"גוף מפעיל"- עמותה או גוף פרטי שקיבלו את אישור משרד הרווחה והביטחון החברתי להעניק שירותים שונים בתחום האומנה
בין היתר, אחראי הגוף המפעיל על גיוס והכשרה של הורי האומנה, מציאת משפחת אומנה לילד ומינוי מנחי אומנה
הגופים המפעילים מחולקים לפי איזור מגורים וסוג מסגרת האומנה המסופקת על-ידם (רגילה, טיפולית, חירום)
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה

רוב שירותי האומנה ניתנים באמצעות עמותה או גוף פרטי, שקיבלו את אישור משרד הרווחה והביטחון החברתי להעניק שירותים אלו.

 • משרד הרווחה והביטחון החברתי מפקח על הגוף המפעיל ופעילותו ברמה המקומית באמצעות מפקחי אומנה וכן ברמה מחוזית וארצית.

תפקידיו המרכזיים של הגוף המפעיל

 • איתור מועמדים לשמש כהורי אומנה, הערכת כשירותם ומתן חוות-דעת על התאמתם או אי-התאמתם כחלק מהליך קבלת רישיון לאומנה.
 • הכשרת מועמדים לשמש כהורי אומנה.
 • ליווי מקצועי והדרכה להורי האומנה ובני משפחתם.
 • מינוי מנחי אומנה, הדרכתם ובקרה על פעולתם.
 • מציאת ושילוב הילד במשפחת האומנה (חוק האומנה קובע, כי תינתן עדיפות לשילוב ילד באומנה בקרב בני משפחתו).
 • יישום תוכנית הטיפול שגובשה עבור הילד, עדכונה והתאמתה.
 • ליווי הילד בכל תקופת האומנה, כולל במקרה של מעבר בין אומנה אחת לאחרת.
 • קיום ביקורות מעקב תקופתיות בעניינו של הילד והכנת הערכה תקופתית לגביו.
 • דיווח למשרד הרווחה והביטחון החברתי ולמפקחי האומנה הפועלים מטעמו.

רשימת הגופים המפעילים

חשוב לדעת

 • גוף מפעיל המעניק שירותי אומנה רגילה, אמון גם על שירותי אומנת החירום.
 • הגוף המפעיל מחוייב למלא אחר דרישות ותנאים שונים במשך כל תקופת פעילותו ולמסור מידע למשרד הרווחה והביטחון החברתי, למפקח האומנה ולממונה על התלונות בכל העניינים הקשורים לפעולותיו והתנהלותו.
 • תקופת ההתקשרות של משרד הרווחה והביטחון החברתי עם גוף מפעיל לא תעלה על חמש שנים, אך ניתן להאריך ולחדש את ההתקשרות לתקופות נוספות.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים