הקדמה:

בית משפט שהורה על מעצרו של אדם, יכול להורות שיש לאשפז אותו אם מצבו הנפשי מצריך זאת
בית המשפט יורה על אשפוז במקום מעצר רק אחרי שקיבל חוות דעת פסיכיאטרית
בית החולים אחראי לדאוג ולהבטיח שיתקיימו התנאים שדרושים כדי לחקור את העצור


אם בית המשפט ציווה לעצור אדם והוא סבור שמצבו הנפשי מצריך אשפוז פסיכיאטרי, הוא רשאי להורות על אשפוזו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • על-פי החוק בית המשפט יכול להורות לאשפז עצור אם מתקיימים התנאים הבאים:
  1. בית המשפט הורה שיש לעצור את אותו האדם.
  2. בית המשפט סבור לפי ראיות שהובאו בפניו שאותו אדם חולה במחלת נפש.
  3. בית המשפט השתכנע שמצבו הנפשי מצריך אשפוז פסיכיאטרי.
 • אם העצור נמצא בחקירה, בית המשפט יורה על האשפוז רק אם בית החולים ידאג ויבטיח שיתקיימו התנאים שדרושים לביצוע חקירה.

למי ואיך פונים

 • בעת הדיון בפני בית המשפט על מעצרו של אותו אדם, רשאים בעלי הדין (התובע המשטרתי והעצור או עורך דינו) להציג בפני בית המשפט ראיות (כגון: מסמכים רפואיים, חוות דעת פסיכיאטריות, דוחו"ת אשפוז וכו'), המלמדות על מצבו הנפשי של העצור.
 • בית המשפט רשאי לבקש מיוזמתו להציג בפניו ראיות המעידות על מצבו הנפשי של העצור.
 • הדיון הוא בפני בית משפט השלום (שהוא בית המשפט המוסמך לדון במעצר לפני הגשת כתב אישום).

שלבי ההליך

בדיקה פסיכיאטרית

 • בית המשפט יורה להביא את העצור לבדיקה פסיכיאטרית. אם העצור הינו קטין, יש להביאו לבדיקה בידי פסיכיאטר מומחה לילדים ונוער.
 • אם הפסיכיאטר המחוזי הודיע לבית המשפט, כי לא ניתן לערוך את הבדיקה הפסיכיאטרית, אלא רק בתנאי אשפוז, רשאי בית המשפט לצוות על אשפוזו של העצור, לשם עריכת בדיקה והסתכלות בבית חולים שיקבע הפסיכיאטר המחוזי או באגף הפסיכיאטרי של בית סוהר, ובלבד שמשך האשפוז לא יעלה על תקופת תקפו של צו המעצר.
 • בתום הבדיקה תיערך חוות דעת פסיכיאטרית שתוגש לבית המשפט.

החלטת בית המשפט

 • על סמך חוות הדעת הפסיכיאטרית יחליט בית המשפט על אחת משתי האפשרויות:
  • להורות על אשפוזו של העצור
  • להורות על מעצר בבית מעצר

אשפוז העצור

 • האשפוז יהיה בבית חולים שיקבע הפסיכיאטר המחוזי או באגף פסיכיאטרי של בית סוהר.
 • אם העצור נמצא בחקירה, על בית החולים להבטיח את התנאים הדרושים לביצוע החקירה.

שחרור מהאשפוז

 • לוועדה המחוזית שדנה בעניינו של עצור מאושפז יש סמכות להחליט על שחרורו של החולה.
 • אם החליטה הוועדה על שחרור החולה, עליה להודיע על מועד השחרור לפסיכיאטר המחוזי, ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המחוז ולמשטרת ישראל

ערעור

 • אם מי מהצדדים (החשוד, עורך דינו או התובע המשטרתי) לא מרוצה מההחלטה בנוגע לצו האשפוז או מבקש לשנות אותה, יש להגיש ערר לבית המשפט המחוזי.
 • אין הגבלה על המועד שבו ניתן להגיש את הערר.
 • בנוסף, ניתן גם להגיש לבית משפט השלום שהורה על האשפוז, בקשה לעיון חוזר.
טיפ
בקשה לעיון חוזר נהוג להגיש במקרה של שינוי נסיבות (למשל שינוי במצבו הרפואי של העצור), חלוף זמן רב או הסכמה שאליה הגיעו הצדדים.

זכויות החולה באשפוז על-פי צו בית משפט

חשוב לדעת

 • צו לאשפוז יכול להינתן אך ורק בנוכחות הסנגור של העצור, ואם אין לו סנגור, ימנה לו בית המשפט סנגור מטעם המדינה.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים