הקדמה:

חוק הנוער (טיפול והשגחה) נועד להגן על שלומם של קטינים (מי שטרם מלאו להם 18 שנים) המוגדרים על-פי החוק כ"נזקקים".
החוק מגדיר את תפקידיו וסמכויותיו של העובד הסוציאלי שעבר הכשרה מיוחדת בנושא חוק זה, וקיבל מינוי משר הרווחה לתפקיד העוסק בהגנה על הקטינים.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960
נוסח החוק:

קטין נזקק

 • החוק מגדיר קטין נזקק כאחד מאלה:
  • קטין שלא נמצא אדם האחראי עליו (הורה, אפוטרופוס או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו).
  • קטין שהאחראי עליו אינו מסוגל לטפל בו או להשגיח עליו, או שהוא מזניח את הטיפול או ההשגחה.
  • קטין שביצע עבירה פלילית ולא הועמד לדין.
  • קטין שנמצא משוטט, פושט יד, או עוסק ברוכלות בניגוד לחוק עבודת הנוער.
  • קטין הנתון להשפעה רעה או שהוא חי במקום המשמש לביצוע עבירות.
  • קטין ששלומו הגופני או הנפשי נפגע או עלול להיפגע מכל סיבה אחרת.
  • מי שנולד כשהוא סובל מתסמונת גמילה מסמים (עקב שימוש בסמים של האם בהיותה בהיריון).

עובד סוציאלי על-פי חוק הנוער

 • תפקידי העובד הסוציאלי על-פי חוק הנוער הם:
  • לבדוק ולחקור, באופן גלוי או סמוי, כל דיווח שקיבל על קטינים בסיכון. סמכות זו גוברת על כל חסיון רפואי ומאפשרת לעובד הסוציאלי גישה לרשומות מרופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים וכדומה.
  • בהתאם לשיקול דעתו, יכול העובד הסוציאלי לקיים פגישה עם האחראים על הקטין, ובה להבהיר להם את חומרת המצב ואת דרכי הטיפול.
  • אם התרשם העובד הסוציאלי כי בוצעה עבירה פלילית כלפי הקטין, לפי חוק העונשין, עליו לדווח למשטרה בתוך זמן סביר על העבירה.
  • אם למרות התערבויות קודמות, הקטין עדיין נתון בסיכון, יכול העובד הסוציאלי לפנות לבית המשפט לנוער, כדי לקבל את אחד מהצווים הבאים:
   • צו השגחה - שבמסגרתו מורה בית המשפט לאחראים על הקטין לנהוג בהתאם להנחיות הטיפול שניתנו להם.
   • צו הוצאה ממשמורת - כאשר קיים סיכון של ממש לשלומו של הקטין אם ישאר בחזקת הוריו, יכול העובד הסוציאלי לבקש מבית המשפט הוצאה ממשמורת ההורים למקום מוגן. צו זה ניתן לתקופה מוגבלת, שבמהלכה יציג העובד הסוציאלי לבית המשפט עדכונים לגבי מצבו של הקטין.
   • צו ביניים - במקרים שבהם מדובר במצב שאינו סובל דיחוי עד לקיום דיון מקיף בבית המשפט, יכול העובד הסוציאלי לבקש מבית המשפט לתת צו ביניים לתקופה של חודש, שאותו ניתן להאריך במקרה הצורך.

עדכונים לחוק

 • סעיף 24 (תיקון 18) קובע כי אין לפרסם שמו של קטין או כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו של קטין, בין על ידי כלל הציבור ובין על ידי סביבתו הקרובה, או לרמוז על זיהויו כאמור, בין באמצעות פרסום של קולו, דמותו, כולה או חלקה, סביבתו או דמויות הקרובות לקטין, ובין בדרך אחרת, באופן או בנסיבות שיש בהם כדי לגלות כי הובא בפני בית משפט.
 • כמו כן מפורטים בסעיף רשימת מקרים העלולים להביא לזיהויו, לקשור אותו לדבר עבירה או לפגוע בחובת החסיון.
 • העונש לפי סעיף זה הוא שנת מאסר.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים


הרחבות