הקדמה:

השכר הממוצע במשק בישראל הוא הממוצע של השכר ברוטו למשרות שכיר בישראל, המשמש כאינדיקטור לשינויים בגובה השכר במשק וכבסיס לתשלומים שונים הצמודים אליו
השכר הממוצע המחושב על-פי חוק הביטוח הלאומי משמש בעיקר לבסיסי הכנסה בגבייה, כבסיס למבחני הכנסות וכן לחישוב קצבאות ומענקים מסויימים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

השכר הממוצע על-פי חוק הביטוח הלאומי

  • השכר הממוצע הוא מדד המחושב על ידי המוסד לביטוח לאומי ב- 1 בינואר של כל שנה על בסיס הממוצע של מדדי השכר הממוצע למשרת שכיר, וכן במועד תשלום תוספת יוקר.
  • עד שנת 2005 שימש מדד השכר הממוצע את המוסד לביטוח לאומי לקביעת גובה הקצבאות שהוא משלם ודמי הביטוח שהוא גובה.
  • מתחילת 2006 מוצמדים מרבית הסכומים שבחוק הביטוח הלאומי למדד המחירים לצרכן ולא לשכר הממוצע.
  • שכר המינימום, חלק ממבחני ההכנסות וגמלאות מסויימות, ממשיכים להתעדכן לפי מדד השכר הממוצע.

השכר הממוצע על-פי סעיף 1 לחוק

  • השכר הממוצע המחושב בהתאם לסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי עומד על 10,428 ש"ח בינואר 2022.
  • סכום זה משמש למטרות כגון עדכון שכר הבכירים ושכר מינימום.

השכר הממוצע על-פי סעיף 2 לחוק

נתוני עבר

השכר הממוצע במשק בישראל

  • מדד השכר הממוצע במשק (להבדיל מ"השכר הממוצע" על-פי חוק הביטוח הלאומי), הוא מדד המפורסם על-ידי משרדי ממשלה ובנק ישראל.
  • החישוב נעשה על-ידי מיצוע (ממוצע) של 3 החודשים האחרונים שלגביהם פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד השכר הממוצע למשרת שכיר.
  • השכר הממוצע במשק משמש כאינדיקטור לשינויים בגובה השכר במשק וכבסיס לתשלומים שונים הצמודים אליו.
  • לנתוני השכר הממוצע במשק, ראו השכר הממוצע למשרת שכיר באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים