מי שמעוניין לשמש כהורה אומנה לילד, נדרש להגיש בקשה לקבלת רישיון אומנה מטעם משרד הרווחה
כדי לקבל את הרישיון יש לעמוד בתנאים מסוימים ולעבור הליך בדיקה, מיון, הכנה והכשרה
ככלל, הרישיון תקף ל-3 שנים וניתן להאריך אותו ואף לבטל אותו
הגשת הבקשה לקבלת הרישיון והליכי הבדיקה, המיון, ההכנה וההכשרה לא כרוכים בעלות כספית
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה


אדם שמעוניין לשמש כהורה אומנה עבור ילד שהוצא מבית הוריו הביולוגיים, נדרש להגיש בקשה לקבלת רישיון ולעבור במסגרת הבקשה בדיקות, מיונים, הכנות והכשרות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אדם שמבקש לקבל רישיון אומנה, נדרש לעמוד בכל התנאים המקדימים הבאים:
  1. להיות תושב ישראל.
  2. להיות בין הגילים 55-25 (אם מדובר באומנת חירום, צריך להיות רק מעל גיל 25).
  3. הוא בעל הכנסה קבועה, ואם מדובר בבני-זוג, לפחות לאחד מהם יש הכנסה קבועה.
  4. הוא יכול לספק לילד מקום הולם בבית שיאפשר לו להתפתח בצורה תקינה וכי זכויותיו יישמרו.
  5. להיות בעל השכלה של 10 שנות לימוד לפחות ויודע קרוא וכתוב.
  6. אין לו או לכל אדם שמתגורר עמו, מגבלה, מחלה או לקות נפשית שיכולה לפגוע ביכולתו לשמש הורה אומנה או לפגוע בילד בצורה כלשהי.
  7. הוא וכל אדם שמתגורר עמו לא מכורים לסמים או לאלכוהול.
  8. הוא לא הורה לילד שהוכרז כקטין נזקק.
  9. אין לו אפוטרופוס.
  10. אין לו או לכל אדם שמתגורר עמו רישום פלילי בעבירת מין או אלימות נגד קטין או עבירה חמורה אחרת או שהם חשודים בעבירות כאלו.
שימו לב
אם לאדם שמבקש לקבל רישיון אומנה יש בן/בת זוג שמתגורר/ת עמו/ה, על בן/בת הזוג לעמוד גם בכל התנאים.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • יש לפנות ישירות לאחד מהגופים המפעילים, לפי איזור המגורים ומסגרת האומנה המבוקשת (רגילה, טיפולית).
 • יש למלא את טופס הבקשה שימסור הגוף המפעיל ולצרף אליו את המסמכים הבאים:
  • כתב ויתור סודיות רפואית.
  • הערכה רפואית חתומה על-ידי רופא.
  • גיליון מידע ראשוני (שאלון).
  • שאלון מורחב.
  • שאלון לנוער ולילדים (ימולא על ידי כל ילד מגיל 10 ומעלה במשפחה).
  • טופס התחייבות לעבור קורס הכשרה.
  • טופס התחייבות למתן חיסונים לילד באומנה.
  • טופס פרטי ממליצים.
 • יש להגיש לגוף המפעיל את טופס הבקשה וכל המסמכים הנדרשים כשהם מלאים וחתומים.
 • הגוף המפעיל יעביר את הבקשה והמסמכים למנחה אומנה (עובד סוציאלי) מטעמו ויזמן את המבקש ובני משפחתו לראיונות, אבחונים, מפגשי הדרכה והסברה.
 • מנחה האומנה יקבע בחוות-דעת שיכתוב האם המבקש מתאים לשמש כהורה אומנה באופן כללי או לילד מסוים וכן את סוג האומנה שהמבקש מסוגל לספק לילד.
 • חוות-דעתו של מנחה האומנה תועבר למפקח אומנה (עובד סוציאלי) מטעם משרד הרווחה שיבדוק את חוות הדעת וימליץ האם לתת רישיון או לא.
 • המלצת מפקח האומנה תועבר לממונה הארצי על רישוי האומנה (עובד סוציאלי) מטעם משרד הרווחה שבתוך 30 יום יחליט אם לדחות את הבקשה או לאשר אותה, לעיתים בכפוף למגבלות ותנאים מסוימים.
 • אם ניתן רישיון, המבקש יוגדר כהורה אומנה (אומן) והגוף המפעיל יפעל לאיתור ילד לצורך שילובו אצל הורה האומנה וילווה את הילד והורה האומנה במשך כל תקופת האומנה.

רישיון אומנה חריג

 • במקרים חריגים ומיוחדים, כאשר טובת הילד מחייבת ומצדיקה זאת, הממונה על רישוי האומנה, רשאי להעניק רישיון גם אם למבקש:
  • טרם מלאו 24 שנים או גילו עולה על 56 שנים.
  • השכלה של פחות מ-10 שנות לימוד והוא לא יודע קרוא וכתוב.
  • אין בהכרח מקום הולם בבית שיאפשר את התפתחותו התקינה של הילד ואת מימוש זכויותיו.
 • במקרים חריגים ומיוחדים, הממונה על רישוי האומנה, באישור המפקח הארצי על האומנה ובהסכמת ראש רשות האוכלוסין וההגירה, רשאי להעניק רישיון למבקש שהוא לא תושב ישראל.
 • לבקשה לרישיון אומנה חריג תצורף חוות דעתו של מנחה האומנה בדבר התאמת המבקש לשמש כהורה אומנה לילד הספציפי, בהתאם לנסיבות המיוחדות של המקרה.
 • הממונה על רישוי האומנה רשאי לקבוע ברישיון האומנה החריג תנאים, מגבלות וכן לקבוע את תוקפו.

ערר

 • על כל החלטה של הממונה על רישוי האומנה בקשר לרישיון האומנה, ניתן להגיש ערר לוועדת ערר, בתוך 45 יום מהיום שההחלטה התקבלה אצל המבקש.

חשוב לדעת

 • ככלל, אם למבקש יש בן זוג שמתגורר עמו (נשואים או ידועים בציבור), על כל אחד מהם למלא אחר כל התנאים לקבלת הרישיון והרישיון יינתן לכל אחד מהם בנפרד.
 • ככלל, הרישיון תקף ל-3 שנים, אך הממונה על רישוי האומנה רשאי להחליט לקצר את תוקף הרישיון וכן הוא רשאי לבטל את הרישיון או להתנות את קבלתו במילוי אחר תנאים מסוימים.
 • הגשת הבקשה לקבלת הרישיון, כמו גם הליכי הבדיקה, המיון, ההכנה וההכשרה לא כרוכים בעלות כספית.
 • הממונה על רישוי האומנה מוסמך לסרב לתת רישיון, גם אם המבקש עומד בכל התנאים, אם יש סיבות שבגינן המבקש לא ראוי או מתאים לשמש כהורה אומנה. בכל מקרה, לפני החלטה שכזו, המבקש יוכל להשמיע טענותיו בפני הממונה.
 • חוק האומנה קובע, כי יש עדיפות לשלב ילד באומנה בקרב בני משפחתו, שמביעים הסכמה ושעומדים, ככלל, בתנאים לקבלת רישיון.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים