הקדמה:

לבית משפט לנוער סמכות להורות על אשפוזו של קטין לצורך בדיקה ואבחון
בית המשפט יורה על האשפוז אם הוא סבור על סמך חוות דעת פסיכיאטרית שקיימת אפשרות כי הקטין לוקה בנפשו באופן המסכן את עצמו או זולתו, ולא ניתן לאבחן את מצבו ללא אשפוז
סמכותו של בית המשפט לנוער היא בנוסף לסמכותו של הפסיכיאטר המחוזי להורות על בדיקה כפויה של מתמודדי נפש


 • בית המשפט לנוער, הדן בעניינו של קטין לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), רשאי להורות על אשפוז הקטין בבית חולים שעליו יורה ובתנאים שיקבע, לצורך אבחון מצבו הנפשי של הקטין.
 • בית המשפט יורה על אשפוז לצורך בדיקה, אם סבר, על סמך חוות דעת של פסיכיאטר מחוזי, הנסמכת על חוות דעת של פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער שבדק את הקטין, כי התקיימו שלושת התנאים הבאים במצטבר:
  1. קיימת אפשרות של ממש שהקטין חולה במחלת נפש או שיש לו הפרעה נפשית קשה.
  2. המחלה או ההפרעה עלולות לסכן את עצמו או את זולתו סיכון פיסי מיידי או להביא לנזק נפשי חמור להתפתחותו.
  3. לא ניתן לאבחן את מצבו הנפשי של הקטין אלא בדרך של אשפוז.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • הפנייה לבית המשפט נעשית בידי עובד סוציאלי (פקיד סעד).

שלבי ההליך

 • בית המשפט מוסמך לקבוע את משך תקופת האשפוז לצורך אבחון הקטין.
 • התקופה המקסימלית לאשפוז לצורכי בדיקה הינה שבעה ימים.
 • מנהל בית החולים רשאי להאריך את האשפוז לתקופה של עד שבעה ימים, אם נוכח כי הארכה כאמור חיונית לשם אבחון מצבו הנפשי של הקטין.

ערעור

 • על החלטה של בית משפט לנוער ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים