לכל תאגיד בנקאי (בנק מסחרי או חברת כרטיסי אשראי) יש יחידה לפניות הציבור שמטפלת בתלונות ובפניות של הלקוחות
כדי להגיש תלונה יש לפנות ישירות ליחידה לפניות ותלונות הציבור של התאגיד הבנקאי
התאגיד הבנקאי ימסור לפונה את תשובתו בתוך 45 ימים (ובמקרים חריגים בתוך 60 ימים)
אם לא התקבלה תשובה בזמן או שהתשובה לא מספקת ניתן להגיש תלונה לפיקוח על הבנקים
למידע רשמי ראו אתר בנק ישראל


לכל בנק מסחרי או חברת כרטיסי אשראי יש יחידה ארגונית נפרדת (פניות הציבור או נציבות תלונות הציבור) שתפקידה הוא לברר ולבדוק פניות ותלונות של לקוחות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • כל הלקוחות של התאגיד הבנקאי (בנק מסחרי או חברת כרטיסי אשראי).

למי ואיך פונים

  • יש לפנות ישירות ליחידה לפניות ותלונות הציבור בתאגיד הבנקאי המבוקש.
  • בדף זה מופיעים קישורים לטפסים המקוונים של היחידות לפניות ותלונות הציבור בתאגידים הבנקאיים השונים.

שלבי ההליך

  • התאגיד הבנקאי צריך לענות בתוך 45 ימים ממועד הגשת הפנייה או התלונה.
  • במקרים חריגים נציבות פניות הציבור בתאגיד הבנקאי רשאית להאריך את המועד למתן התשובה ב-15 ימים נוספים.
  • על התשובה להיות מנומקת, להתייחס לטענות שהועלו ולציין אסמכתות רלוונטיות לפי העניין.
  • אם הפנייה או התלונה התקבלה במלואה אין חובה לנמק ולהתייחס לטענות.
  • אם בעקבות בירור הפנייה או התלונה נקבע סעד כספי או סעד שווה ערך (פיצוי, החזר, זיכוי, הטבה וכו'), תצורף להחלטה ההנמקה על אופן קביעת הסעד.
  • התשובה הסופית לפנייה או לתלונה תכלול הודעה על הזכות להשיג (לערער) על ההחלטה בפני המפקח על הבנקים בבנק ישראל, בנושאים המצויים בתחום טיפולו.

ערעור

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים