הקדמה:

"גוף מפעיל"- עמותה או גוף פרטי שקיבלו את אישור משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להעניק שירותים שונים בתחום האומנה
בין היתר, אחראי הגוף המפעיל על גיוס והכשרה של הורי האומנה, מציאת משפחת אומנה לילד ומינוי מנחי אומנה
הגופים המפעילים מחולקים לפי איזור מגורים וסוג מסגרת האומנה המסופקת על-ידם (רגילה, טיפולית, חירום)
למידע נוסף ראו סע' 49 בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016

רוב שירותי האומנה ניתנים באמצעות עמותה או גוף פרטי, שקיבלו את אישור משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להעניק שירותים אלו.

 • משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפקח על הגוף המפעיל ופעילותו ברמה המקומית באמצעות מפקחי אומנה וכן ברמה מחוזית וארצית.

תפקידיו המרכזיים של הגוף המפעיל

 • איתור מועמדים לשמש כהורי אומנה, הערכת כשירותם ומתן חוות-דעת על התאמתם או אי-התאמתם כחלק מהליך קבלת רישיון לאומנה.
 • הכשרת מועמדים לשמש כהורי אומנה.
 • ליווי מקצועי והדרכה להורי האומנה ובני משפחתם.
 • מינוי מנחי אומנה, הדרכתם ובקרה על פעולתם.
 • מציאת ושילוב הילד במשפחת האומנה (חוק האומנה קובע, כי תינתן עדיפות לשילוב ילד באומנה בקרב בני משפחתו).
 • יישום תכנית הטיפול שגובשה עבור הילד, עדכונה והתאמתה.
 • ליווי הילד בכל תקופת האומנה, כולל במקרה של מעבר בין אומנה אחת לאחרת.
 • קיום ביקורות מעקב תקופתיות בעניינו של הילד והכנת הערכה תקופתית לגביו.
 • דיווח למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ולמפקחי האומנה הפועלים מטעמו.

רשימת הגופים המפעילים

חשוב לדעת

 • גוף מפעיל המעניק שירותי אומנה רגילה, אמון גם על שירותי אומנת החירום.
 • הגוף המפעיל מחוייב למלא אחר דרישות ותנאים שונים במשך כל תקופת פעילותו ולמסור מידע למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, למפקח האומנה ולממונה על התלונות בכל העניינים הקשורים לפעולותיו והתנהלותו.
 • תקופת ההתקשרות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים עם גוף מפעיל לא תעלה על חמש שנים, אך ניתן להאריך ולחדש את ההתקשרות לתקופות נוספות.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים