נערים עובדים זכאים לתשלום תגמול מהמוסד לביטוח לאומי עבור השתתפות בפעילות בחינוך קדם-צבאי
תשלום המינימום עבור ההשתתפות הוא בסך 104.47 ₪ ליום ו-3,134 ₪ לחודש (נכון ל- 2024)

בדומה לחיילי מילואים, נערים עובדים זכאים אף הם לתשלום תגמול עבור השתתפות בפעילות בחינוך קדם-צבאי (גדנ"ע).

 • סכום התשלום היומי לנער עובד המשתתף בפעילות קדם-צבאית, יהיה שווה לשכרו עבור 30 ימי העבודה האחרונים שעבד במהלך 3 החודשים שקדמו לתחילת שירותו, מחולק ב-30.
 • התשלום המינימלי ליום מחושב על-פי 25% מהשכר הממוצע במשק (ב-1 בינואר בשנת הכספים שבה הנער השתתף בפעילות) מחולק ב-30. סכום זה עומד על 104.47 ₪ (נכון לשנת 2024).
 • התשלום המינימלי החודשי הוא 3,134 ₪ (נכון לשנת 2024).
 • לבירור שיעורי התשלום המינימלי בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • נער עובד שהשתתף בפעילות במסגרת החינוך הקדם-צבאי לפחות יומיים רצופים, ועבד לפחות 30 ימי עבודה ב-3 החודשים שקדמו להשתתפותו בפעילות זו.
 • כימי עבודה יחשבו גם שבתות, חגים, ימי שביתה או ימי אבל במשפחה, שבהם לא עבד הנער.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס תביעה להענקה בעד השתתפות בחינוך קדם-צבאי, ניתן להוריד את הטופס מכאן.
 • הנער ימלא את פרטיו האישיים בחלק א' של טופס התביעה ויחתום על הטופס במקום המיועד לכך. יש להקפיד על מילוי כל הפרטים כדי למנוע עיכוב בתשלום.
 • את חלק ב' של טופס התביעה - אישור על ההשתתפות בפעילות, ימלא נציג מחלקת הגדנ"ע במשרד הביטחון.
 • המעסיק של הנער ימלא את חלק ג' בטופס. עליו לרשום בחלק זה את תאריך תחילת העבודה של הנער. במקרה שהנער הפסיק לעבוד, ירשום גם את תאריך הפסקת העבודה.
 • המעסיק ירשום את מספר ימי העבודה שהנער עבד אצלו בשלושת החודשים שקדמו לצאתו לפעילות הקדם צבאית. במניין ימי העבודה ניתן לכלול גם שבתות וחגים שבהם לא עבד הנער.
 • את התביעה מגישים למחלקת הגדנ"ע של משרד הביטחון.
 • מחלקת הגדנ"ע תעביר את התביעה אל המוסד לביטוח לאומי לאישור ולתשלום.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים