ישלים המעסיק את תשלום הפיצויים באופן יחסי לחלק שלא הופרש.
 • עובדים שהמעסיק הפריש עבורם רק חלק מפיצויי הפיטורים (פחות מ-8.33% מהשכר מדי חודש) לביטוח הפנסיוני, יהיו זכאים לקבל ישירות מהמעסיק השלמה עבור החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרש לביטוח הפנסיוני.
דוגמה
 • המעסיק הפריש עבור עובד מדי חודש 6% מהשכר לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני.
 • העובד התפטר בשל מצב בריאותי לקוי והוא זכאי למלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר).
 • העובד זכאי לשחרור הכספים שהופרשו לזכותו כרכיב פיצויים במסגרת הביטוח הפנסיוני (כולל הרווחים שסכומים אלה צברו), ובנוסף זכאי העובד לקבל ישירות מהמעסיק השלמה בגובה 2.33% מהשכר האחרון כפול חודשי עבודתו, עבור החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרש לביטוח הפנסיוני.
 • למידע על חישוב הפיצויים (כולל המקרים שבהם הופרשו חלק מהפיצויים לביטוח הפנסיוני) ראו פורטל חישוב פיצויי פיטורים.
 • תהליך מימוש הזכות

  תשלום הפיצויים

  שימו לב
  טופס 161 חדש
  • בחודש ינואר 2024 נכנס לשימוש טופס 161 חדש.
  • למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.
  • בנוסף, החל מ-07.01.2024 ניתן לדווח בטופס מקוון על סיום העסקה של עובד ולמלא באופן מקוון את חלק א' של טופס 161 החדש. למידע נוסף לחצו כאן.
  • המעסיק ימלא את חלקים א' וג' של טופס 161 , וימסור אותו לעובד.
  • העובד יכול למלא את חלק ב' של טופס 161 ולהגיש אותו למס הכנסה. בטופס זה העובדים מודיעים על בחירתם באחד מ-3 מסלולים:
   • משיכת הכספים;
   • ייעוד הכספים לרצף קצבה (כלומר לצרף אותם לחיסכון הפנסיוני שלהם ולמשוך אותם רק כקצבה חודשית אחרי פרישתם לגמלאות);
   • ייעוד הכספים לרצף פיצויים (כלומר לשמור אותם לצורך משיכה עתידית יחד עם כספי פיצויים שיתקבלו מהמעסיקים הבאים).
  שימו לב
  לעובדים שלא ימלאו טופס 161 יתייחסו כאילו בחרו לייעד את כספי הפיצויים לרצף קצבה.
  • בהנחה שהעובדים מושכים את הסכומים (כולם או חלקם) מהביטוח הפנסיוני וכן במקרה שהמעסיק שילם לעובדים סכומים מעבר לאלה שהופרשו לביטוח הפנסיוני, על העובדים לציין במסגרת טופס 161 אם הם מעוניינים לקבל פטור ממס הכנסה על סכומים אלה.
  • העברת הכספים אל העובדים נעשית באחת משתי הדרכים הבאות:

  1. תשלום הפיצויים ישירות מהמעסיק לעובדים

  2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, והעברתם ישירות מהקרן אל העובדים

  • אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, תשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובדים והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובדים.
  • לשם כך על המעסיק לצייד את העובדים באישור לשחרור הכספים. אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובדים יצטרכו להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית אחרי שיגיעו לגיל פרישה. אם ימשכו אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובדים.
  • אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה שמנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני בתוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, העובדים יוכלו למשוך את כספי הפיצויים גם בלי אישור מפורש מהמעסיק.
  • למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
  אזהרה
  משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
  משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם). כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

  המועד לתשלום פיצויי הפיטורים

  כאשר כספי הפיצויים הופרשו לביטוח פנסיוני או לקופת גמל

  • כאשר פיצויי הפיטורים, כולם או חלקם, אמורים להיות משולמים לעובד מתוך הביטוח הפנסיוני או קופת גמל שאליה הופרשו באופן שוטף מדי חודש, על המעסיק למסור לעובד את טופס 161 ולשלם לו את השלמת הפיצויים תוך זמן סביר מהמועד שבו קיבל מקופת הגמל אישור על סכומי הפיצויים שהצטברו בקופה. אישור זה יוכל להימסר למעסיק רק לאחר שיעביר לקופה את ההפרשות לפיצויים עבור חודש העבודה האחרון ורק לאחריו תוכל הקופה לחשב את הסכום הסופי שהצטבר לזכות העובד (לקריאת פסק דין בסוגיה זו).
  • אם המעסיק עיכב את מסירת טופס 161 או את תשלום השלמת הפיצויים במשך זמן בלתי סביר, הוא עלול להיות חייב בפיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.
  • קופת הגמל תשחרר את הכספים רק לאחר קבלת ההודעה של המעסיק וקבלת האישורים מרשות המסים על גובה המס שיש לנכות מהכספים אם בכלל. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.

  כאשר כספי הפיצויים לא הופרשו כלל לביטוח פנסיוני או לקופת גמל

  • במקרים שבהם לא הופרשו כלל פיצויי פיטורים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את מלוא פיצויי הפיטורים לעובד או למי שזכאים לפיצויי פיטורים מכוחו (למשל, שאירים של העובד אם העובד נפטר), במועד המאוחר מבין המועדים הבאים:
   • יום הפסקת יחסי עבודה (למשל, תום תקופת ההודעה המוקדמת או מותו של העובד);
   • המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החל על העובד;
   • אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית לפי החוק במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עבודה או במילוי תנאי במשך תקופה מסוימת שלאחר אותו יום – המועד לתשלום הפיצויים יהיה יום מילוי התנאי האמור או היום שבו מסתיימת התקופה שבמהלכה אמור התנאי להתמלא.
  • מעסיק שמעכב את תשלום הפיצויים מעל ל-15 יום עלול להיות חייב בתשלום פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.


  ניכוי מס הכנסה מהפיצויים

  • סכומים שהופרשו לרכיב פיצויים עד הסכומים שמצוינים למעלה, ימוסו במועד משיכת כספי הפיצויים על-ידי העובדים. גובה מס ההכנסה יחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובדים). למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים.
  • למרות זאת קיים פטור ממס הכנסה על פיצויים עד תקרה מקסימלית.
  • בנוסף, בעת משיכת כספי הפיצויים העובדים לא יהיו חייבים בתשלום מס הכנסה על כספי פיצויים שכבר מוסו בעת הפקדתם לקופת הגמל, למעט תשלום רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שהם צברו.

  עובד שהתפטר בנסיבות שלא מזכות בפיצויי פיטורים

  • עובד שהתפטר, בנסיבות שבהן אין זכאות לפיצויי פיטורים, עדיין זכאי לקבל לבעלותו את כספי הפיצויים שנצברו לזכותו בקופת תגמולים, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים ללא קשר לנסיבות ההתפטרות, גם אם עבד פחות משנה באותו מקום או אצל אותו מעסיק.
  • העובד יוכל למשוך את כספי הפיצויים שעברו לבעלותו ולא להשאירם בחיסכון הפנסיוני עד שיגיע לגיל פרישה בתנאים מסוימים. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
  • במקרה זה, המעסיק פטור מהשלמת פיצויים רטרואקטיביים בגין תוספות שכר שהיו במהלך תקופת העבודה, ומהשלמת החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרש לביטוח הפנסיוני.
  • אם המעסיק לא הפריש מדי חודש את ההפרשות לביטוח הפנסיוני, עליו לשלם לעובד בסיום עבודתו פיצויי פיטורים בגובה הסכומים שהיה עליו להפריש לרכיב הפיצויים (בדרך כלל 6% מהשכר X‏ מספר חודשי העבודה) בתוספת רכיב תגמולי המעסיק שהיה עליו להפריש (6.5% לכל חודש עבודה).
  שימו לב
  החובה לבצע הפרשות פנסיוניות מתחילה רק כעבור 6 חודשי עבודה, מלבד מקרים שבהם לעובד היה ביטוח פנסיוני פעיל לפני תחילת עבודתו ואז החובה להפריש לביטוח הפנסיוני מתחילה מיום עבודתו הראשון. להסבר מפורט ראו כאן.

  הפרת החובה על ידי המעסיק

  • אם לעובד לא שולמו פיצויי פיטורים כדין:
   • ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
   • עובד שהתפטר בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים, אך המעסיק נמנע מלשלם לעובד פיצויים כאמור, רשאי להגיש תביעה נגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה ולתבוע את פיצויי הפיטורים תוך 7 שנים מיום ההתפטרות. למידע על אופן הגשת התביעה ראו כאן.

  חשוב לדעת

  • במקרה של גמר חוזה לתקופה קצובה מבלי שהמעסיק הציע לעובד לחדשו, רואים בעובד כמפוטר ולכן הוא זכאי לפיצויי פיטורים.
  • אם העובד עבר הכשרה מקצועית במימון המעסיק, והתחייב בתמורה לתקופת העסקה מינימלית, הרי שאם העובד יתפטר בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים לפני שהשלים את תקופת ההעסקה שאליה הוא התחייב, ייתכן שלא יחויב להשיב למעסיק את עלות ההכשרה. לקריאת פסק דין בסוגיה זו ראו כאן.
  • למידע על אודות פיצויי פיטורים לבני נוער שהתפטרו מעבודתם ראו פיצויי פיטורים לנער שהתפטר מעבודתו.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים