בתנאים מסוימים, הורה ששירותי הרווחה לא הצליחו לאתר וילדו הוכרז בר-אימוץ, רשאי לבקש כי ההכרזה תבוטל והוא יגדל את הילד


בחוק נקבעו מספר נסיבות המאפשרות הכרזה על ילד כבר-אימוץ. אחת מהן היא מסירת הילד לאימוץ כאשר לא ניתן לזהות את ההורה שלו, לאתר אותו או לקבל את עמדתו בנוגע למסירת ילדו לאימוץ.

 • מי שילדו הוכרז בר-אימוץ מסיבה זו, יכול בתנאים מסוימים לבקש לבטל את ההכרזה ולגדל את ילדו בעצמו.
 • המקרה הנפוץ להגשת הבקשה הוא כאשר האם הסכימה למסור את הילד לאימוץ וסירבה למסור פרטים על האב, והאב לא ידע כלל על דבר קיומו של הילד עד למועד מאוחר יותר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הורה שילדו הוכרז בר-אימוץ לאחר ששירותי הרווחה לא הצליחו לזהות ולאתר את ההורה, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. ההורה מעוניין לגדל את הילד בעצמו.
  2. חלפו פחות מ-60 ימים מהיום שהילד נמסר למשפחה המאמצת או מיום ההכרזה על הילד כבר-אימוץ, לפי המאוחר מביניהם.
  3. לא ניתן צו אימוץ לילד.
שימו לב
אם בית המשפט מתרשם כי שירותי הרווחה לא עשו מספיק כדי לאתר את האב ולא מתקיימת כל עילה אחרת להכריז על ילד כבר-אימוץ, בית המשפט עשוי לאפשר לאב להגיש בקשה לביטול ההכרזה בהקדם לאחר שנודע לו על קיום הילד, גם לאחר שחלפו 60 ימים מיום ההכרזה או מיום מסירת הילד למשפחה מאמצת, וכל עוד לא ניתן צו אימוץ (אם ניתן צו אימוץ יש לפעול להגשת בקשה לביטולו).

למי ואיך פונים

 • ההורה יגיש בקשה לביטול הכרזה לבית המשפט לענייני משפחה.
 • אם ההורה אינו מיוצג, בית המשפט יכול למנות עבורו עורך דין שייצג אותו בהליך.

שלבי ההליך

 • אם כל התנאים מתקיימים, בית המשפט יבטל את ההכרזה על הילד כבר-אימוץ וימסור אותו להורה.
 • החלטת בית המשפט בבקשה לביטול הכרזה תינתן בתוך 40 ימים מיום הגשת הבקשה.
 • אם בית המשפט מתרשם שקיימת עילה אחרת המצדיקה למסור את הילד לאימוץ, או שהיועץ המשפטי הודיע על כוונה להגיש בקשה שהילד יישאר בר-אימוץ, בית המשפט יעכב את מסירת הילד להורה למשך 30 יום, כדי לאפשר את הגשת הבקשה להכרזה.
 • אם הוגשה בקשה להכרזה במקביל לבקשה לביטול ההכרזה, החלטת בית המשפט תינתן בתוך 9 חודשים מיום הגשת הבקשה להכרזה.
 • בית המשפט יאחד את הדיון בבקשה לביטול ובבקשה להכרזה, והילד לא יימסר להורה עד להחלטת בית המשפט בהליך כולו.

ערעור

 • ערעור על ההחלטה יוגש לבית המשפט בתוך 15 ימים מיום שניתנה לצדדים.
 • החלטת בית המשפט בערעור תינתן בתוך 30 ימים מהיום שהוגש.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • בעמ 9447/16 (באתר נבו) - לאב שלא ידע על ההיריון או הלידה, 60 הימים להגשת הבקשה לביטול ההכרזה ייספרו מהמועד שבו נודע לו לראשונה, וכל עוד לא ניתן צו אימוץ.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים