הקדמה:

אדם המעוניין לשמש כהורה אומנה לילד, נדרש להגיש בקשה לקבלת רישיון אומנה מטעם משרד הרווחה והביטחון החברתי
על-מנת לקבל את הרישיון, יש לעמוד בכל התנאים שבחוק האומנה ולעבור הליך בדיקה, מיון, הכנה והכשרה
ככלל, רישיון האומנה תקף ל-3 שנים וניתן להאריך אותו ואף לבטל אותו בתנאים מסוימים
הגשת הבקשה לקבלת הרישיון והליכי הבדיקה, המיון, ההכנה וההכשרה אינם כרוכים בעלות כספית
למידע נוסף ראו הצטרפות למאגר משפחות אומנה באתר משרד הרווחה והביטחון החברתי


אדם המעוניין לשמש כהורה אומנה עבור ילד שהוצא מבית הוריו הביולוגיים, נדרש להגיש בקשה לקבלת רישיון לשמש הורה אומנה ולעבור במסגרת הבקשה בדיקות, מיונים, הכנות והכשרות.

הערת עריכה
לבדוק אם יש הליך שונה או התאמות מסוימות בכל הנוגע לרישיון לאומנה עם מוגבלויות
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:03, 20 בינואר 2020 (IST)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אדם המבקש לקבל רישיון אומנה, נדרש לעמוד בכל התנאים המקדימים הבאים:
  1. להיות תושב ישראל.
  2. להיות בין הגילים 55-25.
  3. הוא בעל הכנסה קבועה, ואם מדובר בבני-זוג, לפחות לאחד מהם יש הכנסה קבועה.
  4. הוא יכול לספק לילד מקום הולם בבית שיאפשר לו להתפתח בצורה תקינה וכי זכויותיו יישמרו.
  5. להיות בעל השכלה של 10 שנות לימוד לפחות ויודע קרוא וכתוב.
  6. אין לו או לכל אדם המתגורר עמו, מגבלה, מחלה או לקות נפשית שיכולה לפגוע ביכולתו לשמש הורה אומנה או לפגוע בילד בצורה כלשהי.
  7. הוא וכל אדם המתגורר עמו אינם מכורים לסמים או לאלכוהול.
  8. הוא אינו הורה לילד שהוכרז כקטין נזקק.
  9. אין לו אפוטרופוס.
  10. אין לו או לכל אדם המתגורר עמו רישום פלילי בעבירת מין או אלימות נגד קטין, עבירה חמורה אחרת או שהם חשודים בעבירות כאלו.
שימו לב
אם לאדם המבקש לקבל רישיון אומנה יש בן/בת זוג המתגורר/ת עמו, על בן/בת הזוג לעמוד גם כן בכל התנאים.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • יש לפנות ישירות ובאופן עצמאי לאחד מהגופים המפעילים, לפי איזור המגורים ומסגרת האומנה המבוקשת (רגילה, טיפולית).
 • יש למלא את טופס הבקשה שימסור הגוף המפעיל ולצרף אליו את המסמכים הבאים:
  • כתב ויתור סודיות רפואית.
  • הערכה רפואית חתומה על-ידי רופא.
  • גיליון מידע ראשוני (שאלון).
  • שאלון מורחב.
  • שאלון לנוער ולילדים (ימולא על ידי כל ילד מגיל 10 ומעלה במשפחה).
  • טופס התחייבות לעבור קורס הכשרה.
  • טופס התחייבות למתן חיסונים לילד באומנה.
  • טופס פרטי ממליצים.
 • יש להגיש לגוף המפעיל את טופס הבקשה וכל המסמכים הנדרשים כשהם מלאים וחתומים.
 • הגוף המפעיל יעביר את הבקשה והמסמכים למנחה אומנה (עובד סוציאלי) מטעמו ויזמן את המבקש ובני משפחתו לראיונות, אבחונים, מפגשי הדרכה והסברה כשבסופם תינתן חוות-דעת, האם המבקש כשיר ומתאים להיות הורה אומנה ולקבל רישיון אומנה.
 • מנחה האומנה יקבע בחוות-דעתו האם המבקש מתאים לשמש כהורה אומנה באופן כללי או לילד מסוים וכן את סוג האומנה שהמבקש מסוגל לספק לילד.
 • חוות-דעתו של מנחה האומנה תועבר למפקח אומנה (עובד סוציאלי) מטעם משרד הרווחה והביטחון החברתי שיבדוק את חוות הדעת וימליץ האם לתת רישיון או לא.
 • המלצת מפקח האומנה תועבר לממונה הארצי על רישוי האומנה (עובד סוציאלי) מטעם משרד הרווחה והביטחון החברתי שבתוך 30 יום יחליט אם לדחות את בקשת האומנה או לאשר אותה, לעיתים בכפוף למגבלות ותנאים מסוימים.
 • אם ניתן רישיון, המבקש יוגדר כהורה אומנה (אומן) והגוף המפעיל יפעל לאיתור ילד לצורך שילובו אצל הורה האומנה ולליווי הילד והורה האומנה במשך כל תקופת האומנה.

רישיון אומנה חריג

 • במקרים חריגים ומיוחדים, כאשר טובת הילד מחייבת ומצדיקה זאת, הממונה על רישוי האומנה, רשאי להעניק רישיון גם אם למבקש:
  • טרם מלאו 24 שנים או גילו עולה על 56 שנים.
  • השכלה של פחות מ-10 שנות לימוד והוא אינו יודע קרוא וכתוב.
  • אין בהכרח מקום הולם בבית שיאפשר את התפתחותו התקינה של הילד ואת מימוש זכויותיו.
 • במקרים חריגים ומיוחדים, הממונה על רישוי האומנה, באישור המפקח הארצי על האומנה ובהסכמת ראש רשות האוכלוסין וההגירה, רשאי להעניק רישיון למבקש שאינו תושב ישראל.
 • לבקשה לרישיון אומנה חריג, תצורף חוות דעתו של מנחה האומנה בדבר התאמת המבקש לשמש כהורה אומנה לילד הספציפי, בהתאם לנסיבות המיוחדות של המקרה.
 • הממונה על רישוי האומנה רשאי לקבוע ברישיון האומנה החריג תנאים, מגבלות וכן לקבוע את תוקפו.

ערר

 • על כל החלטה של הממונה על רישוי האומנה בקשר לרישיון האומנה, ניתן להגיש ערר לוועדת ערר, בתוך 45 יום מהיום שההחלטה התקבלה אצל המבקש.

חשוב לדעת

 • ככלל, במקרה שלמבקש יש בן זוג המתגורר עמו (נשואים או ידועים בציבור), על כל אחד מבני הזוג למלא אחר כל התנאים לקבלת הרישיון והרישיון יינתן לכל אחד מהם בנפרד.
 • ככלל, הרישיון תקף ל-3 שנים, אך הממונה על רישוי האומנה רשאי להחליט כי תוקף הרישיון יקוצר וכן הוא רשאי לבטל את הרישיון או להתנות את קבלתו במילוי אחר תנאים מסוימים.
 • הגשת הבקשה לקבלת הרישיון, כמו גם הליכי הבדיקה, המיון, ההכנה וההכשרה אינם כרוכים בעלות כספית.
 • הממונה על רישוי האומנה מוסמך לסרב לתת רישיון, גם אם המבקש עומד בכל התנאים, אם יש סיבות שבגינן המבקש לא ראוי או מתאים לשמש כהורה אומנה. בכל מקרה, לפני החלטה שכזו, המבקש יוכל להשמיע טענותיו בפני הממונה.
 • חוק האומנה קובע, כי תינתן עדיפות לשילוב ילד באומנה בקרב בני משפחתו, המביעים הסכמה והעומדים, ככלל, בתנאים לקבלת רישיון.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים