גיוס עובד זר בסיעוד הביתי יתבצע רק באמצעות לשכות מורשות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים
עובדים זרים ומעסיקיהם מחויבים להירשם באחת מהלשכות המורשות
הלשכות רשאיות לגבות תשלומים מסוימים מהמעסיקים ומהעובדים - ראו פרטים בהמשך
רישום בלשכה מסוימת לא כובל את המעסיק והעובד אל הלשכה וישנה אפשרות לעבור ללשכה אחרת בכל עת


גיוס עובדים זרים בענף הסיעוד הביתי יעשה רק באמצעות הלשכות המורשות להבאה לתיווך ולטיפול בעובדים זרים.

 • מי שכבר מעסיקים עובד זר, מחויבים להירשם באחת מהלשכות המורשות להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים.
 • יש לשמור את מכתב ההשמה, המהווה אישור שהעובד ומעסיקו נרשמו בלשכה מורשית.

השירותים הניתנים על-ידי הלשכה

 • הלשכות מחויבות לספק לעובדים הזרים ומעסיקיהם את השירותים הבאים:
  • סיוע בקבלת היתרים - הלשכות מסייעות למעסיקים בהגשת בקשות להיתרים להעסקת עובדים זרים וכן בהגשת בקשות להארכת תוקף ההיתרים שבידיהם.
  • ביקורי עו"ס קודם ביצוע ההשמה - הלשכה תשלח עובד סוציאלי מטעמה לבית המטופל, במטרה לאבחן את סוג השירות הנדרש והתנאים המוצעים לעובד הסיעודי הזר.
  • סיוע בהסדרת אשרות - הלשכות הפרטיות מסייעות לעובדים בהסדרת והארכת אשרות עבודה ודרכונים של עובדים זרים.
  • רישום עובדים ומעסיקים ושינויים בהעסקה - הלשכה תרשום עובדים ומעסיקים בענף הסיעוד ותדווח לרשות על הרישום ועל כל שינוי בהעסקה וכן תנפיק לעובדים ולמעסיקים מכתב השמה המהווה אישור בדבר רישום העובד והמעסיק בלשכה כדין.
  • סיוע במקרים של חולי או פטירה של העובד - במקרים בהם עובד זר זקוק לטיפול רפואי, הלשכות הפרטיות מחויבות לסייע לעובד ולמעסיקו בהתנהלות מול נותני השירותים הרפואיים וחברות הביטוח. במקרים של פטירת העובד, הלשכה תדווח לממונה וכן לשגרירות ארצו של העובד בישראל בהקדם האפשרי, ותסייע בסידורים שלאחר המוות.
  • פיקוח ודיווח על ביצוע תשלומים - הלשכה תפקח על העברת תשלומי המעביד לביטוח הרפואי, ותדווח לממונה על כל מקרה של חריגה מהתשלומים (ובכלל זה שכר עבודה) המחויבים ומתנאי ההעסקה.
  • ביקורי עו"ס בחודש ההעסקה הראשון - עובד סוציאלי מטעם הלשכה יקיים מעקב אחר עבודת העובד הזר בשירות המטופל ויוודא את התאמת העובד למטופל.
  • ביקורי עו"ס בהמשך ההעסקה - עובד סוציאלי מטעם הלשכה יבקר בבית המטופל לפחות פעם ב-3 חודשים במשך כל תקופת ההעסקה,, במטרה להדריך את העובד בדבר הטיפול, להדריך את המעסיק בדבר זכויותיו של העובד, לפתור בעיות נקודתיות וליידע את העובד בדבר הדרכים לפנייה לממונה על זכויות העובדים הזרים. העובד הסוציאלי יבקר בבית המטופל לעיתים תכופות יותר במידת הצורך.
  • דו"חות סוציאליים - לאחר כל ביקור בבית המטופל ימלא העובד הסוציאלי דו"ח סיכום ממצאי הביקור בכתב, חתום על ידו. הדו"ח ייחתם גם בידי העובד הסוציאלי האחראי, יתויק בתיק המטופל בלשכה ויימסר לביקורת לפי דרישה.
  • דיווחים רבעוניים לממונה - הלשכות מחויבות להעביר לממונה דיווח רבעוני, חתום על ידי העובד הסוציאלי האחראי על כל מעסיק, בתאריכים 1.1, 1.4, 1.7 ו-1.10 של כל שנה.
  • דיווח על ממצאים חריגים - במקרים בהם קיים חשש לאלימות, הטרדה מינית, העסקת העובד הזר שלא במתן טיפול סיעודי למטופל או אירוע חריג או הפרה חמורה אחרת מצד העובד או המעסיק, העובד הסוציאלי האחראי ומנכ"ל הלשכה מחוייבים לדווח בכתב ובאופן מיידי לממונה.
  • איתור מעסיקים - במקרים בהם הופסקה עבודתו של העובד הזר או במקרה והמעסיק ו/או העובד הזר מעוניינים במעבר העובד לעבודה אצל מעסיק אחר הרשום באותה לשכה, הלשכה מחויבת לאתר עבור העובד הזר מקומות עבודה חלופיים.

גביית תשלומים

גביית תשלומים מהמעסיק

 • הלשכות רשאיות לגבות מהמעסיקים את הסכומים הבאים (נכון לינואר 2024):
  • סכום של עד 2,000 ₪ עבור השמת העובד הזר.
  • סכום של עד 70 ₪ בחודש עבור השירותים שהן מחוייבות לספק.
 • לשכה שגבתה מהמעסיק דמי השמה בסך 2,000 ₪ לא רשאית לגבות שוב סכום זה במשך שנה מיום ההשמה, גם אם השימה אצל המעסיק עובדים אחרים במהלך אותה תקופה.
 • אם תקופת עבודתו של עובד זר שהושם אצל מטופל על ידי הלשכה נמשכת פחות משנה והפסקת העבודה לא נבעה מפטירת המטופל או מעבר המטופל לבית אבות והלשכה לא השימה אצל המטופל עובד זר חלופי לשביעת רצונו, על הלשכה להשיב למטופל מתוך הסכום של 2,000 ₪ החזר יחסי בהתאם למספר החודשים שנותרו עד לתום 12 חודשים מיום ההשמה.
 • במקרה של הפרה ניתן לפנות לרשות האוכלוסין וההגירה.
 • למידע נוסף ראו עלון בנושא תשלומי מטופל סיעודי ללשכה פרטית בסיעוד.

גביית תשלומים מהעובד

 • לשכה פרטית בישראל רשאית לגבות מעובד זר בסיעוד הביתי דמי תיווך רק אם אשרת הכניסה הראשונה לישראל הונפקה החל מיום 14.10.2022 והלשכה חתמה עם העובד על חוזה תיווך בשפתו ומסרה לעובד עותק ממנו.
 • למידע אודות גובה דמי התיווך שהלשכה הפרטית רשאית לגבות מעובד זר בסיעוד ביתי ראו הגבלת סכום דמי התיווך שניתן לגבות מעובד זר המועסק בסיעוד

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • עובדים זרים המעוניינים לעבוד בישראל, או מטופלים המעוניינים להעסיק עובד זר בסיעוד, יפנו לאחת מהלשכות הפרטיות המורשות לצורך תיווך בין העובד למעסיק.
 • במקרים שבהם עובדים זרים כבר מועסקים אצל מטופל סיעודי, יש לבקש מהמעסיק להירשם באחת מהלשכות הפרטיות המורשות.
 • יש לשמור את מכתב ההשמה, המהווה אישור שהעובד ומעסיקו נרשמו בלשכה.

חשוב לדעת

 • ניתן לעבור מלשכה אחת לאחרת בכל עת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות