עובדים שפוטרו אחרי שעבדו לפחות שנה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה זכאים לפיצויי פיטורים מהמעסיק
מעסיק שהפריש באופן שוטף בתקופת ההעסקה פיצויי פיטורים (מלאים או חלקיים) לביטוח פנסיוני או לקופת פיצויים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים ישלם לעובדים רק את השיעור היחסי מהפיצויים שאותו לא הפריש
פיטורים שבוצעו בסמוך להשלמת שנת עבודה מלאה ייחשבו כפיטורים שבוצעו כדי להימנע מתשלום הפיצויים ויזכו את העובדים בפיצויי פיטורים
בנסיבות מסוימות גם עובדים שהתפטרו זכאים לפיצויים
לרשימת שאלות נפוצות לחצו כאן
שימו לב
דף זה עוסק בעובדים מעל גיל 18. למידע על פיצויי פיטורים לבני נוער שפוטרו מעבודתם ראו פיצויי פיטורים לנער שפוטר מעבודתו.

עובדים שפוטרו על-ידי המעסיק אחרי שעבדו שנה אחת ברציפות זכאים לפיצויי פיטורים.

 • הפיצויים מורכבים מהסכומים שנצברו בביטוח הפנסיוני (או בקופת פיצויים אחרת שהוחל עליה סעיף 14 לחוק) ומתשלום של המעסיק ישירות לעובד עבור החלק היחסי של הפיצויים שאותו המעסיק לא הפריש במהלך תקופת העבודה.
 • מעסיק שהפריש לאורך כל תקופת ההעסקה את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר מדי חודש) לביטוח הפנסיוני או לקופת גמל אחרת (בהסכמת העובד ובהתאם לתנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים) פטור מתשלום פיצויים בעת הפיטורים והעובד רשאי למשוך את הכספים שהצטברו בקופה, כולל הרווחים (או ההפסדים) שהם צברו.
 • אם לאורך תקופת העבודה המעסיק לא הפריש כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים שחל עליה סעיף 14, המעסיק ישלם לעובד המפוטר את מלוא פיצויי הפיטורים.
  • במקרה כזה שיעור פיצויי הפיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. השכר שישמש בסיס לפיצויים הוא השכר האחרון של העובדים.
  • אם היו שינויים בהיקף המשרה של העובדים או בשכרם לאורך תקופת העסקתם, הפיצויים יחושבו באופן שונה.
 • למידע על חישוב גובה הפיצויים בכל אחד מהמקרים ראו בפורטל חישוב פיצויי פיטורים.
 • למידע נוסף על אופן קבלת הכספים ראו בפורטל פיצויי פיטורים.
טיפ
לשאלות נפוצות לחצו כאן

מי זכאי?

 • עובדים שפוטרו מכל סיבה שהיא אחרי שהשלימו שנת עבודה (או קרוב לשנה) אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
דוגמה
 • עובד הועסק במקום עבודה מסוים במשך שנה, כאשר ב-3 החודשים הראשונים הועסק דרך חברת כוח אדם, וב-9 החודשים האחרים הועסק באופן ישיר.
 • העובד פוטר לאחר שנה.
 • העובד זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק שפיטר אותו, למרות שבפועל הועסק אצל אותו מעסיק רק 9 חודשים, וזאת מהסיבה שהוא הועסק באותו מקום עבודה שנה שלמה.
 • חשוב להדגיש: הזכאות לפיצויים ניתנת לכל עובד שפוטר, בלי קשר לסיבת הפיטורים. במקרים חריגים בלבד (ראו פרטים בהמשך) בית הדין לעבודה רשאי לקבוע כי העובד לא זכאי/ לפיצויים, אך בית הדין נוהג כך לעתים נדירות.

פיטורים בסמוך להשלמת שנת עבודה מלאה

 • פיטורי עובדים לקראת סוף שנת עבודתם הראשונה עשויים להיחשב למהלך שנעשה במטרה להתחמק מתשלום פיצויי הפיטורים. לכן, העובדים עשויים להיותכאים לתשלום פיצויי פיטורים, למרות שלא השלימו שנת עבודה אחת.
 • במקרה שתוגש תביעה נגד המעסיק, על המעסיק להוכיח שפיטורי העובד בסמוך לתום שנת העבודה הראשונה לא נעשו במטרה להימנע מתשלום פיצויי פיטורים, אלא משיקולים עניינים ומקצועיים. אם המעסיק יצליח להוכיח זאת העובד לא יהיה זכאי לפיצויים. אם המעסיק לא יצליח להוכיח זאת, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.
 • בתי הדין לעבודה הכירו ב-11 חודשי עבודה כמועד שהוא "סמוך לפני סוף שנת העבודה הראשונה" וחייבו את המעסיקים לשלם לעובדים פיצויי פיטורים, למרות שלא השלימו שנת עבודה מלאה. זאת כאשר המעסיק לא הצליח להוכיח שהפיטורים נעשו משיקולים עניינים.

גובה הפיצויים

אם המעסיק הפריש את כספי הפיצויים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים לפי סעיף 14

 • אם המעסיק הפריש עבור העובדים את מלוא הפיצויים לביטוח הפנסיוני או לקופת גמל שחל עליה סעיף 14, העובד רשאי למשוך את הכספים שהצטברו כולל הרווחים או ההפסדים שהתווספו.
 • עובדים שהמעסיק הפריש עבורם רק חלק מפיצויי הפיטורים (פחות מ-8.33% מהשכר מדי חודש) לביטוח הפנסיוני או לקופת הגמל, יהיו זכאים לקבל ישירות מהמעסיק השלמה עבור החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרש לביטוח הפנסיוני.
דוגמה
 • המעסיק הפריש עבור עובד מדי חודש 6% מהשכר לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני.
 • העובד פוטר מעבודתו לאחר 5 שנות עבודה ולכן הוא זכאי למלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר).
 • העובד זכאי לשחרור הכספים שהופרשו לזכותו כרכיב פיצויים במסגרת הביטוח הפנסיוני (כולל הרווחים שסכומים אלה צברו), ובנוסף זכאי העובד לקבל ישירות מהמעסיק השלמה בגובה 2.33% מהשכר האחרון כפול מספר חודשי עבודתו, עבור החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרש לביטוח הפנסיוני.

אם המעסיק לא הפריש את כספי הפיצויים לביטוח הפנסיוני

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
טופס 161 חדש
 • בחודש ינואר 2024 נכנס לשימוש טופס 161 חדש.
 • למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.
 • בנוסף, החל מ-07.01.2024 ניתן לדווח בטופס מקוון על סיום העסקה של עובד ולמלא באופן מקוון את חלק א' של טופס 161 החדש. למידע נוסף לחצו כאן.
 • המעסיק ימלא את חלקים א' וג' של טופס 161 , וימסור אותו לעובד.
 • העובד יכול למלא את חלק ב' של טופס 161 ולהגיש אותו למס הכנסה. בטופס זה העובדים מודיעים על בחירתם באחד מ-3 מסלולים:
  • משיכת הכספים;
  • ייעוד הכספים לרצף קצבה (כלומר לצרף אותם לחיסכון הפנסיוני שלהם ולמשוך אותם רק כקצבה חודשית אחרי פרישתם לגמלאות);
  • ייעוד הכספים לרצף פיצויים (כלומר לשמור אותם לצורך משיכה עתידית יחד עם כספי פיצויים שיתקבלו מהמעסיקים הבאים).
שימו לב
לעובדים שלא ימלאו טופס 161 יתייחסו כאילו בחרו לייעד את כספי הפיצויים לרצף קצבה.
 • בהנחה שהעובדים מושכים את הסכומים (כולם או חלקם) מהביטוח הפנסיוני וכן במקרה שהמעסיק שילם לעובדים סכומים מעבר לאלה שהופרשו לביטוח הפנסיוני, על העובדים לציין במסגרת טופס 161 אם הם מעוניינים לקבל פטור ממס הכנסה על סכומים אלה.
 • העברת הכספים אל העובדים נעשית באחת משתי הדרכים הבאות:

1. תשלום הפיצויים ישירות מהמעסיק לעובדים

2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, והעברתם ישירות מהקרן אל העובדים

 • אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, תשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובדים והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובדים.
 • לשם כך על המעסיק לצייד את העובדים באישור לשחרור הכספים. אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובדים יצטרכו להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית אחרי שיגיעו לגיל פרישה. אם ימשכו אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובדים.
 • אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה שמנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני בתוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, העובדים יוכלו למשוך את כספי הפיצויים גם בלי אישור מפורש מהמעסיק.
 • למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם). כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

המועד לתשלום פיצויי הפיטורים

כאשר כספי הפיצויים הופרשו לביטוח פנסיוני או לקופת גמל

 • כאשר פיצויי הפיטורים, כולם או חלקם, אמורים להיות משולמים לעובד מתוך הביטוח הפנסיוני או קופת גמל שאליה הופרשו באופן שוטף מדי חודש, על המעסיק למסור לעובד את טופס 161 ולשלם לו את השלמת הפיצויים תוך זמן סביר מהמועד שבו קיבל מקופת הגמל אישור על סכומי הפיצויים שהצטברו בקופה. אישור זה יוכל להימסר למעסיק רק לאחר שיעביר לקופה את ההפרשות לפיצויים עבור חודש העבודה האחרון ורק לאחריו תוכל הקופה לחשב את הסכום הסופי שהצטבר לזכות העובד (לקריאת פסק דין בסוגיה זו).
 • אם המעסיק עיכב את מסירת טופס 161 או את תשלום השלמת הפיצויים במשך זמן בלתי סביר, הוא עלול להיות חייב בפיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.
 • קופת הגמל תשחרר את הכספים רק לאחר קבלת ההודעה של המעסיק וקבלת האישורים מרשות המסים על גובה המס שיש לנכות מהכספים אם בכלל. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.

כאשר כספי הפיצויים לא הופרשו כלל לביטוח פנסיוני או לקופת גמל

 • במקרים שבהם לא הופרשו כלל פיצויי פיטורים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את מלוא פיצויי הפיטורים לעובד או למי שזכאים לפיצויי פיטורים מכוחו (למשל, שאירים של העובד אם העובד נפטר), במועד המאוחר מבין המועדים הבאים:
  • יום הפסקת יחסי עבודה (למשל, תום תקופת ההודעה המוקדמת או מותו של העובד);
  • המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החל על העובד;
  • אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית לפי החוק במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עבודה או במילוי תנאי במשך תקופה מסוימת שלאחר אותו יום – המועד לתשלום הפיצויים יהיה יום מילוי התנאי האמור או היום שבו מסתיימת התקופה שבמהלכה אמור התנאי להתמלא.
 • מעסיק שמעכב את תשלום הפיצויים מעל ל-15 יום עלול להיות חייב בתשלום פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.


ניכוי מס הכנסה מהפיצויים

 • סכומים שהופרשו לרכיב פיצויים עד הסכומים שמצוינים למעלה, ימוסו במועד משיכת כספי הפיצויים על-ידי העובדים. גובה מס ההכנסה יחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובדים). למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים.
 • למרות זאת קיים פטור ממס הכנסה על פיצויים עד תקרה מקסימלית.
 • בנוסף, בעת משיכת כספי הפיצויים העובדים לא יהיו חייבים בתשלום מס הכנסה על כספי פיצויים שכבר מוסו בעת הפקדתם לקופת הגמל, למעט תשלום רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שהם צברו.

עובדים שעבדו פחות משנה

 • עובדים שעבדו פחות משנה אצל אותו מעסיק לא זכאים לפיצויי פיטורים, אך כספי הפיצויים שהופקדו עבורם לביטוח הפנסיוני יישארו בבעלותם והם יוכלו למשוך אותם בעתיד במקרים הבאים:
  • כשיתרחש "אירוע מזכה" (כגון: פרישה לגמלאות, נכות או חלילה מוות).
  • במקרה שהמעסיק מאשר כי הוא מסכים למשיכת הכספים על-ידם, ואז הם יוכלו למשוך אותם בכל עת אחרי סיום ההעסקה.
 • למידע על משיכת כספי פיצויים מהביטוח הפנסיוני ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.

מקרים חריגים שבהם נשללת הזכות לפיצויים

 • במקרים חריגים ניתן לשלול את הזכאות של העובדים לפיצויי פיטורים ואף למנוע מהם למשוך את כספי הפיצויים מתוך קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני:
  • כאשר העובד פוטר עקב הפרת משמעת חמורה או מעשה פלילי בנסיבות שמצדיקות את שלילת הפיצויים באופן מלא או חלקי, בהתאם להסכם הקיבוצי שחל על המעסיק והעובד. אם אין הסכם כזה - בהתאם להסכם הקיבוצי שחל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף.
  • כאשר בית הדין עבודה קובע כי הפיטורים נעשו בנסיבות שמצדיקות את שלילת הפיצויים מהעובד.
 • לצורך שלילת פיצויי פיטורים נדרש קשר סיבתי בין מעשי העובד לבין פיטוריו ולא ניתן לשלול בדיעבד פיצויי פיטורים של עובד שלאחר פיטוריו התגלה כי ביצע עבירה חמורה. לקריאת פסק דין בנושא ראו כאן.
 • ניתן לשלול רק את כספי הפיצויים שהפקיד המעסיק שפיטר את העובד בנסיבות שמצדיקות זאת. העובד יהיה זכאי למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו על-ידי שאר המעסיקים.
דוגמה
נסיבות שבית הדין לעבודה עשוי להכיר בהן כמצדיקות שלילת פיצויים
 • עובד שמעל בכספי החברה.
 • עובד שהוציא לשון הרע על מקום העבודה (ראו פסק דין בנושא זה)
 • עובד שלקח כספים שלא כדין מדיירים בבית אבות, שבו הועסק

פיצויי פיטורים לעובד שפוטר ונקלט חזרה במקום העבודה

 • אם עובד פוטר ונקלט מחדש במקום העבודה במהלך התקופה של עד 6 חודשים ממועד הפיטורים, אז הוותק של העובד לצורך בחינת זכאותו לפיצויי פיטורים, יכלול גם את תקופת עבודתו לפני הפיטורים.
דוגמה
 • עובד עבד 3 שנים אצל המעסיק, פוטר מעבודתו וקיבל פיצויי פיטורים עבור תקופה זו.
 • לאחר כ-2 חודשים, קלט המעסיק את העובד מחדש במקום העבודה.
 • העובד עבד אצל המעסיק במהלך תקופת עבודתו השנייה במשך 8 חודשים בלבד.
 • מאחר שתקופת הניתוק בין העובד והמעסיק הייתה קטנה מ-6 חודשים, הוותק של העובד לצורך בחינת זכאותו לפיצויי פיטורים כולל גם את תקופת עבודתו לפני הפיטורים, ובסה"כ 3 שנים ו-8 חודשים.
 • לאור האמור לעיל, זכאי העובד לתשלום פיצויי פיטורים גם עבור 8 חודשי עבודתו בתקופת עבודתו השנייה.
 • אילו המעסיק היה קולט את העובד חזרה לעבודה 7 חודשים לאחר מועד הפיטורים, אזי ותק העבודה של העובד, לצורך בדיקת זכאותו לפיצויי פיטורים, היה 8 חודשים בלבד והעובד לא היה זכאי לפיצויי פיטורים.

הפרת החובה על-ידי המעסיק

חשוב לדעת

 • לעתים רכיבי שכר מכונים "תוספת", למרות שבפועל הרכיבים משולמים באופן קבוע וללא קשר לתנאי כלשהו. במקרה של הגשת תביעה לתשלום פיצויי פיטורים נטל השכנוע מוטל על העובד להראות כי תשלום מסוים המכונה תוספת, מהווה חלק בלתי נפרד משכר העבודה, והגדרתו כתוספת היא פיקטיבית.
 • אם העובד הועסק מלכתחילה לתקופה מוגבלת בזמן שנקבעה מראש, ובסיום התקופה המעסיק לא הציע לעובד להמשיך את העסקתו, העובד נחשב כמי שפוטר והוא עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים אם השלים לפחות שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק.
 • עובד שהמעסיק שלו נפטר, וכן עובד סיעוד, שהמטופל שאליו הוא מוצמד נפטר, זכאי אף הוא לפיצויי פיטורים. (הזכאות ניתנת גם לעובד זר המועסק בסיעוד וגם לעובד סיעוד ישראלי). למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר.
 • שאריו של עובד שנפטר זכאים לפיצויי פיטורים, כאילו העובד המנוח פוטר. לפרטים נוספים ראו פיצויי פיטורים לשאירים של עובד שנפטר.
 • במקרים מסוימים גם עובד שהתפטר זכאי לפיצויי פיטורים. למידע נוסף ראו רשימת נסיבות שבהן עובד זכאי לפיצויי פיטורים.
 • פיצויי פיטורים בסיום יחסי עובד-מעסיק פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי.

שאלות נפוצות

פוטרתי אחרי 11 חודשי עבודה. האם אני זכאי לפיצויי פיטורים?

ככלל, פיטורי עובד סמוך לסוף שנת עבודתו הראשונה עלולים להתפרש כהתחמקות מתשלום פיצויי פיטורים. על כן העובד זכאי לתשלום הפיצויים, אלא אם כן הוכיח המעסיק שהפיטורים נעשו משיקולים עניינים ומקצועיים.

מה סכום הפיצויים שאני אמור לקבל מהמעסיק?

עם סיום העסקתו של העובד חייב המעסיק לשלם לו את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שלא הפריש לביטוח הפנסיוני (השלמה ל-⅓8 אחוזים מהשכר החודשי עבור כל חודש עבודה) וכן את מלוא פיצויי הפיטורים עבור התקופות שבהן לא הפריש כלל פיצויים לביטוח הפנסיוני. כל הפיצויים שהמעסיק משלם בפועל לעובד יחושבו על בסיס השכר האחרון של העובד (מלבד מקרים שבהם שכרו של העובד ירד או שחלו שינויים בהיקפי המשרה). למידע נוסף ראו חישוב פיצויי פיטורים.

מה קורה כאשר המעסיק מעכב את תשלום פיצויי הפיטורים? האם יש ריבית על פיגורים?

כן. במקרה שפיצויי הפיטורים שולמו באיחור של 16 עד 30 יום , ישולמו הפרשי הצמדה ממועד סיום העבודה ועד למועד התשלום בפועל. אם תשלום הפיצויים מתקבל לאחר 30 יום, תשולם תוספת של 20% על הסכום הכולל (פיצויי הפיטורים + הפרשי ההצמדה) עבור כל חודש שבו לא שולמו הפיצויים. עבור חלק מחודש תשולם תוספת ה-20% באופן יחסי.

האם עובד שחתם על הסכם פרישה מרצון והתפטר בדין מפוטר זכאי לפיצויים?

כן. עובד שהתפטר בדין מפוטר זכאי לפיצויי פיטורים מלאים כמו עובד שפוטר.

האם עובד שהוצא לחל"ת בכפייה זכאי להתפטר ולקבל פיצויים פיטורים?

כן. עובד שהוצא לחל"ת זכאי להתפטר בדין מפוטר ולקבל פיצויי פיטורים.

האם משתלם לי יותר להשאיר את כספי הפיצויים בקרן הפנסיה ולא למשוך אותם? האם יש הטבה כלשהי?

הדבר תלוי בגורמים רבים: התשואה שקרן הפנסיה יכולה להניב מול התשואות שתוכל לייצר בעצמך בעזרת הכסף; הצורך האישי שלך בכסף; הטבת המס (אם מנצלים פטור ממס על פיצויים, בעתיד תתחיל קרן הפנסיה להיות ממוסה מסכום קטן יותר). גם בעת השארת הפיצויים בקרן יש לבחור בין ייעוד הכספים: השארת הכספים ככספי פיצויים שיצורפו לכספי הפיצויים מהמעסיקים העתידיים (רצף פיצויים); או ייעוד הכספים לחיסכון הפנסיוני והגדלת קצבת הפנסיה החודשית. למידע נוסף ראו: מה עושים עם כספי הפיצויים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים