הקדמה:

גיוס עובד זר בסיעוד יתבצע רק באמצעות לשכות מורשות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים
עובדים זרים ומעסיקיהם מחויבים להירשם באחת מהלשכות המורשות
הלשכות רשאיות לגבות תשלומים מסוימים מהמעסיקים ומהעובדים - ראו פרטים בהמשך
רישום בלשכה מסוימת אינו כובל את המעסיק והעובד אל הלשכה וישנה אפשרות לעבור ללשכה אחרת בכל עת


גיוס עובדים זרים סיעודיים יעשה רק באמצעות הלשכות המורשות להבאה לתיווך ולטיפול בעובדים זרים.

 • מי שכבר מעסיקים עובד זר, מחויבים להירשם באחת מהלשכות המורשות להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים.
 • יש לשמור את מכתב ההשמה, המהווה אישור שהעובד ומעסיקו נרשמו בלשכה מורשית.

השירותים הניתנים על-ידי הלשכה

 • הלשכות מחויבות לספק לעובדים הזרים ומעסיקיהם את השירותים הבאים:
  • סיוע בקבלת היתרים - הלשכות מסייעות למעסיקים בהגשת בקשות להיתרים להעסקת עובדים זרים וכן בהגשת בקשות להארכת תוקף ההיתרים שבידיהם.
  • ביקורי עו"ס קודם ביצוע ההשמה - הלשכה תשלח עובד סוציאלי מטעמה לבית המטופל, במטרה לאבחן את סוג השירות הנדרש והתנאים המוצעים לעובד הסיעודי הזר.
  • סיוע בהסדרת אשרות - הלשכות הפרטיות מסייעות לעובדים בהסדרת והארכת אשרות עבודה ודרכונים של עובדים זרים.
  • רישום עובדים ומעסיקים ושינויים בהעסקה - הלשכה תרשום עובדים ומעסיקים בענף הסיעוד ותדווח לרשות על הרישום ועל כל שינוי בהעסקה וכן תנפיק לעובדים ולמעסיקים מכתב השמה המהווה אישור בדבר רישום העובד והמעסיק בלשכה כדין.
  • סיוע במקרים של חולי או פטירה של העובד - במקרים בהם עובד זר זקוק לטיפול רפואי, הלשכות הפרטיות מחויבות לסייע לעובד ולמעסיקו בהתנהלות מול נותני השירותים הרפואיים וחברות הביטוח. במקרים של פטירת העובד, הלשכה תדווח לממונה וכן לשגרירות ארצו של העובד בישראל בהקדם האפשרי, ותסייע בסידורים שלאחר המוות.
  • פיקוח ודיווח על ביצוע תשלומים - הלשכה תפקח על העברת תשלומי המעביד לביטוח הרפואי, ותדווח לממונה על כל מקרה של חריגה מהתשלומים (ובכלל זה שכר עבודה) המחויבים ומתנאי ההעסקה.
  • ביקורי עו"ס בחודש ההעסקה הראשון - עובד סוציאלי מטעם הלשכה יקיים מעקב אחר עבודת העובד הזר בשירות המטופל ויוודא את התאמת העובד למטופל.
  • ביקורי עו"ס בהמשך ההעסקה - עובד סוציאלי מטעם הלשכה יבקר בבית המטופל לפחות פעם ב-3 חודשים במשך כל תקופת ההעסקה,, במטרה להדריך את העובד בדבר הטיפול, להדריך את המעסיק בדבר זכויותיו של העובד, לפתור בעיות נקודתיות וליידע את העובד בדבר הדרכים לפנייה לממונה על זכויות העובדים הזרים. העובד הסוציאלי יבקר בבית המטופל לעיתים תכופות יותר במידת הצורך.
  • דו"חות סוציאליים - לאחר כל ביקור בבית המטופל ימלא העובד הסוציאלי דו"ח סיכום ממצאי הביקור בכתב, חתום על ידו. הדו"ח ייחתם גם בידי העובד הסוציאלי האחראי, יתויק בתיק המטופל בלשכה ויימסר לביקורת לפי דרישה.
  • דיווחים רבעוניים לממונה - הלשכות מחויבות להעביר לממונה דיווח רבעוני, חתום על ידי העובד הסוציאלי האחראי על כל מעסיק, בתאריכים 1.1, 1.4, 1.7 ו-1.10 של כל שנה.
  • דיווח על ממצאים חריגים - במקרים בהם קיים חשש לאלימות, הטרדה מינית, העסקת העובד הזר שלא במתן טיפול סיעודי למטופל או אירוע חריג או הפרה חמורה אחרת מצד העובד או המעסיק, העובד הסוציאלי האחראי ומנכ"ל הלשכה מחוייבים לדווח בכתב ובאופן מיידי לממונה.
  • איתור מעסיקים - במקרים בהם הופסקה עבודתו של העובד הזר או במקרה והמעסיק ו/או העובד הזר מעוניינים במעבר העובד לעבודה אצל מעסיק אחר הרשום באותה לשכה, הלשכה מחויבת לאתר עבור העובד הזר מקומות עבודה חלופיים.

גביית תשלומים

גביית תשלומים מהמעסיק

 • הלשכות רשאיות לגבות מהמעסיקים את הסכומים הבאים (נכון לינואר 2020):
  • סכום של עד 2,000 ש"ח עבור השמת העובד הזר.
  • סכום של עד 70 ש"ח בחודש בגין השירותים שהן מחוייבות לספק.

גביית תשלומים מהעובד

 • לשכה בעלת רישיון להביא עובדים זרים תהיה רשאית לגבות את התשלום בתנאי שחתמה עם העובד על חוזה תיווך בכתב המפרט את תנאי התיווך כפי שהוסכמו בין הצדדים, ומסרה לעובד הזר עותק ממנו.
 • אם העובד שילם לפני כן תשלום ללשכה בחו"ל שטיפלה בו מול הלשכה הישראלית, או ללשכה אחרת בארץ, ינוכו הסכומים שכבר שילם מתוך הסכום המקסימלי שניתן לגבות ממנו.
 • הלשכה אינה רשאית לגבות דמי תיווך מעובד זר שכבר נמצא בישראל.
 • בנוסף, הלשכה רשאית לגבות מהעובד הזר החזר על הוצאות הטיסה שבה הגיע לישראל, בתנאי שיש לה קבלות או מסמכים המאמתים הוצאות אלה.
 • לשכה פרטית שגבתה או קיבלה תשלומים מעובד זר, תחזיר לעובד הזר את כל התשלומים שקיבלה או גבתה ממנו, אם התקיים אחד מאלה:
  • העובד הזר לא הגיע לישראל בתוך זמן סביר ממועד התשלום.
  • העובד הזר הגיע לישראל, אך בתקופה של שנה מיום הגעתו לא קיבל שכר, או שהשכר שקיבל היה נמוך מ-63,600 ש"ח (12 פעמים שכר המינימום החודשי).


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • עובדים זרים המעוניינים לעבוד בישראל, או מטופלים המעוניינים להעסיק עובד זר בסיעוד, יפנו לאחת מהלשכות הפרטיות המורשות לצורך תיווך בין העובד למעסיק.
 • במקרים שבהם עובדים זרים כבר מועסקים אצל מטופל סיעודי, יש לבקש מהמעסיק להירשם באחת מהלשכות הפרטיות המורשות.
 • יש לשמור את מכתב ההשמה, המהווה אישור שהעובד ומעסיקו נרשמו בלשכה.

חשוב לדעת

 • ניתן לעבור מלשכה אחת לאחרת בכל עת.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות