צרכן רשאי להפסיק את יתרת התשלומים לבית עסק, אם בית העסק נקלע להליכי חדלות פירעון והשירות או הנכס טרם סופקו לצרכן
אם ניתן כנגד בית העסק צו כינוס הליכים, צו פירוק או צו לפתיחת הליכים, הצרכן זכאי לקבל בחזרה את הסכומים שכבר שילם
ניתן לחזור ולחייב את הצרכן בתשלומים לבית העסק אם הצרכן קיבל את התמורה עבורה שילם, או אם נקבע שצו שיינתן כנגד בית העסק לא יפגע בצרכן
בית המשפט שדן בהליכי חדלות הפירעון של בית העסק יכול להורות להמשיך ולשלם לספק למרות ההליכים


צרכן שהתקשר עם בית עסק לרכישת מוצר או שירות שאינם ניתנים באספקה מיידית, ונודע לו כי בית העסק נמצא בהליכי חדלות פירעון, זכאי לבטל את העסקה.

 • הצרכן יהיה זכאי להפסיק לשלם את יתרת התשלומים שנותרו, או אפילו לקבל בחזרה סכומים שכבר שילם, כתלות בשלב חדלות הפירעון בו נמצא בית העסק.
 • בית משפט שדן בעניינו של בית העסק בהליכי חדלות הפרעון, יכול להורות לנותן שירותי התשלום (למשל חברת כרטיסי אשראי או אפליקציית תשלומים) להמשיך ולשלם לבית העסק את יתרת התשלומים.

מי זכאי?

 • צרכן שהתקשר עם ספק בעסקה באשראי, לא קיבל את התמורה עבורה, שילם ונודע לו שבית העסק נמצא בהליכי חדלות פירעון.
 • השאלה אם הצרכן יהיה זכאי להשבת סכומים ששילם או רק להפסקת תשלומים עתידיים, תלויה בשלב בו נמצא בית העסק בהליכי חדלות הפירעון:
  • אם הוגשה כנגד בית העסק בקשה למתן צו לכינוס נכסים, צו פירוק או צו לפתיחת הליכים, הצרכן זכאי להפסיק את יתרת התשלומים שעליו לשלם, אך לא יהיה זכאי בשלב זה להשבת סכומים.
  • אם הבקשה התקבלה וניתן כנגד בית העסק צו כאמור, הצרכן זכאי לכך לקבל בחזרה התשלומים שכבר ביצע, בנוסף להפסקת יתרת התשלומים, אם קיימים כאלה.

תהליך מימוש הזכות

 • על הצרכן לשלוח לנותן שירותי התשלום (כגון חברת כרטיסי אשראי או אפליקציית תשלומים) הודעה בכתב בצירוף העתק הבקשה למתן הצו, או העתק הצו שכבר ניתן.
 • במקרה של בקשה למתן צו, נותן שירותי התשלום יפסיק את המשך התשלומים החל מהמועד בו הגיעה אליה ההודעה ועד שתתקבל החלטה בבקשה לצו המבוקש.
 • במקרה שכבר ניתן צו, נותן שירותי התשלום ישיב לצרכן את התשלומים שבוצעו, לא יאוחר מ-8 ימי עסקים מיום מתן הצו.
 • במקרה שחברת כרטיסי האשראי מסרבת לעצור את התשלומים או להשיב את הסכומים המגיעים ללקוח, ניתן להגיש תלונה ליחידה לפניות הציבור בבנק או בחברת כרטיסי האשראי.

המשך חיוב הלקוח בתשלומים לספק

 • נותן שירותי התשלום יחזור להעביר את יתרת התשלומים לבית העסק, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • הבקשה לצו, בגינה הופסקו התשלומים, נדחתה.
  • ניתן צו המורה על הפעלת מוטב שהוא תאגיד לשם שיקומו הכלכלי.
  • בית המשפט שדן בבקשה למתן צו הורה להמשיך ולהעביר לבית העסק את יתרת התשלומים אם שוכנע התמורה סופקה לצרכן, או שהצרכן לא ייפגע גם אם יינתן הצו.
  • נותן שירותי התשלום נוכח בעצמו שהתמורה כן סופקה לצרכן, ובמקרה זה עליו להודיע לצרכן לפחות 15 ימים לפני החיוב בפועל, וכן למסור לצרכן מסמכים שנוגעים לעניין הנמצאים ברשותו, אם הצרכן ביקש זאת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים