לפסיכיאטר המחוזי ישנה סמכות להורות על בדיקה דחופה של אדם בניגוד לרצונו
אדם שנבדק בכפייה בלי שהתקיימו התנאים הנדרשים (פירוט בהמשך), יכול לתבוע פיצויים מבית חולים או מהפסיכיאטר המחוזי

תקציר

בתנאים מסוימים, הפסיכיאטר המחוזי מוסמך לתת הוראה כי אדם יעבור בדיקה פסיכיאטרית בכפייה, כלומר, ללא הסכמתו.

 • ישנן שתי הוראות לבדיקה כפויה שהפסיכיאטר המחוזי יכול לתת בהתאם למצב האדם: בדיקה דחופה (המידע בדף זה) ובדיקה לא דחופה.
 • הוראת הבדיקה הכפויה תהיה בתוקף במשך 10 ימים מהיום שניתנה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הוראת בדיקה כפויה דחופה תינתן אם יובאו לפסיכיאטר המחוזי ראיות לכאורה ולפיהן מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. האדם נמצא במצב פסיכוטי (קיימת פגיעה במידה ניכרת בכושר השיפוט או בכושר בביקורת המציאות).
  2. כתוצאה מהמצב הפסיכוטי הוא עלול לסכן את עצמו או אחרים סיכון פיזי מיידי.
  3. הוא מסרב להיבדק על ידי פסיכיאטר.


למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • הפסיכיאטר המחוזי שהוציא הוראה לבדיקה בכפייה, רשאי גם:
  • למנות את מבצע הבדיקה הכפויה.
  • להורות על כך שמבצע הבדיקה יהיה זכאי לסיוע משטרתי במקרה הצורך.
  • להסמיך את מבצע הבדיקה ואת השוטר שמסייע לו להיכנס לביתו של האדם או לכל בית חולים או שטח כדי לבצע את הבדיקה.
  • להסמיך את מבצע הבדיקה ואת השוטר שמסייע לו להשתמש בכוח סביר כדי לתפוס את האדם ולבצע את הבדיקה.
  • לקבוע את בית החולים שבו ייבדק האדם ואת הפסיכיאטר הבודק.
  • לקבוע את תנאי הבדיקה.

ערעור

 • לא ניתן לערער על החלטה לבדיקה כפויה.

חשוב לדעת

 • הוראת הפסיכיאטר המחוזי לביצוע בדיקה כפויה תקפה ל-10 ימים מהיום שניתנה ואם לא תבוצע בפרק זמן זה, יהיה צורך בפניה נוספת לפסיכיאטר המחוזי ובהוראה חדשה.
 • אדם שניתנה בעניינו הוראה לבדיקה בכפייה שלא בהתאם לתנאים שבגינם ניתן לתת הוראת בדיקה כפויה, יכול להגיש נגד הפסיכיאטר המחוזי תביעה למתן פיצויים בשל תקיפה לפי סעיף 23 לפקודת הנזיקין.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות