בנוסף למרשם הפלילי של קטינים המשטרה מנהלת מרשם משטרתי הכולל מידע לגבי תיקי חקירה שנסגרו בשל חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור
אסור לכלול במרשם המשטרתי מידע פלילי על עבירה שעבר קטין בהיותו מתחת לגיל 12
אדם רשאי להגיש בקשה למשטרה לביטול הרישום של תיקים סגורים בתום התקופה המפורטת בהמשך, והמשטרה תשקול את בקשתו בהתאם לקריטריונים הקבועים בדין
הרישום של תיקים סגורים של קטינים בעבירות שעונשן פחות מ-3 שנים מאסר, יימחק באופן אוטומטי בתום 5 שנים מיום האירוע
למידע רשמי ראו ביטול רישום של תיקים סגורים באתר משטרת ישראל
שימו לב
ערך זה מתייחס לביטול רישום של תיקים סגורים של קטינים. למידע אודות ביטול רישום משטרתי של תיקים סגורים של בגירים ראו ביטול רישום משטרתי של תיקים סגורים.

אדם רשאי להגיש בקשה למשטרה לביטול הרישום המשטרתי של תיקים סגורים בתום התקופה המפורטת בהמשך, והמשטרה תשקול את בקשתו בהתאם לקריטריונים הקבועים בדין.

 • ביטול הרישום המשטרתי של תיקים סגורים ייעשה ע"י ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה או קצין שהוא הסמיך לכך, בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי שר המשפטים והשר לביטחון פנים בהתחשב, בין השאר, באלה:
  • הזמן שחלף מיוםהאירוע, ולעניין תיק שעוכבו בו ההליכים – הזמן שחלף מיום שעוכבו ההליכים.
  • גיל האדם שהרישום נוגע לו ביום האירוע, נסיבותיו האישיות, קיומו של מידע פלילי נוסף לגביו, מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן.
 • בכל מקרה, הרישום של תיקים סגורים של קטינים בעבירות שעונשן פחות מ-3 שנות מאסר (עבירות חטא ועוון ) יימחק באופן אוטומטי בתום 5 שנים מיום האירוע.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

תנאי הסף ואמות המידה לביטול הרישום המשטרתי של תיקים סגורים

 • ניתן להגיש את הבקשה רק לאחר שחלפו התקופות המפורטות להלן:
  • בחשד לביצוע עבירת פשע ( עבירה שהעונש עליה הוא מעל 3 שנות מאסר) - ניתן להגיש בקשה לביטול הרישום לאחר 5 שנים מיום האירוע.
  • בחשד לביצוע עבירת עוון (עבירה שהעונש עליה הוא בין 3 חודשים ל-3 שנים מאסר)- ניתן להגיש בקשה לביטול הרישום לאחר 3 שנים מיום האירוע.
 • רישום התיקים הסגורים יבוטל בהתאם לאמות המידה הבאות :
  • חומרת האירוע.
  • חומרת הפגיעה באדם או ברכוש.
  • נסיבות אישיות של האדם שהרישום נוגע לו.
  • קיומם של רישומי משטרה אחרים והתמשכותם על פני תקופה.
  • היעדר תיקים פתוחים.
  • העדר פרט רישום פלילי שנוצר בעקבות החלטה בפלילים של בית משפט, שטרם התיישן או נמחק.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לביטול הרישום של תיקים סגורים למדור מידע פלילי במטה הארצי של המשטרה.
 • לבקשה רצוי לצרף את המסמכים הבאים:
  • אישורים או המלצות משירות צבאי או לאומי.
  • אישורים על לימודים ותעסוקה.
  • המלצות ממקומות עבודה או התנדבות.
  • כל מסמך אחר רלוונטי כגון התייחסות לנסיבות בגינן נוצרו רישומי התיקים.
 • את הבקשה ניתן להגיש באחת הדרכים הבאות:
  • באמצעות הדואר לכתובת: מטה הארצי- מדור מידע פלילי , דרך בר לב 1, ירושלים מיקוד 91906
  • באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת: Bitul-rishum@police.gov.il .
  • באמצעות הפקס שמספרו: 02-5898032
 • ליצירת קשר עם המדור ניתן לפנות בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 13:00-15:00 בטלפון 02-5429757
שימו לב
 • לרגל ראש השנה תשפ"ג וכניסת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים לתוקפו, משטרת ישראל החליטה לפעול לביטול תיקים סגורים מהמרשם המשטרתי לאזרחים אשר עומדים באמות המידה שנקבעו, וזאת ללא צורך להגיש בקשה למשטרה.
 • למידע נוסף לחצו כאן.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים