הקדמה:

עובדים שפוטרו אחרי שעבדו לפחות שנה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה זכאים לפיצויי פיטורים מהמעסיק
פיטורים שבוצעו בסמוך להשלמת שנת עבודה מלאה ייחשבו כפיטורים שבוצעו כדי להימנע מתשלום הפיצויים ויזכו את העובדים בפיצויי פיטורים
מעסיק שהפריש באופן שוטף בתקופת ההעסקה פיצויי פיטורים (מלאים או חלקיים) לביטוח פנסיוני או לקופת פיצויים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים ישלם לעובדים את השיעור היחסי מהפיצויים שאותו לא הפריש
בנסיבות מסוימות גם עובדים שהתפטרו זכאים לפיצויים

עובדים שפוטרו על-ידי המעסיק אחרי שעבדו שנה אחת ברציפות זכאים לפיצויי פיטורים.

 • שיעור פיצויי הפיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. השכר שישמש בסיס לפיצויים הוא השכר האחרון של העובדים.
 • אם היו שינויים בהיקף המשרה של העובדים או בשכרם לאורך תקופת העסקתם, הפיצויים יחושבו באופן שונה.
 • החל משנת 2008 נכנס לתוקף צו הרחבה שמחייב את המעסיקים להפריש לעובדים מעל גיל 21 כספים לצורך ביטוח פנסיוני לעובדים. חלק מהכספים שמופרשים באים במקום חלק מפיצויי הפיטורים. במקרה כזה עם סיום ההעסקה על המעסיק לשלם לעובדים רק את החלק היחסי מהפיצויים שלא הפריש לביטוח הפנסיוני.
 • מעסיק שהפריש לאורך כל תקופת ההעסקה את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר מדי חודש) לביטוח הפנסיוני או לקופת גמל אחרת (בהסכמת העובד/ת ובהתאם לתנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים) פטור מתשלום פיצויים בעת הפיטורים והעובד/ת רשאי/ת למשוך את הכספים שהצטברו בקופה, כולל הרווחים (או ההפסדים) שהם צברו.
 • למידע נוסף על אופן קבלת הכספים ראו בפורטל פיצויי פיטורים.
 • למידע על חישוב גובה הפיצויים בכל אחד מהמקרים ראו בפורטל חישוב פיצויי פיטורים.

מי זכאי?

 • עובדים שפוטרו מכל סיבה שהיא אחרי שהשלימו שנת עבודה (או קרוב לשנה) אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
דוגמה
 • עובד הועסק במקום עבודה מסוים במשך שנה, כאשר ב-3 החודשים הראשונים הועסק דרך חברת כוח אדם, וב-9 החודשים האחרים הועסק באופן ישיר.
 • העובד פוטר לאחר שנה.
 • העובד זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק שפיטר אותו, למרות שבפועל הועסק אצל אותו מעסיק רק 9 חודשים, וזאת מהסיבה שהוא הועסק באותו מקום עבודה שנה שלמה.
 • חשוב להדגיש: הזכאות לפיצויים ניתנת לכל עובד/ת שפוטר/ה, בלי קשר לסיבת הפיטורים. במקרים חריגים בלבד (ראו פרטים בהמשך) בית הדין לעבודה רשאי לקבוע כי העובד/ת לא זכאי/ת לפיצויים, אך בית הדין נוהג כך לעתים נדירות.

פיטורים שבוצעו בסמוך להשלמת שנת עבודה מלאה

 • סעיף 3 לחוק פיצויי הפיטורים קובע חזקה משפטית (שניתנת לסתירה) שלפיה פיטורי עובדים לקראת סוף שנת עבודתם הראשונה הם פיטורים שנעשו במטרה להתחמק מתשלום פיצויי הפיטורים ולכן העובדים זכאים לתשלום פיצויי פיטורים (למרות שלא השלימו שנת עבודה אחת).
 • על המעסיק להוכיח שפיטורי העובד בסמוך לתום שנת העבודה הראשונה לא נעשו במטרה להימנע מתשלום פיצויי פיטורים, אלא משיקולים עניינים ומקצועיים. אם המעסיק יצליח להוכיח זאת העובד לא יהיה זכאי לפיצויים. אם המעסיק לא יצליח להוכיח זאת, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.
 • בתי הדין לעבודה הכירו ב-11 חודשי עבודה כמועד שהוא "סמוך לפני סוף שנת העבודה הראשונה" ופסקו לעובדים פיצויי פיטורים, למרות שלא השלימו שנת עבודה מלאה. זאת כאשר המעסיק לא הצליח לסתור את החזקה ולהוכיח שהפיטורים נעשו משיקולים עניינים.
 • במקרה שבית הדין משוכנע כי סיום העסקתו של עובד נעשה רק כדי להימנע מתשלום פיצויי פיטורים הוא עשוי להחיל את סעיף 3 לחוק גם אם העובד הועסק פחות מ-11 חודשים.
דוגמה
 • בע"ע 420/06 פסק בית הדין הארצי לעבודה כי במקרה שבו מי שמעסיק עובדים קרוב לשנה, מסיים את העסקתם ללא סיבה שקשורה לתפקודם או לצרכי העבודה, אלא רק כדי להימנע מתשלום זכויות שמגיעות להם אחרי שנת עבודה מלאה (פיצויי פיטורים, דמי הבראה) ומקבל עובדים חדשים במקומם, יש מקום לפסוק פיצויי פיטורים גם אם תקופת ההעסקה הייתה קצרה מ-11 חודשים.
 • לפי פסיקת בית הדין, גם אם בהסכם ההעסקה נקבע כי העובד יועסק לתקופה קצובה, והדבר לא נובע מצרכי העבודה אלא מרצון של המעסיק להימנע מתשלום פיצויי פיטורים בתום תקופת ההעסקה, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אם העסקתו הופסקה בסמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה, למרות שמועד הפסקת עבודתו הוסכם מראש בתחילת עבודתו.

גובה הפיצויים

 • שיעור פיצויי הפיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
 • השכר שישמש בסיס לפיצויים הוא השכר האחרון של העובדים. למידע על מרכיבי השכר שנכללים בחישוב פיצויי הפיטורים ראו רכיבי השכר הבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.
 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, לעובדים שמשתכרים על בסיס שעתי ושעות עבודתם משתנות מחודש לחודש, שכרם האחרון יחושב לצורך פיצויי פיטורים לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת עבודתם, במכפלת שכר השעה האחרון.
 • אם במהלך תקופת העבודה חל שינוי מהותי במתכונת העסקתם של העובדים (למשל: עובד שהפך מעובד שעתי לעובד במשכורת קבועה, או כשחל שינוי מהותי בתפקיד העובד) פיצויי הפיטורים יחושבו באופן יחסי לפי השכר החודשי האחרון בכל תקופה. למידע נוסף ראו השכר המשמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורים כשחל שינוי מהותי במהלך תקופת ההעסקה של העובד.
 • אם המעסיק הפריש עבור העובדים את מלוא הפיצויים לקופת גמל או לביטוח הפנסיוני, הכספים ישוחררו לטובת העובדים.
 • עובדים שהמעסיק הפריש עבורם רק חלק מפיצויי הפיטורים (פחות מ-8.33% מהשכר מדי חודש) לביטוח הפנסיוני, יהיו זכאים לקבל ישירות מהמעסיק השלמה עבור החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרש לביטוח הפנסיוני.
דוגמה
 • המעסיק הפריש עבור עובד מדי חודש 6% מהשכר לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני.
 • העובד פוטר מעבודתו לאחר 5 שנות עבודה ולכן הוא זכאי למלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר).
 • העובד זכאי לשחרור הכספים שהופרשו לזכותו כרכיב פיצויים במסגרת הביטוח הפנסיוני (כולל הרווחים שסכומים אלה צברו), ובנוסף זכאי העובד לקבל ישירות מהמעסיק השלמה בגובה 2.33% מהשכר האחרון כפול מספר חודשי עבודתו, עבור החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרש לביטוח הפנסיוני.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
לעובדים שלא ימלאו טופס 161א יתייחסו כאילו בחרו לייעד את כספי הפיצויים לרצף קצבה.
 • בהנחה שהעובדים מושכים את הסכומים (כולם או חלקם) מהביטוח הפנסיוני וכן במקרה שהמעסיק שילם לעובדים סכומים מעבר לאלה שהופרשו לביטוח הפנסיוני, על העובדים לציין במסגרת טופס 161א אם הם מעוניינים לקבל פטור ממס הכנסה על סכומים אלה.
 • העברת הכספים אל העובדים נעשית באחת משתי הדרכים הבאות:

1. תשלום הפיצויים ישירות מהמעסיק לעובדים

2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, והעברתם ישירות מהקרן אל העובדים

 • אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, תשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובדים והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובדים.
 • לשם כך על המעסיק לצייד את העובדים באישור לשחרור הכספים. אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובדים יצטרכו להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית אחרי שיגיעו לגיל פרישה. אם ימשכו אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובדים.
 • החל מיולי 2018, אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה שמנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני בתוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, העובדים יוכלו למשוך את כספי הפיצויים גם בלי אישור מפורש מהמעסיק.
 • למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • חשוב לדעת: משיכה של כספי הפיצויים מתוך קרן הפנסיה מקטינה את גודל הקצבה החודשית שהעובדים יקבלו אחרי פרישתם לגמלאות וגם מקטינה את הפטור ממס הכנסה שחל על הקצבה. אם העובדים לא מושכים את הכספים, הם מצטרפים לכספי החיסכון של הפנסיה.

המועד לתשלום פיצויי הפיטורים

המועד לתשלום פיצויי פיטורים המשולמים ישירות על ידי המעסיק

 • המועד לתשלום פיצויי הפיטורים על-ידי המעסיק, לגבי עובד או מי שזכאי לפיצויי פיטורים מכוחו (למשל, שאירים של העובד אם העובד נפטר), הוא המאוחר מבין המועדים האלה:
  • יום הפסקת יחסי עבודה (למשל, תום תקופת ההודעה המוקדמת או מותו של העובד);
  • המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החל על העובד;
  • אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עבודה או במילוי תנאי במשך תקופה מסוימת שלאחר אותו יום – המועד לתשלום הפיצויים יהיה יום מילוי התנאי האמור או היום שבו מסתיימת התקופה שבמהלכה אמור התנאי להתמלא.
 • מעסיק שמעכב את תשלום הפיצויים מעל ל-15 יום עלול להיות חייב בתשלום פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.

מועד שחרור כספי פיצויים שהופרשו לביטוח פנסיוני או לקופת גמל

 • כאשר פיצויי הפיטורים, כולם או חלקם, אמורים להיות משולמים לעובד מתוך הביטוח הפנסיוני או קופת גמל שאליה הופרשו באופן שוטף מדי חודש, על המעסיק להודיע לקופת הגמל בכתב כי הוא מסכים לשחרור הכספים לטובת העובד, וזאת תוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים. אם לא עשה זאת, הוא עלול להיות חייב בפיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.
 • קופת הגמל תשחרר את הכספים רק לאחר קבלת ההודעה של המעסיק וקבלת האישורים מרשות המסים על גובה המס שיש לנכות מהכספים אם בכלל. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.

ניכוי מס הכנסה מהפיצויים

 • סכומים שהופרשו לרכיב פיצויים עד הסכומים שמצוינים למעלה, ימוסו במועד משיכת כספי הפיצויים על-ידי העובדים. גובה מס ההכנסה יחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובדים). למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים.
 • למרות זאת קיים פטור ממס הכנסה על פיצויים עד תקרה מקסימלית.
 • בנוסף, בעת משיכת כספי הפיצויים העובדים לא יהיו חייבים בתשלום מס הכנסה על כספי פיצויים שכבר מוסו בעת הפקדתם לקופת הגמל, למעט תשלום רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שהם צברו.

עובדים שעבדו פחות משנה

 • עובדים שעבדו פחות משנה אצל אותו מעסיק לא זכאים לפיצויי פיטורים, אך כספי הפיצויים שהופקדו עבורם לביטוח הפנסיוני יישארו בבעלותם והם יוכלו למשוך אותם בעתיד במקרים הבאים:
  • כשיתרחש "אירוע מזכה" (כגון: פרישה לגמלאות, נכות או חלילה מוות).
  • במקרה שהמעסיק מאשר כי הוא מסכים למשיכת הכספים על-ידם, ואז הם יוכלו למשוך אותם בכל עת אחרי סיום ההעסקה.
 • למידע על משיכת כספי פיצויים מהביטוח הפנסיוני ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.

מקרים חריגים שבהם נשללת הזכות לפיצויים

 • במקרים חריגים ניתן לשלול את הזכאות של העובדים לפיצויי פיטורים:
  • כאשר העובד פוטר עקב הפרת משמעת חמורה או מעשה פלילי בנסיבות שמצדיקות את שלילת הפיצויים (באופן מלא או חלקי) בהתאם להסכם הקיבוצי שחל על המעסיק והעובד (ואם אין הסכם כזה - בהתאם להסכם הקיבוצי שחל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף).
  • כאשר בית הדין האזורי לעבודה קבע שפיטוריו של העובד היו בנסיבות שמצדיקות פיטורים ללא תשלום פיצויים. על פי הפסיקה, הפיטורים עצמם הם עונש ולכן שלילת פיצויי פיטורים תיעשה במקרים חריגים מאוד, תוך שקילת מכלול נסיבות יחסי העבודה בין הצדדים.
דוגמה
 • בית הדין עלול לשלול את הפיצויים לעובד שפוטר אם הוכח שמעל בכספי החברה.
 • בע"ע 21979-11-20 נשללה הזכות לפיצויים ולהודעה מוקדמת מעובד שעבד בבית אבות ולקח מאחת הדיירות כספים שלא כדין.
 • בית הדין עלול לשלול את הפיצויים לעובד שפוטר עקב הוצאת לשון הרע על מקום העבודה. ראו פסק דין בנושא זה.
 • במקרים אלה בית המשפט עשוי לשלול גם את זכותו של העובד לכספי הפיצויים שהצטברו בקופת הגמל או בביטוח הפנסיוני.
  • יש להבהיר שאם העובד ביצע רצף פיצויים, ניתן לשלול רק את כספי הפיצויים שהפקיד המעסיק שפיטר את העובד בנסיבות שמצדיקות זאת. העובד יהיה זכאי למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו על-ידי שאר המעסיקים.
 • לצורך שלילת פיצויי פיטורים נדרש קשר סיבתי בין מעשי העובד לבין פיטוריו ולא ניתן לשלול בדיעבד פיצויי פיטורים של עובד שלאחר פיטוריו התגלה כי ביצע עבירה חמורה. לקריאת פסק דין בנושא ראו כאן.

פיצויי פיטורים לעובד שפוטר ונקלט חזרה במקום העבודה

 • בהתאם לסעיף 2(9) לחוק פיצויי פיטורים, אם עובד פוטר ונקלט מחדש במקום העבודה במהלך התקופה של עד 6 חודשים ממועד הפיטורים, אז הוותק של העובד לצורך בחינת זכאותו לפיצויי פיטורים, יכלול גם את תקופת עבודתו לפני הפיטורים.
דוגמה
 • עובד עבד 3 שנים אצל המעסיק, פוטר מעבודתו וקיבל פיצויי פיטורים עבור תקופה זו.
 • לאחר כ-2 חודשים, קלט המעסיק את העובד מחדש במקום העבודה.
 • העובד עבד אצל המעסיק במהלך תקופת עבודתו השנייה במשך 8 חודשים בלבד.
 • מאחר שתקופת הניתוק בין העובד והמעסיק הייתה קטנה מ-6 חודשים, הוותק של העובד לצורך בחינת זכאותו לפיצויי פיטורים כולל גם את תקופת עבודתו לפני הפיטורים, ובסה"כ 3 שנים ו-8 חודשים.
 • לאור האמור לעיל, זכאי העובד לתשלום פיצויי פיטורים גם עבור 8 חודשי עבודתו בתקופת עבודתו השנייה.
 • אילו המעסיק היה קולט את העובד חזרה לעבודה 7 חודשים לאחר מועד הפיטורים, אזי ותק העבודה של העובד, לצורך בדיקת זכאותו לפיצויי פיטורים, היה 8 חודשים בלבד והעובד לא היה זכאי לפיצויי פיטורים.

הפרת החובה על-ידי המעסיק

חשוב לדעת

 • פיטורים שבוצעו בסמוך לסיום שנת העבודה הראשונה (בפסיקה אין לכך תקופה מוגדרת, על-פי נסיבות העניין), ייחשבו כפיטורים שנעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים. במקרה זה העובד שפוטר יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, אלא אם כן יצליח המעסיק להוכיח שהפיטורים נעשו שלא כדי להתחמק מחובת התשלום.
 • לעתים רכיבי שכר מכונים "תוספת", למרות שבפועל הרכיבים משולמים באופן קבוע וללא קשר לתנאי כלשהו. במקרה של הגשת תביעה לתשלום פיצויי פיטורים נטל השכנוע מוטל על העובד להראות כי תשלום מסוים המכונה תוספת, מהווה חלק בלתי נפרד משכר העבודה, והגדרתו כתוספת היא פיקטיבית.
 • עובד שהמעסיק שלו נפטר, וכן עובד סיעוד, שהמטופל שאליו הוא מוצמד נפטר, זכאי אף הוא לפיצויי פיטורים. (הזכאות ניתנת גם לעובד זר המועסק בסיעוד וגם לעובד סיעוד ישראלי). למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר.
 • שאריו של עובד שנפטר זכאים לפיצויי פיטורים, כאילו העובד המנוח פוטר. לפרטים נוספים ראו: פיצויי פיטורים לשאריו של עובד שנפטר.
 • במקרים מסוימים גם עובד שהתפטר זכאי לפיצויי פיטורים. למידע נוסף ראו רשימת נסיבות שבהן עובד זכאי לפיצויי פיטורים.
 • פיצויי פיטורים בסיום יחסי עובד-מעסיק פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי.
 • תקופת ההתיישנות לתביעת פיצויי פיטורים הנה 7 שנים ממועד הפיטורים.
 • למידע על פיצויי פיטורים לבני נוער שפוטרו מעבודתם ראו: פיצויי פיטורים לנער שפוטר מעבודתו.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים