עובדים שזכאים לפיצויי פיטורים מהמעסיק ולא קיבלו אותם בתוך 15 יום מהמועד שבו היו אמורים להיות משולמים עשויים להיות זכאים לפיצוי על הלנת פיצויי הפיטורים
שיעור הפיצוי יכול להסתכם ב-20% מסכום פיצויי הפיטורים עבור כל חודש איחור
בית הדין האזורי לעבודה רשאי להפחית את שיעור הפיצוי


עובדים שזכאים לפיצויי פיטורים מהמעסיק והוא לא שילם אותם בתוך 15 יום מהמועד שבו היו אמורים להיות משולמים עשויים להיות זכאים לפיצוי על הלנת פיצויי הפיטורים.

 • מי שזכאים לקבל את פיצויי הפיטורים או חלק מהם מתוך הביטוח הפנסיוני או מתוך קופת גמל אחרת שאליה שילם המעסיק את הפיצויים במהלך תקופת העבודה, עשויים להיות זכאים לפיצוי על הסכום שמגיע להם מקופת הגמל רק אם המעסיק לא הודיע לקופת הגמל בכתב, בתוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים, כי הוא מסכים לתשלומם.
 • עם זאת, על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה אם המעסיק המציא לעובד טופס 161 ושילם את הפיצויים תוך זמן סביר, העובד לא יהיה זכאי לפיצוי על הלנת פיצויי פיטורים גם אם חלפו 15 יום מסיום עבודתו. למידע נוסף על פסק הדין ראו כאן.
 • מכוח הפסיקה חלים פיצויי הלנה גם על פיצויי פיטורים מכוח הסכם ופיצויי פיטורים עודפים שמשולמים מעבר לעילות שבחוק.

שיעור הפיצוי

 • בפיצויי פיטורים ששולמו בין היום ה-16 ליום ה-30 אחרי המועד שבו היו אמורים להיות משולמים הפיצוי יסתכם בהפרשי הצמדה לתקופה שבין המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו בפועל.
 • בפיצויי פיטורים ששולמו אחרי היום ה-30 שלאחר המועד לתשלומם הפיצוי יסתכם בהפרשי הצמדה לתקופה שבין המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו, בתוספת 20% על הסכום הכולל (פיצויי הפיטורים + הפרשי ההצמדה) עבור כל חודש שבו לא שולמו הפיצויים. עבור חלק מחודש תשולם תוספת ה-20% באופן יחסי.
 • המעסיק רשאי להפחית מפיצויי הפיטורים ומהפיצוי על ההלנה סכום של חוב שהעובד חייב למעסיק או סכום שהמעסיק מחויב או זכאי לנכות מפיצויי הפיטורים.

הפחתת הפיצוי

 • בית הדין לעבודה רשאי להפחית את סכום הפיצוי על ההלנה או לבטל אותו בכל אחד מהמצבים הבאים:
  • מדובר בטעות כנה של המעסיק.
  • נסיבות שלמעסיק לא הייתה שליטה עליהן, לדוגמה: המעסיק פנה במועד לחברת הביטוח כדי לקבל דו"ח על היתרות הצבורות של העובד ולהנפיק טופס 161, אך חברת הביטוח הנפיקה דו"ח שגוי והמעסיק היה צריך לערוך בירורים נוספים שעיכבו את תשלום פיצויי הפיטורים. ראו פסק דין בנושא באתר נבו.
  • חילוקי דעות ממשיים על עצם החוב, ובתנאי שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועד.
  • חילוקי דעות ממשיים על עצם הזכות לפיצויי פיטורים - בית הדין מוסמך להפחית או לבטל את פיצוי ההלנה גם אם היו חילוקי דעות על סכום פיצויי הפיטורים בתנאי שמדובר בחילוקי דעות ממשיים.
  • חילוקי דעות על המועד שבו הסתיימו יחסי העובד-מעסיק.
  • העובד (או העיזבון שלו, אם העובד נפטר) לא מסר למעסיק לפי דרישתו פרטים שנוגעים לעובד (או לזכאי) ודרושים לקביעת הזכות לפיצויי הפיטורים או שיעורם.
 • בית הדין יכול להפעיל שיקול דעת ולהפחית את הפיצוי תוך התחשבות בגובה הפיצויים. למשל אם מדובר בפיצויים מוגדלים מכוח הסכם, בית הדין עשוי להקל עם המעסיק ולהפחית את הפיצוי.
אזהרה
קשיים כלכליים של המעסיק לא נחשבים כהצדקה להפחתת הפיצוי, למעט במקרים חריגים.

מי זכאי?

 • עובדים (או העיזבון שלהם אם העובדים נפטרו) שעונים על אחד מהתנאים הבאים לפחות:

תהליך מימוש הזכות

 • מעסיק שאיחר בתשלום פיצויי הפיטורים צריך להוסיף להם את הפיצוי על הלנת פיצויי הפיטורים ולהעביר את התשלום הכולל לעובד/ת.
 • במקרה שהמעסיק הפר את חובתו ניתן להגיש נגדו תביעה לבית הדין האזורי לעבודה:
  • אם פיצויי הפיטורים שולמו באיחור, ניתן להגיש תביעה לפיצוי על הלנת פיצויי פיטורים בתוך 60 ימים מהמועד ששולמו. בית הדין רשאי להאריך את התקופה ל-90 ימים. בכל מקרה לא ניתן להגיש את התביעה לפיצוי אם עברה שנה מהמועד שבו הפיצויים נחשבו כמולנים.
  • אם פיצויי הפיטורים עדיין לא שולמו, ניתן להגיש את התביעה לפיצוי על הלנת פיצויי פיטורים בתוך שנה מהמועד שבו הפיצויים נחשבו כמולנים.
  • למידע נוסף על ההליך ראו הגשת תביעה לתשלום שכר עבודה, פיצויי פיטורים או זכויות סוציאליות אחרות בבית הדין האזורי לעבודה.

חשוב לדעת

 • פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים נחשב לחלק מפיצויי הפיטורים בכל עניין, למשל לצורך ניכוי מס הכנסה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים