הקדמה:

עובד שפוטר לאחר שעבד לפחות שנה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק שפיטר אותו
פיטורים שבוצעו בסמוך להשלמת שנת עבודה מלאה ייחשבו כפיטורים שבוצעו במטרה להימנע מתשלום פיצויי פיטורים, והעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים
מסכום הפיצוי שעל המעסיק לשלם, יש להפחית את החלק היחסי של הפיצויים שהעביר המעסיק לקופת גמל או לביטוח פנסיוני על-פי חובתו בהתאם לצו ההרחבה או על-פי הסכם עם העובד בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
בנסיבות מסויימות גם עובד שהתפטר זכאי לפיצויים

עובד שפוטר על-ידי המעסיק לאחר שעבד שנה אחת ברציפות זכאי לפיצויי פיטורים.

 • שיעור פיצויי הפיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. השכר שישמש בסיס לפיצויים הוא השכר האחרון של העובד.
 • במקרה שחלו שינויים בהיקף המשרה של העובד או בשכרו לאורך תקופת העסקתו, יחושבו הפיצויים באופן שונה.
 • החל משנת 2008 נכנס לתוקף צו הרחבה המחייב את המעסיקים להפריש לעובדים מעל גיל 21 כספים לצורך ביטוח פנסיוני לעובדים. חלק מהכספים המופרשים באים במקום חלק מפיצויי הפיטורים. במקרה כזה עם סיום ההעסקה על המעסיק לשלם לעובד רק את החלק היחסי מהפיצויים שאותו לא הפריש לביטוח הפנסיוני.
 • אם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר מדי חודש) לביטוח הפנסיוני או לקופת גמל אחרת (בהסכמת העובד ובהתאם לתנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים) לאורך כל תקופת ההעסקה, הרי שבעת הפיטורים הוא פטור מתשלום פיצויים לעובד, והעובד רשאי למשוך את הכספים שהצטברו בקופה, כולל הרווחים (או ההפסדים) שהם צברו.
 • למידע נוסף על אופן קבלת הכספים ראו בפורטל פיצויי פיטורים.
 • למידע על חישוב גובה הפיצויים בכל אחד מהמקרים ראו בפורטל חישוב פיצויי פיטורים.

מי זכאי?

 • כל עובד שפוטר מכל סיבה שהיא לאחר השלמת שנת עבודה (או פרק זמן הקרוב לשנה) אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
דוגמה
 • עובד הועסק במקום עבודה מסוים במשך שנה, כאשר ב-3 החודשים הראשונים הועסק דרך חברת כוח אדם, וב-9 החודשים האחרים הועסק באופן ישיר.
 • העובד פוטר לאחר שנה.
 • העובד זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק שפיטר אותו, למרות שבפועל הועסק אצל אותו מעסיק רק 9 חודשים, וזאת מהסיבה שהוא הועסק באותו מקום עבודה שנה שלמה.
 • חשוב להדגיש: הזכאות לפיצויים ניתנת לכל עובד שפוטר, בלי קשר לסיבת הפיטורים. עם זאת, במקרים חריגים (כגון: מעילה) בית הדין לעבודה רשאי לקבוע כי העובד אינו זכאי לפיצויים, אולם מדובר במקרים חריגים בלבד, ובית הדין עושה כך לעתים נדירות.

פיטורים שבוצעו בסמוך להשלמת שנת עבודה מלאה

 • סעיף 3 לחוק פיצויי הפיטורים קובע חזקה משפטית, הניתנת לסתירה, לפיה פיטורים של עובד סמוך לפני סוף שנת עבודתו הראשונה הינם פיטורים שנעשו מתוך מטרה להתחמק מתשלום פיצויי הפיטורים, ועל כן העובד יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים וזאת למרות שהוא לא השלים שנת עבודה אחת.
 • נטל ההוכחה על המעסיק להוכיח כי פיטורי העובד בסמוך לתום שנת העבודה הראשונה, לא נעשו מתוך מטרה להימנע מתשלום פיצויי פיטורים, אלא משיקולים עניינים ומקצועיים. אם המעסיק יצליח להוכיח זאת, אזי העובד לא יהיה זכאי לפיצויים. אם המעסיק לא יצליח להוכיח זאת, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.
 • בתי הדין לעבודה הכירו ב-11 חודשי עבודה כמועד שהינו "סמוך לפני סוף שנת העבודה הראשונה", ופסקו לעובדים פיצויי פיטורים, למרות שלא השלימו שנת עבודה מלאה, וזאת כאשר המעסיק לא הצליח לסתור את החזקה ולהוכיח שהפיטורים נעשו משיקולים עניינים.
 • יחד עם זאת, במקרה בו בית הדין משוכנע כי סיום העסקתו של העובד נעשה רק על מנת להימנע מתשלום פיצויי פיטורים הוא עשוי להחיל את סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים, גם אם העובד הועסק תקופה קצרה יותר מ-11 חודשים.
דוגמה
 • בע"ע 420/06 פסק בית הדין הארצי לעבודה כי במקרה בו המעסיק מעסיק עובדים לפרק זמן קרוב לשנה, מסיים את העסקתם ללא סיבה הקשורה לתפקודם או לצרכי העבודה, אלא רק על מנת להימנע מתשלום זכויות המגיעות לעובדים לאחר שנת עבודה מלאה (פיצויי פיטורים, דמי הבראה), ומקבל עובדים חדשים במקומם, יש מקום לפסוק פיצויי פיטורים גם אם תקופת ההעסקה הייתה קצרה מ-11 חודשים.
 • לפי פסיקת בית הדין, גם אם בהסכם ההעסקה נקבע, כי העובד יועסק לתקופה קצובה, והדבר אינו נובע מצרכי העבודה אלא מרצון של המעסיק להימנע מלשלם פיצויי פיטורים בתום תקופת ההעסקה, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אם העסקתו הופסקה בסמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה, למרות שמועד הפסקת עבודתו הוסכם מראש עם תחילת עבודתו.

גובה הפיצויים

 • שיעור פיצויי הפיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. השכר שישמש בסיס לפיצויים הוא השכר האחרון של העובד.
 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, במקרה שעובד משתכר על בסיס שעתי ושעות עבודתו משתנות מחודש לחודש, יש לחשב את שכרו האחרון לצורך פיצויי פיטורים לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת עבודתו, במכפלת שכר השעה האחרון.
 • כשבמהלך תקופת העבודה חל שינוי מהותי במתכונת העסקתו של העובד (למשל: כשהעובד הפך מעובד שעתי לעובד במשכורת קבועה, או כשחל שינוי מהותי בתפקיד העובד) פיצויי הפיטורים יחושבו באופן יחסי לפי השכר החודשי האחרון בכל תקופה. למידע נוסף ראו : השכר המשמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורים כשחל שינוי מהותי במהלך תקופת ההעסקה של העובד
 • אם המעסיק הפריש עבור העובד את מלוא הפיצויים לקופת גמל או לביטוח הפנסיוני, ישוחררו הכספים לטובת העובד. בכל מקרה אחר, ישלים המעסיק את תשלום הפיצויים באופן יחסי לחלק שלא הופרש.
 • עובדים שהמעסיק הפריש עבורם רק חלק מפיצויי הפיטורים (פחות מ-8.33% מהשכר מדי חודש) לביטוח הפנסיוני, יהיו זכאים לקבל ישירות מהמעסיק השלמה עבור החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרש לביטוח הפנסיוני.
דוגמה
 • המעסיק הפריש עבור עובד מדי חודש 6% מהשכר לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני.
 • העובד פוטר מעבודתו לאחר 5 שנות עבודה ולכן הוא זכאי למלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר).
 • העובד זכאי לשחרור הכספים שהופרשו לזכותו כרכיב פיצויים במסגרת הביטוח הפנסיוני (כולל הרווחים שסכומים אלה צברו), ובנוסף זכאי העובד לקבל ישירות מהמעסיק השלמה בגובה 2.33% מהשכר האחרון כפול חודשי עבודתו, עבור החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרש לביטוח הפנסיוני.
 • למידע נוסף על גובה פיצויי הפיטורים ראו חישוב פיצויי פיטורים
 • תהליך מימוש הזכות

  1. תשלום הפיצויים ישירות מהמעסיק לעובד

  2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, והעברתם ישירות מהקרן אל העובד

  • אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, הרי שתשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. (אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובד, והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובד).
  • לשם כך על המעסיק לצייד את העובד באישור לשחרור הכספים. (אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובד יצטרך להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית לאחר הגיעו לגיל פרישה. אם ימשוך אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובד).
  • החל מיולי 2018, אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני תוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, יוכל העובד למשוך את כספי הפיצויים גם בלי אישור מפורש מהמעסיק.
  • למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
  • חשוב לדעת: משיכה של כספי הפיצויים מתוך קרן הפנסיה מקטינה את גודל הקצבה החודשית שהעובד יקבל לאחר פרישתו לגמלאות, וגם מקטינה את הפטור ממס הכנסה שחל על הקצבה. (אם העובד אינו מושך את הכספים, מצטרפים כספים אלה לכספי החיסכון של הפנסיה).

  המועד לתשלום פיצויי הפיטורים

  המועד לתשלום פיצויי פיטורים המשולמים ישירות על ידי המעסיק

  • המועד לתשלום פיצויי הפיטורים על-ידי המעסיק, לגבי עובד או מי שזכאי לפיצויי פיטורים מכוחו (למשל, שאירים של העובד אם העובד נפטר), הוא המאוחר מבין המועדים האלה:
   • יום הפסקת יחסי עבודה (למשל, תום תקופת ההודעה המוקדמת או מותו של העובד);
   • המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החל על העובד;
   • אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עבודה או במילוי תנאי במשך תקופה מסוימת שלאחר אותו יום – המועד לתשלום הפיצויים יהיה יום מילוי התנאי האמור או היום שבו מסתיימת התקופה שבמהלכה אמור התנאי להתמלא.
  • מעסיק שמעכב את תשלום הפיצויים מעל ל-15 יום עלול להיות חייב בתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

  מועד שחרור כספי פיצויים שהופרשו לביטוח פנסיוני או לקופת גמל

  • כאשר פיצויי הפיטורים, כולם או חלקם, אמורים להיות משולמים לעובד מתוך הביטוח הפנסיוני או קופת גמל שאליה הופרשו באופן שוטף מדי חודש, על המעסיק להודיע לקופת הגמל בכתב כי הוא מסכים לשחרור הכספים לטובת העובד, וזאת תוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים. אם לא עשה זאת, הוא עלול להיות חייב בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים.
  • קופת הגמל תשחרר את הכספים רק לאחר קבלת ההודעה של המעסיק וקבלת האישורים מרשות המסים על גובה המס שיש לנכות מהכספים אם בכלל. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
  הערת עריכה
  לא ברור תוך כמה זמן קופת הגמל צריכה לשחרר
  הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 01.04.2015, 06:21 (IDT)

  ניכוי מס הכנסה מהפיצויים

  • סכומים שהופרשו לרכיב פיצויים עד הסכומים המצוינים למעלה, ימוסו במועד משיכת כספי הפיצויים על-ידי העובד. גובה מס ההכנסה יחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד). למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים.
  • למרות זאת קיים פטור ממס הכנסה על פיצויים עד תקרה מקסימלית.
  • בנוסף, בעת משיכת כספי הפיצויים העובד לא יהיה חייב בתשלום מס הכנסה על כספי פיצויים שכבר מוסו בעת הפקדתם לקופת הגמל, למעט תשלום רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שנצברו בגינם.

  עובד שעבד פחות משנה

  • עובד שעבד פחות משנה אצל אותו מעסיק אינו זכאי לפיצויי פיטורים, אך כספי הפיצויים שהופקדו עבורו לביטוח הפנסיוני יישארו בבעלותו והוא יוכל למשוך אותם בעתיד במקרים הבאים:
   • כשיתרחש "אירוע מזכה" (כגון: פרישה לגמלאות, נכות או חלילה מוות).
   • במקרה שהמעסיק מאשר כי הוא מסכים למשיכת הכספים על-ידו, ואז יוכל העובד למשוך אותם בכל עת לאחר סיום ההעסקה.
  • למידע על משיכת כספי פיצויים מהביטוח הפנסיוני ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.

  מקרים חריגים שבהם נשללת הזכות לפיצויים

  • ישנם מקרים חריגים בהם ניתן לשלול את פיצויי הפיטורים שעובד זכאי להם:
   • במקרה בו פוטר העובד עקב הפרת משמעת חמורה או מעשה פלילי בנסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורים באופן מלא או חלקי , בהתאם להסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובאין הסכם כזה -בהתאם להסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף .
   • כשבית הדין האזורי לעבודה קבע שפיטוריו של העובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא תשלום פיצויים .
  דוגמה
  • בית הדין עלול לשלול את הפיצויים לעובד שפוטר לאחר שהוכח שמעל בכספי החברה.
  • בית הדין עלול לשלול את הפיצויים לעובד שפוטר עקב הוצאת לשון הרע על מקום העבודה. לקראת פסק דין בנושא לחצו כאן.
 • במקרים אלה יכול בית המשפט לשלול גם את זכותו של העובד לכספי הפיצויים שהצטברו בקופת הגמל או בביטוח הפנסיוני.
  • יש להבהיר שאם העובד ביצע רצף פיצויים ניתן לשלול רק את כספי הפיצויים שהפקיד אותו מעסיק אשר פיטר את העובד בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים, אך העובד יהיה זכאי למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו על-ידי המעסיקים האחרים).
 • לצורך שלילת פיצויי פיטורים נדרש קשר סיבתי בין מעשי העובד לבין פיטוריו ולא ניתן לשלול בדיעבד פיצויי פיטורים של עובד אשר לאחר פיטוריו התגלה שביצע עבירה חמורה. למידע נוסף לחצו על פסק הדין.
 • פיצויי פיטורים לעובד שפוטר ונקלט חזרה במקום העבודה

  • בהתאם לסעיף 2(9) לחוק פיצויי פיטורים, אם עובד פוטר ונקלט מחדש במקום העבודה במהלך התקופה של עד 6 חודשים ממועד הפיטורים, אז הוותק של העובד לצורך בחינת זכאותו לפיצויי פיטורים, יכלול גם את תקופת עבודתו לפני הפיטורים.
  דוגמה
  • עובד עבד 3 שנים אצל המעסיק, פוטר מעבודתו וקיבל פיצויי פיטורים עבור תקופה זו.
  • לאחר כ-2 חודשים, קלט המעסיק את העובד מחדש במקום העבודה.
  • העובד עבד אצל המעסיק במהלך תקופת עבודתו השנייה במשך 8 חודשים בלבד.
  • מאחר שתקופת הניתוק בין העובד והמעסיק הייתה קטנה מ-6 חודשים, הוותק של העובד לצורך בחינת זכאותו לפיצויי פיטורים כולל גם את תקופת עבודתו לפני הפיטורים, ובסה"כ 3 שנים ו-8 חודשים.
  • לאור האמור לעיל, זכאי העובד לתשלום פיצויי פיטורים גם עבור 8 חודשי עבודתו בתקופת עבודתו השנייה.
  • אילו המעסיק היה קולט את העובד חזרה לעבודה 7 חודשים לאחר מועד הפיטורים, אזי ותק העבודה של העובד, לצורך בדיקת זכאותו לפיצויי פיטורים, היה 8 חודשים בלבד והעובד לא היה זכאי לפיצויי פיטורים.

  הפרת החובה על-ידי המעסיק

  חשוב לדעת

  • פיטורים שבוצעו בסמוך לסיום שנת העבודה הראשונה (בפסיקה אין לכך תקופה מוגדרת, על-פי נסיבות העניין), ייחשבו כפיטורים שנעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים. במקרה זה העובד שפוטר יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, אלא אם כן יצליח המעסיק להוכיח שהפיטורים נעשו שלא על מנת להתחמק מחובת התשלום.
  • לעתים רכיבי שכר מכונים "תוספת", למרות שבפועל הרכיבים משולמים באופן קבוע וללא קשר לתנאי כלשהו. במקרה של הגשת תביעה לתשלום פיצויי פיטורים נטל השכנוע מוטל על העובד להראות כי תשלום מסוים המכונה תוספת, מהווה חלק בלתי נפרד משכר העבודה, והגדרתו כתוספת היא פיקטיבית.
  • עובד שהמעסיק שלו נפטר, וכן עובד סיעוד, שהמטופל שאליו הוא מוצמד נפטר, זכאי אף הוא לפיצויי פיטורים. (הזכאות ניתנת גם לעובד זר המועסק בסיעוד וגם לעובד סיעוד ישראלי). למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר.
  • שאריו של עובד שנפטר זכאים לפיצויי פיטורים, כאילו העובד המנוח פוטר. לפרטים נוספים ראו: פיצויי פיטורים לשאריו של עובד שנפטר.
  • במקרים מסוימים גם עובד שהתפטר זכאי לפיצויי פיטורים. למידע נוסף ראו רשימת נסיבות שבהן עובד זכאי לפיצויי פיטורים.
  • פיצויי פיטורים בסיום יחסי עובד-מעסיק פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי.
  • תקופת ההתיישנות לתביעת פיצויי פיטורים הנה 7 שנים ממועד הפיטורים.
  • למידע על פיצויי פיטורים לבני נוער שפוטרו מעבודתם ראו: פיצויי פיטורים לנער שפוטר מעבודתו.

  פסקי דין

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים