הקדמה:

מי שנקרא לשירות מילואים (כולל קריאה בצו חריג, כגון צו 8) זכאי לתשלום תגמול מהמוסד לביטוח לאומי
עובד שהגיע לעבודה וביצע את שירות המילואים לאחר שעות העבודה או בימי המנוחה השבועית שלו, יקבל שכר עבודה רגיל ובנוסף לו תגמול מילואים
מינימום התגמול עבור שירות מילואים הוא 204.34 ₪ ליום ו- 6,130 ₪ לחודש (נכון לשנת 2022)
ניתן לחשב את סכום התגמול המשוער באמצעות מחשבון המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו מילואים וכן מידע למעסיק באתר המוסד לביטוח לאומי


בהתאם לפרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי, מי שמשרתים במילואים זכאים לתגמול מהמוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

מי לא זכאי?

 • שוטרים, סוהרים ואנשי משמר הכנסת אינם מקבלים תגמול בעבור שירות מילואים מהמוסד לביטוח לאומי, אלא ממשרד האוצר.

חישוב גובה התגמול

שיעורי מקסימום ומינימום של התגמול

 • מינימום התגמול עבור יום מילואים הוא 204.34 ₪ ועבור חודש מילואים - 6,130 ₪ (נכון לשנת 2022).
 • מקסימום התגמול עבור יום מילואים הוא 1,502.5 ₪ ועבור חודש מילואים - 45,075 ₪ (נכון לשנת 2022).
 • לבירור שיעורי המינימום והמקסימום של התגמול בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • התגמול המשולם עבור שירות מילואים פעיל חצי יומי (שמ"פ חצי יומי) הוא מחצית מהתגמול המשולם עבור יום מילואים רגיל.

אופן חישוב התגמול

 • שיעור התגמול ליום יחושב באופן הבא:
  • לשכיר - שכר הברוטו החייב בדמי ביטוח ב-3 החודשים שקדמו ל–1 בחודש שבו החל שירות המילואים, מחולק ב-90, ובכל מקרה לא פחות מהמינימום ולא יותר מהמקסימום.
  • לעצמאי - ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ב-3 החודשים שקדמו ל–1 בחודש שבו החל שירות המילואים, בתוספת 25%, מחולקת ב-90, ובכל מקרה לא פחות מהמינימום ולא יותר מהמקסימום.
  • לעובד שהוא גם עצמאי וגם שכיר - צירוף של שני החישובים (הכנסתו כעצמאי החייבת בדמי ביטוח בתוספת 25% + שכר הברוטו החייב בדמי ביטוח ב-3 החודשים שקדמו לשירות המילואים, מחולקים ב-90), ובכל מקרה לא פחות מהמינימום ולא יותר מהמקסימום.
 • אם שולמו תוספות יוקר לשכירים במשק בתקופת 3 החודשים או הרבעון שלפיהם מחושב התגמול, או במהלך השירות, יעודכנו שכר העובד או ההכנסה לעובד עצמאי בחודשים שקדמו לחודש תשלום תוספת היוקר, בשיעור תוספת היוקר.
 • לצורך חישוב התגמול יובאו בחשבון גם דמי מחלה, דמי לידה, תמורת חופשה, תגמולי מילואים, דמי אבטלה ודמי פגיעה לנפגע עבודה.
 • בשירות רצוף של 7 ימי מילואים או כפולות של 7 ימים, שיעור התגמול ליום יוכפל במספר ימי המילואים.
 • בשירות רצוף של 6 ימים, או מספר ימים שלאחר חלוקתו ב-7 תישאר יתרה של 6 (13 ימים, 20 ימים, 27 ימים וכו'), התגמול עבור 6 הימים יחושב כמו תגמול עבור 7 ימים.
 • בשירות רצוף של 5 ימים, או מספר ימים שלאחר חלוקתו ב-7 תישאר יתרה של 5 (12 ימים, 19 ימים, 26 ימים וכו'), התגמול עבור 5 הימים יחושב כמו תגמול עבור 7 ימים.
 • בשירות רצוף של 1 עד 4 ימים, או מספר ימים שלאחר חלוקתו ב-7 תישאר יתרה של 1 עד 4 ימים, התגמול לימים הבודדים יחושב עבור מספר הימים כפול 1.4:
  • יום אחד יחושב כמו 1.4 ימים
  • 2 ימים יחושבו כמו 2.8 ימים
  • 3 ימים יחושבו כמו 4.2 ימים
  • 4 ימים יחושבו כמו 5.6 ימים
דוגמה
 • עובד ששירת במילואים 26 ימים רצופים וזכאי לתגמול בשיעור של 300 ₪ ליום.
 • התקופה ששירת נחלקת ל-3 כפולות של 7 ימים (21 יום) ועוד יתרה של 5 ימים.
 • היות שתגמול עבור 5 ימים מחושב כמו תגמול עבור 7 ימים, העובד יהיה זכאי לסכום התגמול ליום כפול 28 ימים (7 +‏ 21).
 • סכום התגמול שיהיה זכאי לו עבור 26 הימים יהיה 8,400 ₪ (8,400 = 28 X‏ 300).
דוגמה
 • עובד ששירת במילואים 17 ימים רצופים וזכאי לתגמול בשיעור של 500 ₪ ליום:
  • עבור 14 ימים סכום התגמול ליום יוכפל ב-14 (7,000 = 14 X‏ 500)
  • עבור 3 הימים הנותרים סכום התגמול ליום יוכפל ב-4.2 (2,100 = 4.2 X‏ 500)
 • סכום התגמול שיהיה זכאי לו עבור 17 הימים יהיה 9,100 ₪ (2,100 +‏ 7,000).


חישוב תגמול עבור אוכלוסיות זכאים שונות

 • סטודנט ומי שאינו עובד יקבל תגמול בשיעור המינימום.
 • למי שלא צבר 3 חודשי עבודה מלאים לפני צאתו למילואים, או השתכר פחות משכר מינימום באחד מחודשים אלה, יחושב תגמול בשיעור המינימום לגבי תקופה זו.
 • מי שהפסיק לעבוד במהלך 60 הימים שקדמו ליציאתו לשירות מילואים, ייחשב כמי שעבד עד ליום יציאתו למילואים (ועל כן יחושב לו התגמול על-פי השכר שקיבל).
 • שכיר שעבד פחות מ-60 ימים ב-3 החודשים שקדמו ליציאה לשירות, יחושב התגמול המגיע לו על-פי השכר או ההכנסה הממוצעת ב-3 החודשים שבהם הכנסתו היתה הגבוהה ביותר, מבין 6 החודשים שקדמו לחודש השירות.
 • מי שהחל שירות מילואים בתוך 60 ימים מיום שסיים שירות מילואים קודם, זכאי לחישוב התגמול על בסיס השכר או ההכנסה שהיתה לו ב-3 החודשים שקדמו לתקופת השירות הראשונה (אם חישוב זה לטובתו).
 • למידע נוסף לגבי אופן החישוב לאוכלוסיות הזכאים השונות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

 • בסיום שירות המילואים יש להנפיק אישור (טופס 3010) באמצעות האזור האישי). מומלץ לוודא שיש התאמה בין הפרטים בטופס למידע שמדווח לרישומי המחשב הצה"לי.
 • התגמול ישולם אחרי שתוגש למוסד לביטוח לאומי תביעה בצירוף טופס 3010 (שחייל המילואים הנפיק).
 • התביעה תוגש על-ידי חייל המילואים (ראו הגשת תביעה אישית לתשלום עבור שירות מילואים), או באמצעות המעסיק, בהתאם למעמד החייל המבוטח.
 • עובד עצמאי המשלם בקביעות את דמי הביטוח אמור לקבל את תגמול המילואים אוטומטית ללא צורך להגיש תביעה. אם לא קיבל את התגמול לאחר 3 שבועות מסיום השירות, עליו להגיש תביעה אישית.

תשלום לעובדים שכירים באמצעות המעסיק

 • במקרים הבאים העובדים מקבלים את התגמול באמצעות המעסיק, ואינם צריכים להגיש תביעה אישית:
  • עובד שכיר בשכר חודשי (כולל עובד חודשי שעבד יום עבודה אחד בלבד אצל מעסיק חדש, ולמחרת יצא לשירות מילואים, ועובד חודשי שעובד מספר ימי עבודה בודדים בחודש).
   • עובד חודשי שהחל לעבוד אצל מעסיק חדש ימסור למעסיק 6 תלושי שכר מהמעסיק הקודם (אם לא עבד ב-6 החודשים האחרונים ישולם לו תגמול המינימום).
  • עובד שכיר שלא בשכר חודשי, שעבד במקום עבודתו הנוכחי 75 ימים לפחות בתוך 3 החודשים שקדמו לתחילת השירות במילואים. ב-75 הימים ייכללו גם שבתות וחגים, ימי חופשה (בשכר או שלא בשכר), ימי היעדרות בשל תאונה או מחלה וימי היעדרות עקב אבל במשפחה.
 • העובד ימסור למעסיק את טופס 3010 שקיבל מקצינת הקישור.
 • המעסיק ישלם לעובד תשלום על חשבון התגמול, בסכום השכר שהיה משולם לו לולא שירת במילואים.
 • היות שהתגמול מחושב על-פי שכרו של העובד בחודשים האחרונים, המעסיק אינו מחויב לשלם את ההפרש שבין תגמול המילואים לשכר העבודה הנוכחי במקרים הבאים, שבהם השכר גבוה מסכום התגמול שהמוסד לביטוח לאומי יעביר למעסיק:
  • במקרה שבו העובד החל לעבוד במקום עבודה חדש ולהשתכר שכר הגבוה מסכום התגמול המינימלי, ולא היו לו הכנסות בחודשים שלפני כן.
  • במקרה שבו הועלה שכרו של העובד בסמוך לצאתו למילואים.
 • מעסיק שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי תגמול בסכום הנמוך מהתשלום שהמעסיק שילם לעובד, רשאי לנכות את ההפרש משכרו של העובד.
הערת עריכה
המידע על הפרש שלילי מבוסס על מייל מבלהה שהועבר לקיפר
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 10:55, 12 במאי 2019 (IDT)
 • המעסיק ינכה מהתשלום דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה.
 • המעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי, מוקדם ככל האפשר, את התביעה לקבלת החזר תגמולי מילואים על גבי טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים, וידווח על תקופת השירות בהתאם לפירוט בטופס הצבאי. ניתן לשלוח תביעות ידניות באמצעות אתר הביטוח הלאומי.
 • המוסד לביטוח לאומי יחשב את גובה תגמולי המילואים המגיעים לעובד על-פי השכר שדווח בתביעה (ולא פחות מהסכום המינימלי שנקבע), ויוסיף עליו את תוספות היוקר על-פי החוק.
 • תגמולי המילואים ישולמו למעסיק.
 • אם הסכום שהמוסד לביטוח לאומי העביר למעסיק גבוה מהסכום שהמעסיק שילם לעובד על חשבון התגמול, המעסיק יעביר לעובד את ההפרש.
  • בחישוב ההפרש, אין להחסיר סכום שהמעסיק משלם לעובד עבור ימי עבודה שביצע בפועל, אם גם עבד בתקופה ששירת במילואים (ראו פרטים בהמשך). כמו כן אין להחסיר סכום המשולם לעובד בכל מקרה, גם אם נעדר מעבודתו (כגון בונוס שנתי או תשלום דמי הבראה).
  • המעסיק ינכה מסכום ההפרש דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה.
דוגמה
 • עובד המשתכר שכר מינימום (5,300 ₪ בחודש) יצא לחודש מילואים.
 • המעסיק שילם לעובד את שכרו הרגיל עבור אותו חודש, על חשבון התגמול, וניכה מהתשלום דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ו-מס הכנסה.
 • המוסד לביטוח לאומי שילם למעסיק תגמול מילואים בשיעור המינימלי לחודש - 6,130 ₪.
 • ההפרש בין התגמול שהמעסיק קיבל מהמוסד לביטוח לאומי לבין השכר שהמעסיק שילם לעובד על חשבון התגמול - 830 ₪ (6,130 פחות 5,300) יועבר מהמעסיק לעובד, בניכוי דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ו-מס הכנסה.
דוגמה
 • עובד שירת 30 יום במילואים. במהלך 5 ימים מתוך תקופת השירות העובד גם עבד במקום עבודתו.
 • המעסיק שילם לעובד על חשבון התגמול את שכרו הרגיל עבור אותו חודש וניכה ממנו דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ו-מס הכנסה.
 • המוסד לביטוח לאומי שילם למעסיק את תגמול המילואים שחושב על-פי שכרו של העובד.
 • המעסיק יעביר לעובד את ההפרש (אם היה) בין התגמול שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי לבין השכר ששילם לעובד על חשבון התגמול. בנוסף, המעסיק ישלם לעובד שכר עבור 5 הימים שעבד בהם (מסכומים אלה המעסיק ינכה דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ו-מס הכנסה).

ניכוי דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה

 • לעובד שכיר המקבל את התגמול מהמעסיק, דמי ביטוח לאומי, ודמי ביטוח בריאות ומס הכנסה ינוכו מהתגמול על-ידי המעסיק (כפי שהם מנוכים משכרו).
 • לעובד שכיר שמגיש תביעה אישית ינוכו מהתגמול דמי ביטוח בריאות בלבד.
 • לעובד עצמאי שמגיש תביעה אישית, לא ינוכו דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה בעת תשלום התגמול, אלא בשלב ההתחשבות הסופית כשתתקבל השומה השנתית ממס ההכנסה.

ניכוי מס הכנסה

 • המוסד לביטוח לאומי ינכה מס הכנסה מהתגמול בהתאם ללוח המס לניכוי משכר עבודה.

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה תוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסויימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

חישוב הפרשים לעובדים עצמאים

 • לעובדים עצמאים יחושבו הפרשי תגמול המילואים בעת חישוב הפרשי דמי הביטוח לפי השומה.
  • אם הכנסתו של עובד עצמאי לפי השומה היתה גבוהה מההכנסה שעל פיה שולם לו תגמול המילואים, ישולם לו ההפרש בתוספת הצמדה למדד.
  • אם הכנסתו לפי השומה היתה נמוכה מההכנסה שעל פיה שולם לו התגמול, העובד יידרש להחזיר את ההפרש בתוספת הפרשי הצמדה.

הגשת תביעה אישית על-ידי חייל המילואים

 • במקרים הבאים מבוטח שעונה על תנאי הזכאות צריך להגיש תביעה אישית:
  • עובד עצמאי שלא קיבל את התגמול באופן אוטומטי לאחר 3 שבועות מסיום השירות.
  • תלמיד במוסד להשכלה גבוהה.
  • מי שאינו עובד.
  • עובד שכיר, בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • הוא היה בחופשה ללא תשלום יותר מ-60 ימים כאשר יצא למילואים.
   • הוא עובד יומי או לפי שעות, שעבד פחות מ-75 ימים ב-3 החודשים שקדמו לתחילת השירות, כולל שבתות וחגים, ימי חופשה (בשכר או שלא בשכר), ימי היעדרות בשל תאונה או מחלה וימי היעדרות עקב אבל במשפחה.
   • הוא עובד גם כשכיר וגם כעצמאי.
   • הוא עובד אצל יותר ממעסיק אחד (ראו פרטים נוספים בהמשך).
   • המעסיק של העובד הוכרז כפסול דין או פושט רגל.
   • נגד המעסיק של העובד ניתן צו קבלת נכסים.
   • המעסיק של העובד נפטר.
   • העובד הועסק בתאגיד שנמצא בתהליכי פירוק או שחדל להתקיים.
   • המפעל שבו העובד הועסק הפסיק לפעול.
   • העובד הפסיק לעבוד אצל המעסיק (במקרה זה עליו להצהיר שלא יגיש תביעה נוספת דרך המעסיק, ושאם תוגש תביעת מעסיק בגין אותה תקופת שירות יווצר לעובד חוב שיהיה עליו להחזיר).
  • כל מקרה אחר שבו, לדעת המוסד לביטוח לאומי, קיימות נסיבות המצדיקות את תשלום התגמול ישירות לעובד.

שכיר המועסק אצל מספר מעסיקים

 • במקרה שעובד מועסק אצל מספר מעסיקים ומשתכר מעל סכום התגמול המינימלי:
  • עבור שכרו אצל מעסיק אחד ישולם לו תגמול מילואים באמצעות המעסיק.
  • עבור הכנסותיו אצל שאר המעסיקים עליו להגיש תביעה אישית למוסד לביטוח לאומי (תשלום זה יחושב לפי סכום הכנסותיו משאר המעסיקים ב-3 החודשים שקדמו לחודש השירות מחולק ב-90).
  • סך התגמולים שיקבל באמצעות המעסיק ובאמצעות התביעה האישית לא יעלה על סכום התגמול המקסימלי.
 • מי שהסכום הכולל של שכרו מכמה מעסיקים נמוך מסכום התגמול המינימלי, יקבל את התגמול המינימלי באמצעות מעסיק אחד.
 • אם אף אחד מהמעסיקים אינו חייב בתשלום, התגמול ישולם על ידי הביטוח הלאומי לפי כלל ההכנסות מכל המעסיקים.

שירות מילואים מעבר לשעות העבודה

 • סעיף 271(א) לחוק קובע כי יש לשלם את התגמול למי ששירת במילואים, גם אם הכנסתו לא פחתה בשל שירות המילואים.
 • למי שעבד ביום מסוים וביצע שירות מילואים מעבר לשעות העבודה, או בימי המנוחה השבועית שלו, ישולמו שכר העבודה הרגיל וגם תגמול המילואים.
 • שכר העבודה הרגיל משולם לעובד, גם בעת מילואים, במועד הרגיל.
 • לאחר שהמעסיק יקבל מהמוסד לביטוח לאומי את התגמול עבור תקופת המילואים, עליו להעביר לעובד את ההפרש בין התגמול ששילם המוסד לביטוח לאומי לבין התשלום שהמעסיק שילם לעובד על חשבון התגמול, לא כולל השכר שקיבל העובד עבור עבודתו (כפי שפורט בסעיף הקודם).


הפרשות לביטוח פנסיוני, קרן השתלמות וקופות גמל במהלך שירות המילואים

 • אם המעסיק והעובד או רק המעסיק, נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל, לביטוח פנסיוני, לקרן השתלמות, לקופת פיצויים או לכל קרן או קופה אחרת, הם חייבים להמשיך לשלם תשלומים לאותה קופה או לאותה קרן עבור התקופה שבה העובד שירת במילואים, כאילו לא שירת במילואים והוסיף לעבוד.
 • המעסיק מחויב להפריש את חלקו ולנכות משכר העובד את חלקו של העובד.
 • בהתאם לאיגרת המוסד לביטוח לאומי מיולי 2017, יש להפריש את אותן הפרשות המנוכות מהשכר הרגיל של העובד לאותה תקופה, ולא מסכום התגמול שעשוי להיות גבוה מהשכר הרגיל.

הגשת תובענה

 • דין יתרת התגמול כדין שכר עבודה והמעסיק מחויב להעבירו לעובד לכל המאוחר ביום שבו היה משולם שכרו של העובד עבור החודש שבו הועבר התגמול למעסיק.
 • העובד זכאי להגיש תובענה לפי חוק הגנת השכר נגד מעסיק המסרב לשלם את התגמול או מעכבו.

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח לאומי לא מנכה מתשלום עבור ימי המילואים חובות קודמים לביטוח הלאומי, אלא אם מקבל התשלום מבקש זאת.
 • המוסד לביטוח לאומי מפעיל מוקד טלפוני אוטומטי למי שמגישים תביעה באופן עצמאי ולמעסיקים. המוקד, שמספרו 02-6463010, פועל בכל שעות היממה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים