על פי הדין, עובד זכאי לפיצוי על הלנת פיצויי פיטורים אם המעסיק לא שילם לו את הפיצויים בתוך 15 יום מהמועד שבו הפיצויים היו אמורים להיות משולמים או במקרה שהפיצויים מופקדים בקופת גמל, אם המעסיק לא הודיע לקופת הגמל תוך 15 יום על הסכמתו לשחרור הכספים
יחד עם זאת, אם המעסיק המציא לעובד טופס 161 ושילם את הפיצויים תוך זמן סביר, העובד לא יהיה זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים, גם אם חלפו 15 יום מסיום עבודתו

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עע 29744-11-18‏ ‏
תאריך:31.03.2020
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • העובדת עבדה אצל החברה המערערת עד לסיום עבודתה ביום 31.03.2015, בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים.
 • ביום 21.05.2015 מסרה החברה לידי העובדת את טופס 161 הנושא את התאריך 17.05.2015, בו צויין כי העובדת זכאית לפיצויי פיטורים בסך 367,901 ₪.
 • ביום 27.5.2015 העבירה החברה לחשבונה של העובדת תשלום שלא היה במחלוקת עבור השלמת פיצויי פיטורים בסך 30,863 ₪. תשלום זה מהווה את ההפרש בין סכום הפיצויים להם היתה זכאית העובדת לבין הסכום שנצבר לזכותה ברכיב הפיצויים בקופת הגמל .
 • ביום 24.06.2015 פנתה העובדת לרשות המסים לצורך קבלת טופס 161א'.
 • העובדת הגישה תביעה כנגד החברה ותבעה, בין היתר, פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים .
 • על פי סעיף 20 לחוק הגנת השכר, עובד זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים אם המעסיק לא שילם לו את הפיצויים בתוך 15 יום מ המועד שבו הפיצויים היו אמורים להיות משולמים או במקרה שהפיצויים מופקדים בקופת גמל, אם המעסיק לא הודיע לקופת הגמל תוך 15 יום על הסכמתו לשחרור הכספים.
 • בית הדין האזורי קבע שהחברה אחרה על פי הדין בתשלומי השלמת פיצויי הפיטורים בסך של 30,863 ₪, שכן הסכום שאינו שנוי במחלוקת הועבר לחשבונה של המשיבה ביום 27.5.2015 למרות שעבודתה הסתיימה ביום 31.3.2015. עוד נקבע, כי גם בהמצאת טופס 161 לידי העובדת ביום 21.5.2015, יש חריגה מן המועד לתשלום פיצויי פיטורים כמחויב על פי חוק.
 • משכך, חייב בית הדין את החברה בתשלום פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים בסכום של 5,000 שח.
 • החברה ערערה לבית הדין הארצי לעבודה, בין היתר על חיובה כאמור בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

פסק הדין

בית הדין הארצי קיבל את הערעור וקבע כי בנסיבות העניין החברה פעלה בזמן סביר ובתום לב וביטל את פיצויי הלנת הפיצויים שהוטלו על החברה.

 • לכל העובדים מועברים כיום, מכוח דין, תשלומים למרכיב הפיצויים בקופות גמל. שחרור כספי הפיצויים מחייב על פי דיני המס בהמצאת טפסי 161 (דיווח מעסיק) ו – 161א (דיווח עובד).
 • המצאת הטפסים אינה יכולה להתבצע ביום סיום העבודה ולא ניתן להעבירם לקופת הגמל אף תוך 15 ימים כדרישת החוק, שכן על המעסיק להעביר תשלומים לקופת הגמל גם בגין חודש העבודה האחרון של העובד ועליו לעשות כן עד ליום ה – 15 בחודש העוקב .
 • רק לאחר ביצוע התשלום עבור חודש העבודה האחרון, יכולה קופת הגמל לערוך את חישוב הפיצויים הצבורים בקופה ולהעביר את האישור למעסיק כדי שהמעסיק ימלא טופס 161 ויחשב את סכום ההשלמה (במידת הצורך). אין משמעות למתן הוראת שחרור לקופה ללא צירוף טופס 161 שכן קופת הגמל אינה רשאית לפעול ולשחרר את כספי הפיצויים ללא טופס 161.
 • במקרה זה המציאה קופת הגמל את האישור לחברה ביום 17.5.2015 והחברה ערכה באותו יום את טופס 161 והמציאה אותו לעובדת ביום 21.05.2021. על פני הדברים פרק הזמן הוא פרק זמן סביר, בהתחשב בחג הפסח ובימי חול המועד שחלו בין המועד להעברת התשלומים לפוליסה בגין חודש העבודה האחרון (15.4.2015) לבין המצאת טופס 161.
 • בנוסף, העובדת פנתה לרשות המסים לצורך קבלת טופס 161א' רק ביום 24.06.2015 ,למעלה מחודש ימים לאחר שקיבלה את טופס 161 מהחברה.
 • מכאן עולה, כי החברה אשר שילמה את השלמת פיצוי הפיטורים ביום 27.5.2015 ללא ניכוי מס, אף הקדימה את מועד התשלום בטרם הייתה רשאית לעשות כן ,שכן באותו מועד טרם המציאה העובדת לחברה את טופס 161א, המהוה תנאי לסיווג הפיצויים כמענק הפטור ממס .
 • גם אם איחרה החברה בפנייתה לקופת הגמל לקבלת האישור ועקב כך חל עיכוב קל במועד שבו המציאה החברה את מכתב השחרור וטופס 161 לעובדת ואף אם חל איחור נוסף של 4 ימים בהעברת טופס 161 לעובדת, עדיין החברה פעלה בזמן סביר ובתום לב. מסקנה זו עולה לאור העובדה שהחברה שילמה לעובדת את הסכום שאינו שנוי במחלוקת ללא ניכוי מס עוד טרם ניתן היה לעשות כן ובלוח זמנים דומה לזמן שנדרש מהעובדת כדי להמציא את טופס 161א.
 • לפיכך, כלל נסיבות העניין אינן מצדיקות את הפעלת "הסנקציה הדרקונית" של חוק הגנת השכר אשר תכליתו "לשמש תמריץ כלכלי מרתיע מפני הפרת הוראות החוק".
 • לאור כל האמור לעיל, קיבל בית הדין הארצי את הערעור של החברה, וביטל את פיצויי הלנת הפיצויים שהוטלו עליה.

משמעות

 • אם המעסיק המציא לעובד טופס 161 ושילם את הפיצויים תוך זמן סביר, העובד לא יהיה זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים, גם אם חלפו 15 יום מסיום עבודתו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.