תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), תשס"ו-2006 נועדו להסדיר את פעילותן של הלשכות לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים.
התקנות קובעות, בין היתר, מהו הסכום המקסימלי שמותר ללשכה לגבות מעובד זר עבור התיווך והבאתו ארצה.

פרטים

שם החוק:תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשס"ו-2006
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים