הקדמה:

קופת גמל היא תכנית חסכון לטווח ארוך או בינוני
עובדים המועסקים בארגונים וחברות המחויבים להפריש לקופות הגמל זכאים להפרשות על ידי המעסיק
מעסיק שמעכב או לא מעביר את הכספים לקופת הגמל, עשוי להיות מחויב בפיצויי הלנת שכר וניתן להטיל עליו קנס או מאסר
החל משנת 2016 ניתן לחסוך בקופת גמל להשקעה שממנה ניתן למשוך את הכספים בכל עת
למידע נוסף ראו באתר משרד האוצר
אזהרה
המידע בעמוד זה אינו מתייחס לקופת גמל להשקעה ולקופות הגמל בתכנית "חיסכון לכל ילד"
החל משנת 2016 ניתן לחסוך בקופת גמל להשקעה, שמקנה הטבות שונות בהשוואה לקופות גמל רגילות. החל משנת 2017 מופעלת תכנית "חיסכון לכל ילד". דף זה עוסק בקופות גמל שאינן קופת גמל להשקעה ואינן קופות גמל שנבחרו לתכנית "חיסכון לכל ילד". למידע על קופות גמל אלה וההטבות הרלוונטיות ראו קופת גמל להשקעה ותכנית "חיסכון לכל ילד".

קופת גמל היא תכנית חיסכון לטווח ארוך או בינוני, המיועדת לצבור כספים שניתן יהיה למשוך בזמן עתידי.

 • קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חיסכון פנסיוניים לטווח בינוני או ארוך. בין המוצרים ניתן למנות קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות, קרן מחלה, פיצויים, קצבה ועוד.
 • יחד עם זאת, המינוח "קופת גמל" משמש כמינוח העממי ל"קופת גמל לתגמולים".
 • המשקיע בקופת הגמל (לתגמולים) מכונה "עמית", והוא יכול להיות חוסך עצמאי, המצטרף אל קופת הגמל בלי קשר לעבודתו, או עמית שכיר שתשלומיו לקופת הגמל מבוצעים על-ידי מעסיקו.
 • המדינה מעודדת חיסכון בקופות גמל ומעניקה זיכוי וניכוי במס לחוסכים.
 • רווחי הקופה נובעים מהשקעות המבוצעות על-ידי מנהליה.
 • בסוף כל חודש הקופה גובה מהעמיתים דמי ניהול קבועים מהיתרה שנצברה לזכותם.
 • עמית רשאי לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לחברה מנהלת אחרת בכל עת שיבחר, וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם.
 • המידע שלהלן מתייחס לקופות גמל שאינן קופות גמל להשקעה.

מי יכול להפריש לקופת גמל?

 • כלל הציבור רשאי לחסוך בקופות הגמל באופן עצמאי.
 • עובדים שכירים המועסקים בארגונים וחברות המחויבים להפריש לקופות הגמל זכאים להפרשות על ידי המעסיק.

הפקדה לקופת גמל על-ידי שכיר

הפקדה לקופת גמל על-ידי עצמאי

 • חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

משיכת הכספים בעת גיל הפרישה

 • בקופת גמל קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008 לבין כספים שהופקדו לאחר שנת 2008:
  • החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 ישולם על ידי קופת הגמל כסכום חד פעמי, כשהחוסך יגיע לגיל הפרישה.
  • כספים שנצברו בשל הפקדות לאחר שנת 2008, ישולמו לחוסך בדרך של פנסיה חודשית לכל ימי חייו של החוסך. בעת הפרישה יבחר החוסך מאיזה גוף ירצה לקבל את התשלום החודשי ויעביר אליו את הכספים שצבר.
 • אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ- 3,850 ש"ח לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.

משיכת כספים לפני גיל הפרישה

העברת כספים לקופת הגמל על-ידי המעסיק

משיכת כספים מקופת הגמל לאחר מות החוסך

 • חוסך בקופת גמל רשאי לבחור את האדם או האנשים שאליהם יועברו הכספים במקרה של מוות, ואף לשנותם מעת לעת.
 • שינוי המוטבים ייעשה באמצעות מילוי טופס אצל החברה המנהלת את קופת הגמל.
 • ניתן לשנות את שמות המוטבים גם באמצעות צוואה (למרות שכספי קופת הגמל שמשולמים עקב מות החוסך אינם חלק מהעיזבון - הרכוש והנכסים המועברים ליורשיו), זאת בתנאי שההודעה על השינוי הגיעה לחברה המנהלת את הקופה לפני שהחוסך נפטר.
  • עם זאת, בחלק מפסקי הדין בסוגיה זו נקבע כי גם אם ההודעה מגיעה לאחר מותו של החוסך, עדיין יינתן תוקף לצוואה והיורשים לפי הצוואה יהיו זכאים גם לקבלת הכספים מקופת הגמל (במקום המוטבים שרשומים במסמכי הקופה).
  • מכיוון שאין הכרעה חד משמעית, מומלץ למבוטח שרוצה לשנות את שמות המוטבים בקופת הגמל להודיע באופן ישיר לחברת הביטוח על שינוי שמות המוטבים.
 • בכל מקרה שמבוטח מעוניין לכלול את כספי קופת הגמל במסגרת העיזבון והוא קובע זאת בצוואה, מומלץ ליידע באופן ישיר את חברת הביטוח על כך.

הטלת עיקול על כספים המופקדים קופת גמל

חשוב לדעת

 • מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקופת גמל יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר.


קופות גמל אחרות

 • החל משנת 2016 ניתן להפקיד עד 70,000 ש"ח בשנה לקופת גמל להשקעה, אשר ניתן למשוך ממנה את הכספים בכל עת ללא קנסות. משיכת הכספים לאחר גיל 60 בצורת קצבה במקום משיכה של מלוא הסכום בבת אחת מזכה את החוסך בפטור ממס. למידע נוסף ראו קופת גמל להשקעה.
 • החל משנת 2017 מופקדים עבור כל ילד עד גיל 18 מדי חודש 50 ש"ח לתכנית חיסכון או קופת גמל לפי בחירת ההורים. למידע נוסף אודות ההטבות והשיקולים בבחירת קופת הגמל ומסלולי ההשקעה ראו תכנית "חיסכון לכל ילד".

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים