השכר הממוצע במשק הוא ממוצע של השכר ברוטו למשרות שכיר בישראל, שמשמש כאינדיקטור לשינויים בגובה השכר במשק וכבסיס לתשלומים שונים שצמודים אליו
השכר הממוצע שמחושב על-פי חוק הביטוח הלאומי משמש בעיקר לבסיסי הכנסה בגבייה, כבסיס למבחני הכנסות ולחישוב קצבאות ומענקים מסוימים

השכר הממוצע על-פי חוק הביטוח הלאומי

 • השכר הממוצע הוא מדד שמחושב על ידי המוסד לביטוח לאומי ב-1 בינואר של כל שנה על בסיס הממוצע של מדדי השכר הממוצע למשרת שכיר, וכן במועד תשלום תוספת יוקר.
 • עד שנת 2005 שימש מדד השכר הממוצע את המוסד לביטוח לאומי לקביעת גובה הקצבאות שהוא משלם ודמי הביטוח שהוא גובה.
 • מתחילת 2006 מוצמדים רוב הסכומים בחוק הביטוח הלאומי למדד המחירים לצרכן ולא לשכר הממוצע.
 • שכר המינימום, חלק ממבחני ההכנסות וגמלאות מסוימות, ממשיכים להתעדכן לפי מדד השכר הממוצע.
 • בהתאם להוראת שעה שנקבעה בתקופת הקורונה, השכר הממוצע שהיה בסוף שנת 2020 יישאר ללא שינוי בשנים 2022-2021 (להוציא קצבאות ותשלומים מסוימים).

השכר הממוצע על-פי סעיף 1 לחוק

 • השכר הממוצע שמחושב בהתאם לסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי הוא 12,379 ₪ נכון לינואר 2024.
 • סכום זה משמש למטרות כגון עדכון שכר הבכירים ושכר מינימום.

השכר הממוצע על-פי סעיף 2 לחוק

נתוני עבר

השכר הממוצע במשק

 • מדד השכר הממוצע במשק (להבדיל מ"השכר הממוצע" על-פי חוק הביטוח הלאומי), הוא מדד שמפורסם על-ידי משרדי ממשלה ובנק ישראל.
 • החישוב נעשה על-ידי ממוצע של 3 החודשים האחרונים שלגביהם פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד השכר הממוצע למשרת שכיר.
 • השכר הממוצע במשק משמש כאינדיקטור לשינויים בגובה השכר במשק וכבסיס לתשלומים שונים שצמודים אליו.
 • נתוני השכר הממוצע במשק מופיעים באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - ראו שכר למשרת שכיר (שכר חודשי ממוצע).
 • נכון לינואר 2024 השכר הממוצע למשרת שכיר הוא 12,492 ₪.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים