הקדמה:

אין לחייב מבוטח מעל גיל 65 בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות שלא מעבודה
אין לקבל את הפרשנות שלה טוען המוסד לביטוח לאומי שלפיה, בכל פעם שמצוינות בחוק הביטוח הלאומי המילים "גיל 65" יש בהכרח לפרשן כאילו הכוונה היא למילים "גיל פרישה מעבודה"

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
עבל 46003-06-11
תאריך:
09.04.2013

העובדות

  • אדם עבד כשכיר בחברה משפחתית והיה גם בעל השליטה בה. בחודש אפריל 2006 מלאו למשיב 65 שנה ובחודש אוגוסט 2007 הגיע לגיל פרישה.
  • המוסד לביטוח לאומי, דרש ממנו לשלם דמי ביטוח בגין הכנסותיו שלא מעבודה, שמקורן בדיבידנד שחילקה החברה בשנת 2007.

טענת העובד

  • העובד טען שבשנת 2007 כבר מלאו לו למעלה מ-65 שנה ולאור הוראת תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971 המציינות שהתשלום חל על "מבוטח שהוא עובד וטרם מלאו לו 65 שנה", אין מקום לחייבו בתשלום דמי ביטוח בגין הכנסותיו שלא מעבודה.

טענת המוסד לביטוח לאומי

  • המוסד לביטוח לאומי טען כי הפטור מתשלום דמי ביטוח על הכנסות שלא מעבודה צריך לחול רק על מי שהגיע ליל פרישה ולא למי שהגיע לגיל 65, וזאת לאור התיקונים שהוכנסו בחוק גיל פרישה ובחוק הביטוח הלאומי (שהעלו את גיל הפרישה אל מעל 65).
  • לטענת המוסד לביטוח לאומי, יש לפרש בהתאמה את התקנות, מאחר שאינן יכולות לעמוד בסתירה להוראות חוק גיל פרישה וחוק הביטוח הלאומי, ועל כן יש לקבוע שהעובד חב בתשלום דמי ביטוח בעד הדיבידנד בשנת 2007.

פסיקת בית הדין האזורי לעבודה

  • בית הדין האזורי לעבודה דחה את טענות המוסד לביטוח לאומי, וקבע כיהעובד אינו חייב בתשלום דמי ביטוח בע הדיבידנד מ-2007.
  • בית הדין האזורי קבע כי אין המוסד רשאי לחייב בתשלום דמי ביטוח או לשנות את שיעורם, אלא אם הוסדר הדבר בחוק או על פיו. תקנה 15 לא שונתה בעקבות השינוי בחוק גיל פרישה, ולכן לא ניתן לחייב את המשיב בתשלום דמי ביטוח על הכנסותיו מדיבידנד בדרך של פרשנות.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

  • בית הדין הארצי אישר את פסיקת בית הדין האזורי, וקבע כי אין לקבל את הפרשנות שלה טוען המוסד לביטוח לאומי שלפיה, כל אימת שמצוינות בחוק הביטוח הלאומי התיבות "גיל 65" יש בהכרח לפרשן כאילו הכוונה היא למילים "גיל פרישה".

משמעות