הקדמה:

לשכה לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים מחוייבת להשיב לעובד זר את התשלומים שקיבלה ממנו במקרים שיפורטו להלן


ישנם מצבים שבהם לשכה לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים מחוייבת להשיב לעובד זר את כל התשלומים שקיבלה ממנו.

  • עובדים זרים זכאים להחזר התשלומים ששילמו ללשכה בכל אחד מהמקרים הבאים:
    • העובד הזר לא הגיע לישראל כדין תוך זמן סביר ממועד התשלום.
    • העובד הזר הגיע לישראל כדין, אולם בתקופה של שנה מיום הגעתו לא קיבל שכר.
    • העובד הזר הגיע לישראל כדין, אולם בתקופה של שנה מיום הגעתו קיבל שכר שהוא פחות מסכום השווה לשתים עשרה פעמים שכר המינימום לחודש.
  • תשלום שלא הוחזר עד 30 יום מהמועד שבו החלה הזכאות להחזר, ייחשב כשכר מולן.
דוגמה
תושב סרי לנקה חתם על חוזה עם לשכה פרטית כדי לעבוד בישראל כמטפל בקשיש, ושילם ללשכה 3,050 ש"ח, על פי חוק.
כעבור שנה עדיין לא נמצאה לו עבודה בישראל, והלשכה הפרטית נאלצה להחזיר לו את כספו, מאחר ולא הגיע לישראל כדין תוך זמן סביר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • במקרה שבו לשכה פרטית אינה עומדת בהתחייבויותיה, יש לפנות אל הלשכה ולדרוש החזר של התשלומים ששולמו לה.
  • אם הלשכה מסרבת להחזיר את התשלומים, ניתן לתבוע אותה בבית משפט ישראלי, או להגיש תלונה לרשות האוכלוסין וההגירה.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

תודות