קופת גמל היא תוכנית חסכון לטווח ארוך או בינוני
עובדים המועסקים בארגונים וחברות המחויבים להפריש לקופות הגמל זכאים להפרשות על ידי המעסיק
מעסיק שמעכב או לא מעביר את הכספים לקופת הגמל, עשוי להיות מחויב בפיצויי הלנת שכר וניתן להטיל עליו קנס או מאסר
החל משנת 2016 ניתן לחסוך בקופת גמל להשקעה שממנה ניתן למשוך את הכספים בכל עת
למידע נוסף ראו באתר משרד האוצר
שימו לב
המידע בעמוד זה אינו מתייחס לקופת גמל להשקעה ולקופות הגמל בתוכנית "חיסכון לכל ילד"
החל משנת 2016 ניתן לחסוך בקופת גמל להשקעה, שמקנה הטבות שונות בהשוואה לקופות גמל רגילות. החל משנת 2017 מופעלת תוכנית "חיסכון לכל ילד". דף זה עוסק בקופות גמל שאינן קופת גמל להשקעה ואינן קופות גמל שנבחרו לתוכנית "חיסכון לכל ילד". למידע על קופות גמל אלה וההטבות הרלוונטיות ראו קופת גמל להשקעה ותוכנית "חיסכון לכל ילד".

קופת גמל היא תוכנית חיסכון לטווח ארוך או בינוני, המיועדת לצבור כספים שניתן יהיה למשוך בזמן עתידי.

 • קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חיסכון פנסיוניים לטווח בינוני או ארוך. בין המוצרים ניתן למנות קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות, קרן מחלה, פיצויים, קצבה ועוד.
 • יחד עם זאת, המינוח "קופת גמל" משמש כמינוח העממי ל"קופת גמל לתגמולים".
 • המשקיע בקופת הגמל (לתגמולים) מכונה "עמית", והוא יכול להיות חוסך עצמאי, המצטרף אל קופת הגמל בלי קשר לעבודתו, או עמית שכיר שתשלומיו לקופת הגמל מבוצעים על-ידי מעסיקו.
 • המדינה מעודדת חיסכון בקופות גמל ומעניקה זיכוי וניכוי במס לחוסכים.
 • רווחי הקופה נובעים מהשקעות המבוצעות על-ידי מנהליה.
 • בסוף כל חודש הקופה גובה מהעמיתים דמי ניהול קבועים מהיתרה שנצברה לזכותם.
 • עמית רשאי לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לחברה מנהלת אחרת בכל עת שיבחר, וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם.
 • המידע שלהלן מתייחס לקופות גמל שאינן קופות גמל להשקעה.

מי יכול להפריש לקופת גמל?

 • כלל הציבור רשאי לחסוך בקופות הגמל באופן עצמאי.
 • עובדים שכירים המועסקים בארגונים וחברות המחויבים להפריש לקופות הגמל זכאים להפרשות על ידי המעסיק.

הפקדה לקופת גמל על-ידי שכיר

הפקדה לקופת גמל על-ידי עצמאי

 • חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

משיכת הכספים בעת גיל הפרישה

 • בקופת גמל קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008 לבין כספים שהופקדו לאחר שנת 2008:
  • החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 ישולם על ידי קופת הגמל כסכום חד פעמי, כשהחוסך יגיע לגיל הפרישה.
  • כספים שנצברו בשל הפקדות לאחר שנת 2008, ישולמו לחוסך בדרך של פנסיה חודשית לכל ימי חייו של החוסך. בעת הפרישה יבחר החוסך מאיזה גוף ירצה לקבל את התשלום החודשי ויעביר אליו את הכספים שצבר.
 • אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ-3,850 ₪ לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.

משיכת כספים לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

 • עמיתים מעל גיל 60 בעלי הכנסה פנויה משמעותית, יכולים לבחור בין משיכת כל הכספים שהצטברו בקופה במשיכה חד-פעמית, לבין משיכת הכספים בקצבה חודשית (בדומה לקצבת פנסיה):
  • משיכת קצבה חודשית – מי שיבחר לקבל את הכספים כקצבה חודשית ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה עצמה תהיה פטורה ממס הכנסה (בניגוד לקצבת פנסיה, אשר מנוכה ממנה מס הכנסה).
  • משיכה חד פעמית (היוון קצבה מוכרת) – במקרה זה העמית יחויב בתשלום מס על הרווח בשיעור של 15% נומינלי , במקום שיעור של 25% ריאלי, כמקובל בשוק. התנאים למשיכה חד פעמית הם:
   1. העמית מקבל קצבה חודשים העולה על סכום הקצבה המזערית (4,498 ₪ נכון לשנת 2021).
   2. הכספים הופקדו לחשבון לאחר שנת 2012.
   3. העמית הצהיר שלא הפקיד מעל התקרה המותרת להפקדה לתשלומים פטורים (התקרה משתנה בהתאם לגיל העמית).
 • את קופת הגמל ניתן לפתוח בכל גיל, אך ניתן למשוך ממנה כספים בתנאי התיקון רק לאחר גיל 60 (ניתן לפתוח קופת גמל גם לאחר גיל 60).

משיכת כספים לפני גיל הפרישה

העברת כספים לקופת הגמל על-ידי המעסיק

משיכת כספים מקופת הגמל לאחר מות החוסך

 • חוסך בקופת גמל רשאי לבחור את האדם או האנשים שאליהם יועברו הכספים במקרה של מוות, ואף לשנותם מעת לעת. אנשים אלה נקראים מוטבים.
  • שינוי המוטבים ייעשה באמצעות מילוי טופס אצל החברה המנהלת את קופת הגמל.
  • ניתן לשנות את שמות המוטבים גם באמצעות צוואה (למרות שכספי קרן ההשתלמות שמשולמים עקב מות החוסך אינם חלק מהעיזבון), בתנאי שההודעה על כך הגיעה לחברה המנהלת את קופת הגמל לפני שהחוסך נפטר. עם זאת בחלק מפסקי הדין בסוגיה זו נקבע כי גם אם ההודעה מגיעה לאחר מותו של החוסך, עדיין יינתן תוקף לצוואה והיורשים לפי הצוואה יהיו זכאים גם לקבלת הכספים מקופת הגמל (במקום המוטבים שרשומים במסמכי הקרן). מכיוון שאין הכרעה חד משמעית, מומלץ למבוטח שרוצה לשנות את שמות המוטבים בקרן ההשתלמות, להודיע באופן ישיר לחברה המנהלת את הקרן על שינוי שמות המוטבים.
שימו לב
 • הכספים שנשארו בקופת הגמל לאחר מותו של החוסך אינם נחשבים לחלק מהעיזבון, ולכן הם אינם שייכים ליורשיו, ולא ניתן לקבל אותם באמצעות הצגת צו ירושה או צו קיום צוואה.
 • עם מותו של החוסך ישולמו הכספים למוטבים שעליהם הצהיר החוסך בכתב כי הכספים ישולמו להם לאחר מותו ולא ליורשיו.
 • החוסך יכול לקבוע כי המוטבים בקופת הגמל יהיו יורשיו כדין (יורשיו על פי הצוואה או על פי החוק) ואז יועברו הכספים אליהם.

מיסוי כספי קופת גמל של אדם שנפטר

 • כספי הנפטר בקופת הגמל עשויים להתחלק לשניים, כספי תגמולים וכספי פיצויים:
  • כספי התגמולים והרווחים עליהם יהיו פטורים ממס רווח הון למשך 3 חודשים ממועד הפטירה, כאשר לאחריהם הרווחים החדשים בקופה יהיו חייבים במס של 25%. עם זאת, אם מדובר בכספים שעומדים בכללי תיקון 190, והמנוח עבר את גיל 75 במועד הפטירה, הכספים יהיו חייבים במס רווחי הון של 15% על הרווח, ולא 25%.
  • על כספי הפיצויים יחול המס כפי שחל על המנוח, ובכל מקרה לא יותר מ-40%.
 • למוטבים בקופת הגמל של המנוח כמה מסלולים אפשריים לפעולה בקשר עם קופת הגמל:
  • משיכת הכספים.
  • הסבת חשבון הנפטר לחשבון חדש על שם המוטב.
  • משיכת הכספים והפקדתם לחשבון חדש.
 • לכל מסלול יש משמעויות מבחינת מיסוי, ומומלץ להתייעץ עם מומחה בתחום כדי לבחור את מסלול הפעולה המתאים ביותר עבור המוטב.

הטלת עיקול על כספים המופקדים קופת גמל

קופות גמל אחרות

 • ניתן להפקיד עד 79,005.69 ₪ בשנה לקופת גמל להשקעה (נכון ל-2024), שניתן למשוך ממנה את הכספים בכל עת ללא קנסות. משיכת הכספים לאחר גיל 60 בצורת קצבה במקום משיכה של מלוא הסכום בבת אחת מזכה את החוסך בפטור ממס. למידע נוסף ראו קופת גמל להשקעה.
 • החל משנת 2017 מופקדים עבור כל ילד עד גיל 18 מדי חודש 50 ₪ לתוכנית חיסכון או קופת גמל לפי בחירת ההורים. למידע נוסף אודות ההטבות והשיקולים בבחירת קופת הגמל ומסלולי ההשקעה ראו תוכנית "חיסכון לכל ילד".

חשוב לדעת

 • מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקופת גמל יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים