לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפועל נשלחת לחייב אזהרה שבה הוא נדרש לשלם את החוב או למלא אחר פסק הדין תוך פרק זמן מסוים
האזהרה מפרטת את זכותו של החייב להתייצב לחקירת יכולת ואת ההליכים שניתן לנקוט כנגדו אם לא ימלא אחר האמור באזהרה
חייב שמסרב לקבל את האזהרה או לחתום שקיבל אותה, עשוי להיחשב כמי שקיבל אותה
למידע נוסף ראו במילון המונחים באתר רשות האכיפה והגבייה

לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל נשלחת לחייב אזהרה.

הפרטים המופיעים באזהרה

 • באזהרה מצוינים הפרטים הבאים:
  • הלשכה בה נפתח התיק.
  • מספר התיק.
  • הוראות לחייב והסברים.
 • בתיקים מסוג תביעה על סכום קצוב -
 • בתיקים אחרים -
  • האזהרה כוללת הודעה לחייב כי אם אין ביכולתו לעמוד בתשלום החוב במלואו, עליו להתייצב באחת מלשכות ההוצאה לפועל לחקירת יכולת בתוך 21 ימים, אחרת יראו אותו כמשתמט מתשלום חובותיו והוא צפוי להגבלות, הליכי הבאה ומאסר.

חשוב לדעת

 • מסירת האזהרה לידי החייב נקראת "המצאה". ניתן להמציא את האזהרה גם לבני משפחה של החייב הגרים איתו או להדביק את האזהרה על גבי דלת הבית. למידע נוסף ראו המצאה (מסירת מסמך רשמי לנמען) במסגרת הליכי הוצאה לפועל.
 • סירוב של החייב או של מי שניתן להמציא לו את המסמך בהמצאה מלאה, לקבל את המסמך או לחתום על אישור מסירה, ייחשב כאילו נמסר המסמך לידי הנמען בהמצאה מלאה. הערה של פקיד הדואר או של המוסר בדבר הסירוב תשמש כראיה לאמיתות הסירוב.
 • אם החייב הגיש בקשה כלשהי בתיק הוצאה לפועל שנפתח נגדו, יראו אותו כמי שהומצאה לו האזהרה בהמצאה מלאה ביום שהוא הגיש את הבקשה, אלא אם כן הורה רשם ההוצאה לפועל אחרת. משמעות הדבר היא שבמקרה של פתיחת תיק הוצאה לפועל, אם החייב מגיש בקשה כלשהי במסגרת התיק, הוא לא יוכל לטעון כי לא בוצעה לו המצאה של האזהרה, ולמעשה, ניתן יהיה לנקוט נגדו הליכי הוצאה לפועל בתום התקופה שקבועה באזהרה.
 • כאשר הזוכה או צד שמגיש בקשה, מיוצג על-ידי עורך דין, והוא מעוניין לבצע את ההמצאה בעצמו לצד השני, הוא יידרש למלא טופס תצהיר מוסר על נסיבות המסירה, לאחר ההמצאה. התצהיר יוגש ללשכת ההוצאה לפועל ויהווה אסמכתא (אישור) לכך שבוצעה ההמצאה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים