כעיקרון, מידע מהמרשם המשטרתי הוא חסוי, ורק לאדם שאליו מתייחס המידע ולגופים מסוימים שחשופים אליו מותר לעיין בו
למרות זאת קיימים גופים שרשאים לדרוש ולקבל לידיהם מידע מסוים מתוך המרשם הפלילי כאשר הדבר דרוש למילוי תפקידיהם, כמפורט בהמשך

כעיקרון, מידע מהמרשם הפלילי הוא חסוי, ורק לאדם שאליו מתייחס המידע ולגופים מסוימים שחשופים אליו מותר לעיין בו.

 • למרות זאת קיימים גופים שרשאים לדרוש ולקבל לידיהם מידע מסוים מהמרשם הפלילי לצורך מטרה מסוימת שנקבעה בחוק.
 • בכל מקרה לא יימסר מידע זיכוי של נאשם, מלבד מקרים חריגים המפורטים בהמשך.

רשימת הגופים שרשאים לקבל מהמשטרה מידע על תיקים תלויים ועומדים

 • המשטרה רשאית למסור מידע על תיקים תלויים ועומדים לגופים ולבעלי התפקידים המנויים בתוספת הראשונה לחוק לשם מילוי תפקידיהם ולצורך המטרות הכתובות בתוספת לחוק.
 • למרות זאת, למשטרה אסור למסור מידע על תיק תלוי ועומד שטרם הוגש בו כתב אישום, לגופים המפורטים בפסקה הבאה:

גופים שאינם רשאים לקבל מהמשטרה מידע משטרתי על תיק תלוי ועומד שטרם הוגש בו כתב אישום

 • מנכ"ל משרד ממשלתי או חשב כללי (או מי שהוסמך על ידיהם) בעניין התקשרות של המדינה אם הדבר מצריך בדיקה מטעמי בטחון המדינה.
 • המנהל הכללי או ממונה הביטחון של גוף המנוי בתוספת הראשונה, בתוספת השנייה או בתוספת החמישית של חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים – לעניין מינוי עובדים או ביטול מינוים, או לעניין ביצוע עבודה, תפקיד או שירות באותו גוף בידי אדם אחר שלגביו מבוקש המידע ולעניין ביצוע פעולות אבטחה כמפורט באותו חוק.
 • גורמים הממנים בעלי תפקידים בשירות הציבורי:
  • יושב ראש הכנסת – לעניין בחירת נשיא המדינה,
  • ועדת הכנסת – לעניין מינוי מבקר המדינה,
  • הממשלה – לעניין מינוי בעלי תפקידים שמינוים מוטל עליה ולעניין סעיף 8 לחוק בנק ישראל.
  • ועדת מינויים (לשופטים, רשמים, קאדים ודיינים, שופטים צבאים) ועדה למינוי שופטים צבאיים שיכהנו בבתי משפט צבאיים באזור ומנהל בתי המשפט, מזכירות ועדות למינוי שופטים או דיינים בבתי דין צבאיים או בתי משפט צבאיים
  • שר המשפטים, שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, הוועדה המייעצת לעניין נציגי ציבור, ומנהל בתי המשפט - לצורך מינוי נציג ציבור או בירור תלונה עליו.
  • שר, מנהל כללי או יועץ משפטי של משרד ממשלתי – לעניין מינוי לתפקיד שלא בדרך של מכרז שנעשה בידי שר או בידי הממשלה או מינוי הטעון את אישורה של הממשלה, למעט מינויים הנבדקים על ידי הוועדה לבדיקת מינויים,
  • שר המשפטים, לעניין הענקת סמכויות חקירה,
  • השר לביטחון פנים לעני הענקת סמכויות חקירה, עיכוב, מעצר או חיפוש,
 • גופים ובעלי תפקידים שהמידע נדרש להם לשם אינטרס ציבורי חיוני:
  • נציב שירות המדינה או מי שהוא מסמיך לכך – לגבי עובדי המדינה,
  • מנהל לשכת נשיא המדינה – לגבי עובדי הלשכה,
  • יושב ראש הכנסת או מי שהוא הסמיך לכך – לגבי עובדי הכנסת,
  • מבקר המדינה או מי שהוא הסמיך לכך – לגבי עובדי משרד מבקר המדינה,
  • נציב בתי הסוהר או מי שהוא הסמיך לכך – לגבי עובדי וסוהרי שירות בתי הסוהר,
  • היועץ המשפטי של רשות מקומית שהוא עובד הרשות – לעניין מינוי במכרז למשרות מסוימות וכן בעלי תפקידים נוספים שקבע שר הפנים,
  • היועץ המשפטי של משרד הפנים – לעניין מינוי במכרז למשרת יועץ משפטי של רשות מקומית,
  • מנהל רשות החברות הממשלתיות וכן מנהל כללי של חברה ממשלתית – לגבי מינוי של פקיד בכיר
  • מנהל רשות החברות הממשלתיות – לגבי מינוי רואה חשבון בחברה ממשלתית ומינוי של יועץ משפטי לחברה ממשלתית,
  • מפקח עבודה אזורי ומפקח עבודה ראשי, לעניין מינוי, מתן הסמכה או היתר לפי חוק חומרי נפץ, וכן מי ששר המשפטים מינה לשם מתן היתר לייבוא חומר נפץ,
  • נגיד בנק ישראל, המפקח על הבנקים, הממונה על שיתוף בנתוני אשראי, עובד בנק ישראל שהסמיך מי מהם לעניין רישוי, מינוי או היתר, וחברי ועדת הרישיונות.
  • המנהל הכללי של משרד החינוך, מנהל אגף בכיר לביטחון במשרד או קצין הביטחון הארצי של המשרד, היועץ המשפטי של המשרד או עוזרו ומנהל אגף בכיר לכוח אדם בהוראה במשרד או מנהל אגף הכפוף לו – לעניין מתן אישור העסקה לעובד חינוך לשם הגנה על שלומם וביטחונם של קטינים,
  • הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, עובד רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון שהוסמך על ידי הממונה על שוק ההון לעסוק ברישוי וחברי הוועדה המייעצת - לעניין רישוי מבטח ולעניין רישוי חברה מנהלת, וכן לעניין היתרי מסוימים נוספים.
  • המפקח על נותני שירותים פיננסיים, עובד שהוסמך על ידי המפקח לעסוק ברישוי וחברי הוועדה המייעצת כמשמעותם בסעיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים - לעניין רישוי נותן שירתים פיננסיים, וכן לעניין היתרים מסוימים נוספים,
  • הממונה על רישוי אומנה - לעניין קביעת כשירות של אומנים,
  • הוועדה למינוי קונסול כבוד במשרד החוץ – לעניין אישור מינוי קונסול כבוד של מדינה זרה.
 • כל גוף שרשאי לקבל מידע מהמרשם הפלילי על אדם מסוים לצורך הענקת זכות לאותו אדם. לפירוט הגופים ראו כאן.
 • כל הגופים המנויים בתוספת השנייה לחוק.

רשימת הגופים שרשאים לקבל משירות הביטחון הכללי מידע על תיקים תלויים ועומדים

 • שירות הביטחון הכללי רשאי למסור מידע מעל תיקים תלויים ועומדים לגופים ולבעלי התפקידים המנויים בתוספת הראשונה לחוק לשם מילוי תפקידיהם ולצורך המטרות הכתובות בתוספת לחוק.

רשימת הגופים שרשאים לקבל מהמשטרה הצבאית מידע על תיקים תלויים ועומדים

 • המשטרה הצבאית רשאית למסור מידע על תיקים תלויים ועומדים לגופים הבאים:
  • פרקליט צבאי,
  • תובע צבאי,
  • מפקד צבאי (או מי שהוא הסמיך),
  • ראש המינהל האזרחי (או מי שהוא הסמיך),
  • בית משפט צבאי,
  • היועץ המשפטי ביהודה ושומרון ועוזריו,
  • סניגורו של נאשם (לעניין מידע על נאשם לצורך ההליך שלו),
  • ועדה לאישור סניגורים, כל גרו המוסמך להקל בעונש,
  • ועדה לעיון בעונש,
  • ועדה לעיון בעבר פלילי של חייל בראשות קצין חינוך ראשי,
  • הוועדה המייעצת להתרת התחייבות של חייל בשירות קבע,
  • רמטכ"ל, ראש אגף כוח אדם בצה"ל (או מי שהוא הסמיך) בהקשר לענייני כוח אדם בצבא,
  • פוקד (מי שהתמנה על ידי שר הביטחון לקבוע כי אדם חייב בשירות ביטחון ולקרוא לו להתייצב לשירות).

רשימת הגופים שרשאים לקבל מאמ"ן מידע על תיקים תלויים ועומדים

 • אמ״ן רשאי למסור מידע על תיקים תלויים ועומדים לרמטכ"ל ולראש אגף כוח אדם בצה"ל (או מי שהוא הסמיך) בהקשר לענייני כוח אדם בצבא.

רשימת הגופים שרשאים לקבל מהמשטרה מידע על תיקים שנסגרו ועל תיקים שעוכבו בהם ההליכים

 • נשיא המדינה, לשם בחינת בקשות לקיצור או ביטל תקופת התיישנות ותקופות מחיקה של רישום פלילי
 • היועץ המשפטי לממשלה, מי שהיועץ המשפטי לממשלה אצל לו את סמכותו לעכב הליכים פליליים, תובע (שהתמנה להיות נציג של היועץ המשפטי לממשלה, למשל פרקליט מפרקליטות המדינה), ובא כוח היועץ המשפטי לממשלה כאשר הגילוי על פרט רישום משטרתי מהותי לניהול ההליך המשפטי שהוא מנהל, לשם מילוי תפקידיהם
 • קצין מבחן, לשם מילוי תפקידו;
 • סניגור – לעניין מידע על נאשם או חשוד שהוא מייצג לשם הליך שהוא מנהל
 • חוקר מדעי – בסוגי מחקר, במקרים ובתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת החוקה
 • מנהל הרשות להגנה על עדים, עובד בכיר ברשות שהוא הסמיכו לכך, ועובד מבצעי של הרשות שהמידע דרוש לו במסגרת תכנית ההגנה, או גורם מוסמך במדינה אחרת שמנהל הרשות החליט כי העברת מידע אליו דרושה במסגרת תכנית ההגנה
 • קצין פיקוח ובעלי תפקידים אחרים ביחידת הפיקוח שקבע השר לביטחון הפנים בצו, מעריך מסוכנות, גורם מקצועי מתאם, גורם מתאם בבית הסוהר, מטפל ייעודי בקהילה למעט במרכז מורשה, וכן מטפל ייעודי בבית סוהר, לשם מילוי תפקידיהם
 • פרקליט צבאי ותובע צבאי, לשם מילוי תפקידם, אם הגילוי על פרט רישום משטרתי מהותי לניהול הליך משפטי על ידם
 • ראש המטה הכללי וראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל או מי שמי מהם הסמיך לכך בהתאם לפקודות הצבא, לעניין תפקידים בעלי רגישות מיוחדת, כפי שייקבע בפקודות הצבא
 • מפקח עבודה ראשי לעניין מינוי, מתן הסמכה או היתר לפי חוק חומרי נפץ;
 • נציב בתי הסוהר או קצין בשירות בתי הסוהר שהוא הסמיך לכך, לגבי סוהרים בשירות בתי הסוהר, לעניין מינוי או ביטול מינוי וכן לעניין עבודה
 • נציב בתי הסוהר או מי מטעמו לעניין החזקה במשמורת חוקית של אסירים וכן צוות מקצועי, לעניין שחרור על־תנאי של אסירים הנושאים עונש מאסר בשל עבירה מהעבירות המנויות בתוספת לחוק שחרור על־תנאי ממאסר
 • בית משפט או בית דין – בהליך משפטי שאינו הליך פלילי כאשר גילוי המידע מהמרשם המשטרתי מהותי לנושא הדיון, וכן בהליך של מעצר לפני הגשת כתב אישום, ובית דין צבאי בהליך של הארכת מעצר
 • ועדת מינויים (לשופטים, רשמים, קאדים ודיינים, שופטים צבאים) ועדה למינוי שופטים צבאיים שיכהנו בבתי משפט צבאיים באזור ומנהל בתי המשפט, מזכירות ועדות למינוי שופטים או דיינים בבתי דין צבאיים או בתי משפט צבאיים**שר המשפטים, שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, הוועדה המייעצת לעניין נציגי ציבור, ומנהל בתי המשפט - לצורך מינוי נציג ציבור או בירור תלונה עליו.
 • מנהל רשות החברות הממשלתיות – לגבי מינוי רואה חשבון בחברה ממשלתית ומינוי של יועץ משפטי לחברה ממשלתית
 • עובד סוציאלי שמונה לתפקיד לפי חוק גיל הנישואין, חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), חוק שירותי הסעד, חוק הנוער (טיפול והשגחה), חוק ההגנה על חוסים, חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית–התפתחותית), חוק אימוץ ילדים או חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד).

מידע על זיכוי של נאשם

 • בעיקרון אסור למסור מידע על זיכוי של נאשם.
 • למרות זאת, המשטרה רשאית למסור מידע על זיכוי לגופים המפורטים להלן, וזאת אם הדבר נדרש לשם חקירת עבירה מתוך העבירות המפורטות כאן או לשם מניעת ביצוע אחת מהעבירות הללו או לשם שמירה על ביטחון המדינה.

רשימת הגופים שזכאים לקבל מהמשטרה מידע על זיכוי של נאשם

 • המשטרה
 • שירות הביטחון הכללי
 • המשטרה הצבאית
 • אגף המודיעין במטה הכללי של צה"ל
 • המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
 • אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון
 • המחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים
 • היחידה לחקירות פנים בצה"ל
שימו לב
שירות הביטחון הכללי רשאי לקבל מידע על זיכוי של נאשם גם במקרה שהדבר נדרש לו לצורך קבלת החלטה על התאמה ביטחונית של מועמד למשרה או תפקיד בסיווג ביטחוני.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים