באשפוז כפוי של נאשם או של עצור על-פי צו בית משפט, יתקיים דיון תקופתי בעניינו, לפני הוועדה הפסיכיאטרית, אחת ל-6 חודשים לפחות
הוועדה מוסמכת להחליט על חופשות ועל שחרור מהאשפוז וכן להמיר את צו האשפוז בצו לטיפול מרפאתי כפוי
ניתן לערער על החלטת הוועדה בפני בית המשפט המחוזי


כאשר מדובר באשפוז פסיכיאטרי על-פי צו בית משפט, יתקיים דיון תקופתי בעניינו של המאושפז לפני הוועדה הפסיכיאטרית, אחת ל-6 חודשים לפחות.

 • בנוסף, רשאית הוועדה לדון בעניינו בכל עת, אם ביקש זאת החולה או מנהל בית החולים.
 • הוועדה מוסמכת במסגרת דיוניה לאשר לחולה חופשות בתוך תקופת הצו ולשחררו ללא תנאי. בנוסף מוסמכת הוועדה להמיר את צו האשפוז בצו לטיפול מרפאתי כפוי.
 • אם החליטה הוועדה על שחרורו של החולה, עליה להודיע על מועד השחרור לפסיכיאטר המחוזי, ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המחוז ולמשטרת ישראל.

מי זכאי?

שימו לב
גם אם הנאשם נשלח לטיפול מרפאתי על-פי צו של בית משפט (ולא אשפוז), הוא זכאי לדיון תקופתי בעניינו. למידע נוסף ראו דיון תקופתי בענין של מטופל פסיכיאטרי.

תהליך מימוש הזכות

 • בקשה לדיון בפני הוועדה הפסיכיאטרית יש להגיש באמצעות הצוות המטפל, או לשלוח ישירות למזכירות הוועדה הפסיכיאטרית, לפי הכתובת או מספר הפקס שצוינו בהודעה התלויה במחלקה, או שניתן לקבלם מהצוות המטפל.
 • החולה, קרובו וכן היועץ המשפטי לממשלה רשאים לערער על החלטה של ועדה פסיכיאטרית. את הערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך ארבעים וחמישה ימים מהמועד שבו נמסרה לחולה או ליועץ המשפטי לממשלה, לפי העניין, הודעה על ההחלטה של הוועדה.

ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית

 • החולה, קרובו או היועץ המשפטי לממשלה רשאים לערער על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית.
 • את הערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום מהמועד, שבו נמסרה לחולה או ליועץ המשפטי לממשלה ההחלטה של הוועדה.
 • בית המשפט המחוזי ידון בערעור באמצעות שופט אחד.

חשוב לדעת

 • צו אשפוז, אינו מתבטל מאליו, אם הוועדה הפסיכיאטרית נמנעת מלדון בו יותר מ-6 חודשים, כפי שהחוק דורש.
 • אם הוועדה הפסיכיאטרית אינה דנה בעניינו של הנאשם, הוא רשאי לפנות לבג"ץ, כדי שזה יאלץ את הוועדה לדון בעניין.
 • במקרה כזה ניתן לפנות גם לבית המשפט, כדי שיבחן את תוקפו של צו האשפוז.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

חוק טיפול בחולי נפש - סעיף 28

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.