הקדמה:

בית משפט שהורה על מעצרו של אדם רשאי להורות על אשפוזו במקום מעצר אם מצבו הנפשי מצריך אשפוז
בית המשפט לא יורה על אשפוז, אלא לאחר קבלת חוות דעת פסיכיאטרית
על בית החולים להבטיח את התנאים הדרושים לחקירתו של העצור


אם בית משפט ציווה על מעצרו של אדם, והוא סבור כי אותו אדם חולה במחלת נפש ושמצבו הנפשי מצריך אשפוז פסיכיאטרי, רשאי בית המשפט להורות על אשפוזו של אותו אדם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • על-פי החוק רשאי בית המשפט להורות על אשפוז של עצור אם התקיימו כל שלושת התנאים הבאים:
  1. בית המשפט הורה על מעצרו של אותו אדם.
  2. בית המשפט סבור (על-פי הראיות שהובאו בפניו) כי אותו אדם חולה במחלת נפש.
  3. בית המשפט השתכנע כי מצבו הנפשי מצריך אשפוז פסיכיאטרי.
 • אם העצור נמצא בחקירה, בית המשפט יורה על אשפוז העצור רק אם יבטיח בית החולים את התנאים הדרושים לביצוע החקירה.

למי ואיך פונים

 • בעת הדיון בפני בית המשפט על מעצרו של אותו אדם, רשאים בעלי הדין (התובע המשטרתי והעצור או עורך דינו) להציג בפני בית המשפט ראיות (כגון: מסמכים רפואיים, חוות דעת פסיכיאטריות, דוחו"ת אשפוז וכו'), המלמדות על מצבו הנפשי של העצור.
 • בית המשפט רשאי לבקש מיוזמתו להציג בפניו ראיות המעידות על מצבו הנפשי של העצור.
 • הדיון הוא בפני בית משפט השלום (שהוא בית המשפט המוסמך לדון במעצר לפני הגשת כתב אישום).

שלבי ההליך

בדיקה פסיכיאטרית

 • בית המשפט יורה להביא את העצור לבדיקה פסיכיאטרית. אם העצור הינו קטין, יש להביאו לבדיקה בידי פסיכיאטר מומחה לילדים ונוער.
 • אם הפסיכיאטר המחוזי הודיע לבית המשפט, כי לא ניתן לערוך את הבדיקה הפסיכיאטרית, אלא רק בתנאי אשפוז, רשאי בית המשפט לצוות על אשפוזו של העצור, לשם עריכת בדיקה והסתכלות בבית חולים שיקבע הפסיכיאטר המחוזי או באגף הפסיכיאטרי של בית סוהר, ובלבד שמשך האשפוז לא יעלה על תקופת תקפו של צו המעצר.
 • בתום הבדיקה תיערך חוות דעת פסיכיאטרית שתוגש לבית המשפט.

החלטת בית המשפט

 • על סמך חוות הדעת הפסיכיאטרית יחליט בית המשפט על אחת משתי האפשרויות:
  • להורות על אשפוזו של העצור
  • להורות על מעצר בבית מעצר

אשפוז העצור

 • האשפוז יהיה בבית חולים שיקבע הפסיכיאטר המחוזי או באגף פסיכיאטרי של בית סוהר.
 • אם העצור נמצא בחקירה, על בית החולים להבטיח את התנאים הדרושים לביצוע החקירה.

שחרור מהאשפוז

 • לוועדה המחוזית שדנה בעניינו של עצור מאושפז יש סמכות להחליט על שחרורו של החולה.
 • אם החליטה הוועדה על שחרור החולה, עליה להודיע על מועד השחרור לפסיכיאטר המחוזי, ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המחוז ולמשטרת ישראל

ערעור

 • ניתן לערור על צו אשפוז של עצור.
  • הערר מוגש לבית המשפט המחוזי.
  • את הערר יכול להגיש כל אחד מהצדדים (החשוד, עורך דינו או התובע המשטרתי).
  • אין הגבלה על המועד שבו ניתן להגיש את הערר.
 • בנוסף, ניתן גם להגיש בקשה לעיון חוזר בפני אותו בית משפט השלום, שציווה על האשפוז. בקשה לעיון חוזר נהוג להגיש במקרה של שינוי נסיבות (למשל שינוי במצבו הרפואי של העצור), חלוף זמן רב או הסכמה שאליה הגיעו הצדדים.

זכויות החולה באשפוז על-פי צו בית משפט

חשוב לדעת

 • צו לאשפוז יכול להינתן אך ורק בנוכחות הסנגור של העצור, ואם אין לו סנגור, ימנה לו בית המשפט סנגור מטעם המדינה.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים